ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Определен е победителят  в обществената поръчка за транспортна услуга по образователния проект,  вижте кой е в:  Протокол от комисия

 

Определен бе победителят  в обществената поръчка за транспортна услуга по образователния проект  на  Социална фондация „Инди Рома 97“  –  „Заедно в различията – можем повече“, № BG05M2OP001-3.002-0320, по процедура BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“, по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР). Той е с предмет: Транспортна услуга за провеждане на еднодневни и двудневни образователни екскурзии, и летен лагер”.

Обществената поръчка бе във връзка с реализацията на дейност 2 – „Подобряване на образователната среда в училища, в които се обучават интегрирано ученици от етническите малцинства” по проект „Заедно в различията – можем повече“, № BG05M2OP001-3.002-0320, финансиран по Процедура BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“, по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР), с подкрепа на Европейския съюз и Европейския социален фонд, е необходимо да се осигури транспортна услуга за провеждане на 12 еднодневни и 8 двудневни образователни екскурзии, и летен лагер.

ВИЖТЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОТОКОЛА НА КОМИСИЯТА ТУК: 
Протокол от комисия

–––––––––-

Социална фондация „Инди Рома 97“ обявява обществена поръчка за транспортна услуга по образователен проект  INFO _ AOP

Obyava pа

Документация на поръчката 2018-1

Социална фондация „Инди Рома 97“ обявява обществена поръчка с предмет: Транспортна услуга за провеждане на еднодневни и двудневни образователни екскурзии, и летен лагер” по своя проект „Заедно в различията – можем повече“, № BG05M2OP001-3.002-0320, по процедура BG05M2OP001-3.002 «Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила», по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) Целева група на образователните екскурзии и летния лагер са 250 ученици, от които минимум 60 % от малцинствен етнически произход, участващи в Дейност 2 „Подобряване на образователната среда в училища, в които се обучават интегрирано ученици от етническите малцинства” по Проект „Заедно в различията – можем повече“ № BG05M2OP001-3.002-0320. Всяка от екскурзиите ще включва по 45 ученика, летния лагер е за 80 ученици, по 20 от всяко училище. Подбора им ще бъде осъществен на база активно включване в извънкласните форми и социално-икономически критерии.
Поръчката обхваща осигуряването на транспортна услуга за провеждане на 12 еднодневни, 8 двудневни образователни екскурзии и летен лагер.

Лице за контакт — Албена Костадинова,
Телефон: 088 9708630, е-mail:  indiroma@mail.bg

ВИЖТЕ ПО-ДОЛУ В ЛИНКОВЕТЕ
ПОВЕЧЕ ПОДРОБНОСТИ ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

ОБЯВА  и ДОКУМЕНТАЦИЯ

INFO _ AOP

Obyava pа

Документация на поръчката 2018-1

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Излезе решението на избор на  спечелилия конкурса за обществена поръчка за доставка на канцеларски и офис материали, учебна и специализирана литература, дидактически материали, учебни пособия и помагала” по Проект № BG05M2OP001-3.002-0320 „Заедно в различията – можем повече“, по Процедура BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“, по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР)

ЕТО И ПРОТОКОЛЪТ

протокол от комисия №2

–––––––––––-
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА – СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА, С ПРЕДМЕТ:

  „Доставка на канцеларски и офис материали, учебна и специализирана литература, дидактически материали, учебни пособия и помагала”
по Проект № BG05M2OP001-3.002-0320 „Заедно в различията – можем повече“, по Процедура BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“, по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР)

Uslovia za dostavka

профил на купувача

Uslovia za dostavka

 

––––––––––––––––––––

За улеснение и удобство на всички потребителите на сайта на Социална фондация „Инди Рома 97“: Вече има отделна директория – платформа „Профил на купувача“

images (2)
За по-голяма удобство на многобройните си читатели и потребители, ръководството на Социална фондация «Инди Рома 97» направи промяна в своя специализиран сайт, като отдели в него специална директория – платформа „ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА“.
Така всички посетители на сайта и всички заинтересовани кандидати за участие в обществени поръчки, ще имат възможност чрез отделния профил да имат по-бърз и по-лесен достъп до предоставената информация и всички прилежащи документи , които са към обществените поръчки.
За ваше удобство Ви предоставяме и линка за новия „ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА“:

http://профилнакупувача.com/indiroma/

ОЩЕ ПОЛЕЗНИ ЛИНКОВЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

По документацията

Документация-за-участие

http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9064614

Usloviq-Dostavka

обява

АОП

INDI ROMA logo
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА – 
СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА, С ПРЕДМЕТ:  Доставка на компютърна техника

