ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОЕКТИ

Нов образователен проект — ,,Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти и обучение на образователни медиатори в 15 училища и детски градини” , финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014—2020”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, стартира екипът на Социална фондация «Инди Рома 97».  

Общата цел на проекта /BG05M2OP001-3.017-0015-С01/ е създаване на позитивната образователна среда за постигане на успешна образователна интеграция на децата и учениците, чиито майчин език не е български, в 15 училища и детски градини в общините Асеновград, Стамболийски, Садово и Пазарджик. Специфичните цели на проекта са:

1. Да се разработят и актуализират стратегии, планове, програми, анализи, препоръки, компетентностни профили и др. на 15 училища и детски градини за работа в мултикултурна среда, според идентифицираните им нужди.

2. Да се повиши квалификацията на 262-ма педагогически специалисти и 11 медиатори, чрез различни форми на обучение, за работа в мултикултурна среда с оглед равноправно участие на всички ученици в българската образователна система, повишаване на мотивацията за учене, включително за изучаване на майчиния език, и подкрепа на културната идентичност на децата и учениците.

 3. Да се създаде подходящ социално-психологически климат в 11 училища и 4 детски градини, където се обучават 2766 деца и ученици, от които 2337 от етнически общности. Проектното предложение допринася за постигането на Инвестиционен приоритет: № 9ii „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите“ и Специфична цел 1 към него: «Повишаване броя на успешно интегрираните чрез образователната система деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми».

Проектът ще подобри предоставянето на качествено приобщаващо образование, особено за ромите и други групи в неравностойно положение, в съответствие със Стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства (2015—2020), Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012—2020) и на Плана за действие за нейното изпълнение.

                                                               Целева група

Целевите групи по проекта са две:

1. Учители, директори и други педагогически специалисти от образователните институции — училища и детски градини — партньори по проекта.

 2. Образователни медиатори от училищата и детските градини — партньори по проекта.

Броят на лицата от целевите групи, които е планирано да се включат в проектните дейности е конкретно определен. Участие в обученията ще вземат 262-ма учители, директори и други педагогически специалисти от училищата –партньори.

                                                       ПАРТНЬОРИ ПО ПРОЕКТА:

 ОУ «Н. Вапцаров»- гр. Асеновград ; ОУ «Климент Охридски» — с. Златовръх, общ.Асеновград , ПГ «Цар Иван Асен II» — гр. Асеновград; ДГ «Мир» — гр. Асеновград; ОУ «Проф. д-р Асен Златаров» — с. Боянци, общ. Асеновград ; ОУ «Отец Паисий» — с. Мулдава, общ. Асеновград; ДГ «Радост» — гр. Асеновград; ОУ «Стоян Захариев» — гр. Пазарджик; ОУ «Хр. Ботев» — с. Сарая, общ. Пазарджик; ДГ «Върбица» — гр. Пазарджик ; ОУ «Св.Св.Кирил и Методий» — с. Мало Конаре, общ.Пазарджик; ОУ «Св.Св.Кирил и Методий» — с.Чешнгирово, общ. Садово ; ОУ «Г.С.Раковски» — с. Болярци, общ. Садово — ; ОУ „Св. Св.Кирил и Методий“ — с. Куртово Конаре, общ. Стамболийски; ДГ «Детски Рай»- с. Куртово Конаре, общ. Стамболийски; Бургаски Свободен Университет;

Дейности по проекта:

Дейност І. Разработване и актуализация на програми за работа в мултиетническа среда на образователните институции – партньори;

Дейност II. А. Краткосрочни обучения, които завършват с присъждане на квалификационни кредити;

Дейност II. Б. Краткосрочни обучения, които не завършват с присъждане на квалификационни кредити;


Дейност III. Подкрепа на педагогическите специалисти за участие в процедури за придобиване на професионално-квалификационни степени за работа в мултикултурна среда;

  Обща стойност на проекта 271 656 лева,

    Начало:  08.12.2020 г.

     Край:     08.12.2022 г.