ОЩЕ…

Документация-за-участиеДокументация-за-участие

Линк към информация за публикувана обява

http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9064614

по Проект № BG05M2OP001-3.002-0320 „„Заедно в различията – можем повече“, по Процедура BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“, по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР)

ОБЩИ УСЛОВИЯ и административни изисквания

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Възлагащ орган на настоящата обществена поръчка е СФ „Инди-Рома 97“ в качеството й на бенефициент по Договор за БФП, BG05M2OP001-3.002-0320 „Заедно в различията – можем повече“, по Процедура BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“, по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР).

Административен адрес: гр. Куклен 4101, ул. ”Александър Стамболийски” №52

Интернет адрес: http://indiromanews.com,

Профил на купувача: http://indiromanews.com/?page_id=773

Още по документацията…

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА – СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА, С ПРЕДМЕТ:  Доставка на компютърна техника

по Проект № BG05M2OP001-3.002-0320 „Заедно в различията – можем повече“, по Процедура BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“, по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР)

І. ОБЩИ УСЛОВИЯ и административни изисквания
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Възлагащ орган на настоящата обществена поръчка е СФ „Инди-Рома 97“ в качеството й на бенефициент по Договор за БФП, BG05M2OP001-3.002-0320 „Заедно в различията – можем повече“, по Процедура BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“, по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР).

Административен адрес: гр. Куклен 4101, ул. ”Александър Стамболийски” №52

Интернет адрес: http://indiromanews.com,

Профил на купувача: http://indiromanews.com/?page_id=773

2. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ:

Възложителят открива настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 186, във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП. За нерегламентираните в настоящите указания и документацията за участие условия по провеждането на процедурата, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и подзаконовите му нормативни актове, както и приложимите национални и международни нормативни актове, съобразно предмета на поръчката.
3. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:  Доставка на компютърна техника

по Проект № BG05M2OP001-3.002-0320 „Заедно в различията – можем повече“, по Процедура BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“, по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР).
4. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА:

Съобразно изготвения и одобрен бюджет по проект № BG05M2OP001-3.002-0320 „Заедно в различията – можем повече“, максималният разполагаем финансов ресурс на Възложителя за дейността, предмет на настоящата поръчка е 49 930,00 /четиридесет и девет хиляди деветстотин и тридесет/ лв. без ДДС.

Посочената стойност е лимитна.
5. Срок за изпълнение: не по-късно от 30.09.2018г.
6. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ:

 1. В процедурата за възлагане на обществена поръчка могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява услугата, съгласно законодателството на държавата, в която е установено.
 2. В случай, че Участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
 3. Възложителят не поставя каквито и да е изисквания относно правната форма под която Обединението ще участва в процедурата за възлагане на поръчката.
 4. Когато Участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице се представя учредителния акт, споразумение и/или друг приложим документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка: 1. правата и задълженията на участниците в обединението; 2. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението и 3. уговаряне на солидарна отговорност между участниците в обединението.
 5. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, следва да бъде определен и посочен партньор, който да представлява обединението за целите на настоящата обществена поръчка.
 6. В случай, че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ, преди датата на подаване на офертата за настоящата обществена поръчка се посочва БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. В случай, че не е регистрирано и при възлагане изпълнението на дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, Участникът следва да извърши регистрацията по БУЛСТАТ, след уведомяването му за извършеното класиране и преди подписване на Договора за възлагане на настоящата обществена поръчка;
 7. Подизпълнители

          7.1  Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.

          7.2.  Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

          7.3. Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на условията по т. 7. 2.

          7.4. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя.      

          7.5. Разплащанията по 7.4. се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15-дневен срок от получаването му.

          7.6 Към искането по т. 7.5. изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

          7.7. Възложителят има право да откаже плащане по т.7.4., когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

          7.8. Правилата относно директните разплащания с подизпълнители са посочени в настоящата документация за обществената поръчка и в проекта на договор за възлагане на поръчката.

          7.9. Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.          

          7.10. След сключване на договора и най-късно – преди започване на изпълнението му, изпълнителят уведомява възложителя за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят уведомява възложителя за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката.

          7.11. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия: 1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата; 2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.

          7.12. При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по т.7.11. заедно с копие на договора за подизпълнение или на допълнителното споразумение в тридневен срок от тяхното сключване.

 1. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.
 2. Свързани лица по смисъла на § 2, т.45 от доп. разпоредби на ЗОП не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.
 3. Не се предвижда възможност за предоставяне на варианти на офертите.
  ІІ. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

ВЪВЕДЕНИЕ

 1. Настоящите ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ са разработени въз основа на  действащото българско законодателство и одобреното проектно предложение и  бюджет към него от Управляващият Орган на ОП НОИР.
 2. Изпълнителят следва да спазва изискванията на Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация по проекти в новия програмен период, РЪКОВОДСТВОТО за изпълнение на договори/заповеди за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетни оси 2 и 3 на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. и правилата на ОПРР 2014-2020, които са свободно достъпни на сайта на Управляващия Орган: http:// http://sf.mon.bg.

3  В Технически спецификации са описани изискванията, към дейностите, които трябва да се реализират в изпълнение на предмета на обществената поръчка.

4  В съответствие с разпоредбите на чл. 49, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП, в случай, че както в документацията по настоящата обществена поръчка, така и в настоящите Спецификации са посочвани конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство – да се чете и разбира „ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНО”.

 ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

ОБЕКТ на настоящата поръчка е доставка на компютърна техника по Проект № BG05M2OP001-3.002-0320 „Заедно в различията – можем повече“, по Процедура BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“, по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР).

Проектът, предвиден за изпълнение по Процедура BG05M2OP001-3.002, цели постигане на реални и трайни резултати в образователната интеграция на минимум 215 ученици от етническите малцинства на територията на общините: Перущица, Куклен и Стамболийски. Една от специфичните цели на проекта е да се подобри образователната среда в 4 училища – „Професионална гимназия „Цар Иван Асен II“ – гр. Асеновград, Професионална гимназия по лозарство и винарство „Христо Ботев” – гр. Перущица, Основно училище „Петър Бонев” – гр. Перущица и Основно училище „Свети Свети Кирил и Методий” – с. Куртово Конаре, община Стамболийски и Сдружение «Каритас – София» – клон Куклен, чрез допълнителни образователни дейности на учениците.

Проектът пряко ще допринесе за: засилване на мотивацията на ученици и родители за участие в образователния процес; повишаване качеството на образованието в училища, в които се обучават интегрирано ученици от различни етноси; взаимно опознаване на учениците от различни етноси и възпитаването им в дух на толерантност; създаване на условия за успешна социализация и образователна интеграция на учениците от етническите малцинства.

Основните дейности по Проекта са:

 • Дейност 1: Допълнително обучение по български език за 215 ученици, за които българският език не е майчин;
 • Дейност 2: Подобряване на образователната среда в училища, в които се обучават интегрирано ученици от етническите малцинства;        
 • Дейност 3: Съхраняване и развиване на културната идентичност на учениците от етническите малцинства и техните връстници в интеграционна мултикултурна среда;
 • Дейност 4: Насърчаване участието на всички родителите в образователния процес и работа с родители без разлика от етническия им произход за разясняване ползите от образователната интеграция и приемането на различието;
 • Дейност 5: Преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност;
 • Дейност 6: Организация и управление на проекта;
 • Дейност 7: Информиране и публичност.

Изпълнението на предмета на поръчката следва да е съобразено с Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация по проекти в новия програмен период, РЪКОВОДСТВОТО за изпълнение на договори/заповеди за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетни оси 2 и 3 на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. и правилата на ОПРР 2014-2020, които са свободно достъпни на сайта на Управляващия Орган: http:// http://sf.mon.bg.

Във връзка с изпълнение на дейността, предмет на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на компютърна техника, доставчикът на материално-техническото оборудване, необходимо за изпълнението на Проекта, следва да извърши доставката и монтажа при спазване законовите нормативи и актове, установени от приложимото законодателство и съобразно критериите за безопасност и качество на доставяните изделия.

В изпълнение на дейността ще бъдат закупени артикули за обзавеждане и оборудване /обща и специфична компютърна техника/ за материалното и техническо обезпечаване на дейностите по Проекта за всеки от партньорите по Проекта, в съответствие с броя и спецификата на планираните клубове по интереси и броя на включените ученици.

Настоящата обществена поръчка включва доставка и монтаж на:

Компютърна техника за изпълнението на – Дейност 1 Допълнително обучение по български език за 215 ученици, за които българският език не е майчин по Проекта

Позиция Вид артикул Тип/Материал/Размер Брой
1 Лаптопи КАПАЦИТЕТ RAM : 4 GB

КАПАЦИТЕТ HDD : 1000 GB

ТИП ПРОЦЕСОР : INTEL PENTIUM N3700 QUAD

РАЗМЕР НА ЕКРАНА В INCH : 15.6″

ТИП ГРАФИЧНА КАРТА : Intel HD Graphics

ТИП RAM ПАМЕТ: DDR3L

БЕЗЖИЧЕН АДАПТОР 802.11 B/G/N

СЪВМЕСТИМОСТ ДРАЙВЕРИ WINDOWS 8.1 64/10 64

ДРУГИ ПОРТОВЕ CARD READER, LAN, VGA

DVD-Writer

или еквивалентни параметри

5
2 Мултифункционално устройство ПРИНТЕР, КОПИР, СКЕНЕР

СКОРОСТ НА ПЕЧАТ – минимум 23 СТР./МИН ЧЕРНО

РЕЗОЛЮЦИЯ НА ПРИНТИРАНЕ – минимум 600 X 600 DPI

СКЕНЕР – ЦВЕТЕН  600 X 600 DPI

ИНТЕРФЕЙС USB, lan, WiFi

5
3 Преносима интерактивна дъска Прожекционен екран до 125″

(в класическия 4:3 формат)

Ниско тегло и малки размери

Гъвкава инсталация

Ергономична електронна писалка (ePen) с подобрена издръжливост

Hotkey стикер, позволяваща бърз достъп до най-използваните функции на софтуера

или еквивалентни параметри

5
4  Екран Диагонал  минимум 87 in (218 cm)

Размер  минимум 174 cm x 130 cm

Формат  4:3

Вид монтаж – статив

5
5 Мултимедия ФОРМАТ 4:3 , 16:9

ПРОЕКЦИОННА СИСТЕМА DLP

КОНТРАСТ 20000:1

ЯРКОСТ 3000 ANSI

ВИД ЛАМПИ – мин. 190 W

ЖИВОТ НА ЛАМПАТА 6000 часа

РЕЗОЛЮЦИЯ SVGA (800X600)

ВХОДОВЕ VGA,

S-VIDEO,USB,COMPOSITE VIDE

ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

ФУНКЦИИ DLP 3D READY

или еквивалентни параметри

5
6 Озвучителна уредба МИНИ СИСТЕМА 

ОБЩА МОЩНОСТ  120 W

ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНИ ФОРМАТИ  CD-R/-RW, MP3

РАДИО ТУНЕР  FM

ПАМЕТ СТАНЦИИ  мин. 30

USB

BLUETOOTH

ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ 

5
7 Мишка Безжично

Резолюция -1000

Сензор – оптичен

 Интерфейс -USB

 

5

Компютърна техника за изпълнението на – Дейност 2 Подобряване на образователната среда в училища, в които се обучават интегрирано ученици от етническите малцинства по Проекта

Позиция Вид артикул Тип/Материал/Размер Брой
1 Проектор DLP Technology

SVGA (800×600)

3000 ANSI Lumens

20000:1 Contrast

3D, VGA,USB

или еквивалентни параметри

3
2 Монитори ДИСПЛЕЙ  LED

РАЗМЕР НА ЕКРАНА В INCH  20.7″

РАЗМЕР НА ЕКРАНА В СМ  52.6 см

РЕЗОЛЮЦИЯ  1920×1080

МЕЖДУТОЧКОВО РАЗСТОЯНИЕ  0.239 mm

ОСВЕТЕНОСТ  200 cd/m²

ВРЕМЕ ЗА РЕАКЦИЯ  5 ms

ИНТЕРФЕЙС  DVI, D-Sub

30
3 Лаптопи КАПАЦИТЕТ RAM : 4 GB

КАПАЦИТЕТ HDD : 1000 GB

ТИП ПРОЦЕСОР : INTEL PENTIUM N3700 QUAD

РАЗМЕР НА ЕКРАНА В INCH : 15.6″

ТИП ГРАФИЧНА КАРТА : Intel HD Graphics

ТИП RAM ПАМЕТ: DDR3L

БЕЗЖИЧЕН АДАПТОР 802.11 B/G/N

СЪВМЕСТИМОСТ ДРАЙВЕРИ WINDOWS 8.1 64/10 64

ДРУГИ ПОРТОВЕ CARD READER, LAN, VGA

DVD-Writer

или еквивалентни параметри

33
4 Мишки Свързаност USB 2.0, Интерфейс на свързване -с кабел 30
5 Двуместни маси за компютри Минимум 118 на 50 см.,

Височина 76 см

МДФ

18
6 Професионален рутер Брой портове LAN: 10 порта

LAN скорост: 10/100/1000 Mbit/s

Wi-Fi скорост: 300 Mbit/s

Работна честота: 2,4 GHz

3
7 24- портов суич • 24x 10/100/1000 Mbps порта

• 2x 100/100Mbps SFP слота

• Лесно уеб базирано управление

3
8 Преносима интерактивна дъска Прожекционен екран до 125″

(в класическия 4:3 формат)

Ниско тегло и малки размери

Гъвкава инсталация

Ергономична електронна писалка (ePen) с подобрена издръжливост

Hotkey стикер, позволяваща бърз достъп до най-използваните функции на софтуера

или еквивалентни параметри

1
9  Екран Диагонал  минимум 87 in (218 cm)

Размер  минимум 174 cm x 130 cm

Формат  4:3

Вид монтаж – статив

3
10 Мултимедия ФОРМАТ 4:3 , 16:9

ПРОЕКЦИОННА СИСТЕМА DLP

КОНТРАСТ 20000:1

ЯРКОСТ 3000 ANSI

ВИД ЛАМПИ – мин. 190 W

ЖИВОТ НА ЛАМПАТА 6000 часа

РЕЗОЛЮЦИЯ SVGA (800X600)

ВХОДОВЕ VGA,

S-VIDEO,USB,COMPOSITE VIDE

ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

ФУНКЦИИ DLP 3D READY

или еквивалентни параметри

1
11 Фотоапарати РЕЗОЛЮЦИЯ 20.0 MPX

ОПТИЧНО ПРИБЛИЖЕНИЕ 35

РАЗМЕР НА ЕКРАНА В INCH 3.0 “

РАЗМЕР НА ЕКРАНА В СМ 7.6 СМ

РАЗМЕР НА МАТРИЦАТА 1/2.3 CCD

БРОЙ ПИКСЕЛИ 20.1 MP

ISO 80/3200

Резолюция -Видео Клип 1280х720

ВИД КАРТА С ПАМЕТ  SD/SDHC/SDXC/ Pro Duo

ОПТИЧНА СТАБИЛИЗАЦИЯ НА ИЗОБРАЖЕНИЕТО

10
12 Рутер • Брой портове LAN: 4 порта

• LAN скорост: 10/100/1000 Mbit/s

• WAN интерфейс: 10/100/1000 Mbit/s

• Wi-Fi скорост: 300 Mbit/s

• Работна честота: 2,4 GHz

1
13 Цветен принтер Технология на печат: Мастилоструен

Тип: Цветен

Скорост на печатане (Цветно): 15 страници на минута

Скорост на печатане (Черно): 24 стр. на мин.

Разделителна способност на печат минимум: 600 x 1200

2

Компютърна техника за изпълнението на – Дейност 5 Преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност по Проекта

Позиция Вид артикул Тип/Материал/Размер Брой
1 Лаптопи КАПАЦИТЕТ RAM : 4 GB

КАПАЦИТЕТ HDD : 1000 GB

ТИП ПРОЦЕСОР : INTEL PENTIUM N3700 QUAD

РАЗМЕР НА ЕКРАНА В INCH : 15.6 “

ТИП ГРАФИЧНА КАРТА : Intel HD Graphics

ТИП RAM ПАМЕТ: DDR3L

БЕЗЖИЧЕН АДАПТОР 802.11 B/G/N

СЪВМЕСТИМОСТ ДРАЙВЕРИ WINDOWS 8.1 64/10 64

ДРУГИ ПОРТОВЕ CARD READER, LAN, VGA

DVD-Writer

или еквивалентни параметри

2
2 Цветен принтер Технология на печат: Мастилоструен

Тип: Цветен

Скорост на печатане (Цветно): 15 страници на минута

Скорост на печатане (Черно): 24 стр. на мин.

Разделителна способност на печат минимум: 600 x 1200

2
3 Проектор DLP Technology

SVGA (800×600)

3000 ANSI Lumens

20000:1 Contrast

3D, VGA,USB

или еквивалентни параметри

2
4 Екран Диагонал  минимум 87 in (218 cm)

Размер  минимум 174 cm x 130 cm

Формат  4:3

Вид монтаж – статив

2
5 Мултимедия ФОРМАТ 4:3 , 16:9

ПРОЕКЦИОННА СИСТЕМА DLP

КОНТРАСТ 20000:1

ЯРКОСТ 3000 ANSI

ВИД ЛАМПИ – мин. 190 W

ЖИВОТ НА ЛАМПАТА 6000 часа

РЕЗОЛЮЦИЯ SVGA (800X600)

ВХОДОВЕ VGA,

S-VIDEO,USB,COMPOSITE VIDE

ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

ФУНКЦИИ DLP 3D READY

или еквивалентни параметри

1
6 Фотоапарати РЕЗОЛЮЦИЯ 20.0 MPX

ОПТИЧНО ПРИБЛИЖЕНИЕ 35

РАЗМЕР НА ЕКРАНА В INCH 3.0 “

РАЗМЕР НА ЕКРАНА В СМ 7.6 СМ

РАЗМЕР НА МАТРИЦАТА 1/2.3 CCD

БРОЙ ПИКСЕЛИ 20.1 MP

ISO 80/3200

Резолюция -Видео Клип 1280х720

ВИД КАРТА С ПАМЕТ  SD/SDHC/SDXC/ Pro Duo

ОПТИЧНА СТАБИЛИЗАЦИЯ НА ИЗОБРАЖЕНИЕТО

2

*Поредните номера на дейностите и/или позициите, описани в настоящите спецификации, както и в ценовото предложение на участниците не са последователни, предвид запазването на тяхното разпределение по дейности от бюджета на Проекта и неговите приложения.

         Изисквания към техническото предложение на участниците:

         Към офертата всеки участник трябва да представи Техническо предложение за изпълнение на поръчката, съгласно Образец към настоящите указания, в което да обоснове изпълнението на условията на настоящите спецификации.

         Всеки потенциален участник в настоящата обществена поръчка може да се запознае на място с условията в учебните заведения и неправителствените организации – Партньори по Проекта, при осигурен достъп и предоставени съществуващи документи.

ІІІ. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА обществената ПОРЪЧКА

1. Описание:

1.1. Дейностите, предмет на поръчката, включват:

Доставка на компютърна техника по Проект № BG05M2OP001-3.002-0320 „Заедно в различията – можем повече“, по Процедура BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“, по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР).

1.2. Изпълнението на поръчката следва да се реализира в съответствие с техническите спецификации на Възложителя, както и съгласно приложимото действащо законодателство.

1.3. Условията, при които ще се реализира предметът на поръчката, правата и задълженията на страните, са подробно разписани в проекта на договор.

 1. Основен код по CPVКомпютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети: 30000000-9.

2. ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ:

2.1. Източник на финансиране на обществената поръчка са средствата предоставени на Бенефициента – СФ «Инди-Рома 97» по Договор за БФП №№ BG05M2OP001-3.002-0320 – С01, Проект  „Заедно в различията – можем повече“, Процедура BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР). 

2.2. Максимална прогнозна стойностВ бюджета на проекта и техническите спецификации са посочени прогнозни стойности, които се явяват лимитни за дейността, а именно: за обществената поръчка – 49 930,00 /четиридесет и девет хиляди деветстотин и тридесет/ лв. без ДДС.

NB: Участници, които са предложили стойност, надвишаваща максималната прогнозна стойност ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

ІV. ИЗИСКВАНИЯ И ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ГОДНОСТ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ,  ИКОНОМИЧЕСКОТО И ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ И технически и професионални способности НА УЧАСТНИЦИТЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

1.    изисквания за ГОДНОСТ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ и за Икономическо и финансово състояние:

Възложителят не поставя изисквания за годност за упражняване на професионална дейност и изисквания за икономическо и финансово състояние към участниците в поръчката.

2. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ:

 1. Участниците в обществената поръчка следва да са изпълнили през предходните три години, считано от дата на подаване на офертата, дейности с предмет* и обем**, идентични или сходни с тези на поръчката.

*Предмет идентичен или сходен с предмета на настоящата обществена поръчка:

В понятието „предмет идентичен или сходен с предмета на настоящата обществена поръчка“ се включват следните дейности – доставка на компютърна техника, с включени доставки сходни с доставките за настоящата обществена поръчка;

**Възложителят ще приеме за изпълнено условието за обем идентичен или сходен с предмета на поръчката, в случая, в който, участникът докаже коректното изпълнение на сходни дейности, които отговарят на прогнозната стойност на настоящата поръчка, или на всички посочени в техническата спецификация дейности, които следва да бъдат изпълнени с договора за възлагане на същата.

3. ДОКАЗВАНЕ СЪОТВЕТСТВИЕТО НА УЧАСТНИЦИТЕ С КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР:

 • Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка (образец 4), заедно с
 • Доказателство за извършената доставка по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 ЗОП.

4. ОБСТОЯТЕЛСТВА, НАЛИЧИЕТО НА КОИТО Е ОСНОВАНИЕ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ И ДОКУМЕНТИ ЗА УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ТЯХНАТА ЛИПСА

 1. Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на чл.54, ал.1, т.1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6 и т. 7 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 4 от ЗОП.

Забележка: Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП се отнасят за:

а/. лицата, които представляват участника или кандидата;

б/. лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника или кандидата;

в/. други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи.

*Лицата по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП са изброени в чл. 40 от ППЗОП.

Участникът следва да декларира липсата на основания по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

 1. ИЗПОЛЗВАНЕ КАПАЦИТЕТА НА ТРЕТИ ЛИЦА.

Участниците в процедурата, в това число и участници – обединения от физически и/или юридически лица, могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите за подбор, поставени от Възложителя. По отношение на критериите, вързани с професионална компетентност участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица САМО ако лицата, с чието образование, квалификация или опит се доказва изпълнението на изискванията на възложителя, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.

Когато участник се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.

Третите лица, на основание чл. 65, ал. 4 ЗОП, трябва да отговорят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях не са налице основанията за отстраняване от процедурата. Ако посоченото от участника лице не отговаря на изискванията на чл.65, ал.4 ЗОП, възложителят ще изиска от участника да го замени с лице, което отговаря на поставените от изисквания. 

Във връзка с гореизложеното третите лица следва да подпишат съответната декларация за липса на обстоятелства по чл.54, ал., т.1-5 и 7 от ЗОП (по образец на възложителя).

 1. ГАРАНЦИИ

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % (три процента) от стойността на договора без ДДС.

Гаранцията може да бъде представена в една от следните форми:

а)парична сума, платима по банкова сметка на СФ „Инди-Рома 97“

б)оригинал на безусловна и неотменима банкова гаранция за изпълнение на договор, издадена в полза на Възложителя, със срок на валидност поне 30 (тридесет) дни по–дълъг от крайния срок за изпълнение на договора за обществена поръчка;

в)застраховка (застрахователна полица), която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, със срок на валидност поне 30 (тридесет) дни по–дълъг от крайния срок за изпълнение на договора за обществена поръчка.

Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка. Застраховката следва да покрива отговорността на изпълнителя и не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността на изпълнителя по друг договор.

            Паричната сума или банковата гаранция могат да се предоставят от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.

Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение.

Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

Документът за гаранцията за изпълнение се представя към момента на сключване на договора.

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за обществена поръчка.

 1. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА

Обществената поръчка се възлага въз основа на ”икономически най-изгодна оферта” по критерий за възлагане ”най-ниска цена”, съгласно чл. 70, ал. 2 т. 1 от ЗОП. Преценява се най-изгодното за Възложителя предложение, което има за своя последица най-малък бюджетен разход, т. е. най-ниска цена.

Възложителят ще определи изпълнителя на обществената поръчка въз основа на оценка на офертите по критерия „най-ниска цена“, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 от Закона за обществените поръчки. Класирането на участниците се извършва по низходящ ред, като на първо място се класира участникът, който е предложил най-ниска цена. В случай, че предложените цени на две или повече оферти са еднакви комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.

Участниците трябва да предложат единични и общи цени без ДДС за всеки един офериран артикул.  

Ценовото предложение на участниците не трябва да надхвърля прогнозната стойност на настоящата поръчка.

Общата крайна цена в лв. без ДДС се формира като сбор от общите цени на всички атрикули в лв. без ДДС.

На първо място се класира участникът, предложил най-ниска обща крайна цена в лева без ДДС.

Цената се посочва като цяло положително число с точност до два знака след десетичната запетая. Участник, предложил цена, по-висока от прогнозната стойност, ще бъде отстранен от участие.

V. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА И ИЗИСКВАНИЯ

 1. Изисквания към документите:

1.1. Всички документи се представят само в един екземпляр.

1.2. Документите и данните в предложението се подписват само от лица с представителни функции или упълномощени за това лица. В случай, че се подписват от пълномощник следва да се представи и документ за упълномощаване за изпълнение на такива функции.

1.3. Всички представени в предложението документи трябва да са изготвени на български език. В случай, че документите се представят на език, различен от български език, следва да бъдат придружени с превод на български език.

1.4. При изготвяне на офертата не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции, освен ако са заверени с подпис и печат на представляващия или лицето, упълномощено от участника да го представлява.

1.5. Когато са представени копия на документите, същите следва да са заверени с подпис и печат от съответния участник с текст “Вярно с оригинала“.

1.6. Кандидатите нямат право да предлагат варианти на офертите.

 

 1. Изисквания за изготвяне на офертата и ценовото предложение.

2.1. Представената оферта трябва да има срок на валидност минимум 60 /шестдесет/ календарни дни.

2.2. Офертата за участие в процедурата следва да бъде изготвена на български език и подписана от представляващия участника или от изрично упълномощено от него лице.

2.3. Ценовото предложение се представя в съответствие с приложения към документацията образец.

2.4. При несъответствие с цифровата и изписаната с думи цена на предложението ще се взема в предвид изписаната словом.

 1. Съдържание на офертите

Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от участника, или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от възложителя. Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:

 1. Наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;
 2. Адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес;
 3. Наименованието на поръчката.

           

            Съдържание на запечатаната непрозрачна опаковка:

 

 • Представяне на участника (по образец №1);
 • Опис на представените документи (по образец №2);
 • Декларация по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП (образец №3) – подписва се от лицата, които представляват участника;
 • Декларация по чл.54, ал.1, т.3-5 от ЗОП (образец №4) – подписва се от лицето, което представлява участника; когато участника се представлява от повече от едно лице, декларацията се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява.
 • Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо;
 • Документите по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП, когато е приложимо.
 • Списък на доставките, идентични или сходни с предмета на поръчката (по образец №7), заедно с доказателство за извършената доставка по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 ЗОП;
 • Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици
 • Техническо предложение, съдържащо:

а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника;

б) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя;

Предложението за изпълнение на поръчката следва да е изготвено в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя.

в) Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;

г) Декларация за срока на валидност на офертата;

д) Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо;

1.10. Ценово предложение.

            Ценовото предложение съдържа предложението на участника относно цената. Поставя се в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Разходите на участника, свързани с окомплектоването на офертата и предложението за участие в процедурата, както и заплатените такси за изготвяне на документацията са за негова сметка.

Участникът не може да има претенции за направените от него разходи, включително и при не класиране.

            Всички представени в офертата документи трябва да са вписани в ”Опис на документите, съдържащи се в офертата“.

Срок на валидност на офертите – 60 (шестдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите.

*В цената на договора се включват всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват. При несъответствие между цифрова и изписана с думи цена ще се взема предвид изписаната с думи.

2. УКАЗАНИЯ КЪМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА ПО ПОДАВАНЕТО НА ОФЕРТАТА

 1. Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от участника или от упълномощен от него представител лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на следния адрес:

ДО

СФ „Инди-Рома 97”

гр. КУКЛЕН 4101

ул. ”Александър Стамболийски” №52

Относно: Оферта за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на компютърна техника” по Проект № BG05M2OP001-3.002-0320 „Заедно в различията – можем повече“, по Процедура BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“, по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР)

 

Подател: (наименование на участника)

            Адрес за кореспонденция: (пощенски адрес, телефон, факс, електронна поща)

 1. Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от участника в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочва: наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо; адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес; наименованието на поръчката. Документите, свързани с критериите за подбор и тези, включващи техническото предложение на участника следва да бъдат поставени в отделни папки, с цел разделянето и обозначаването им по време на откритото заседание.
 2. Опаковката включва опис на представените документи, самите документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик/пликове /за всяко позиция, за която участва/, с надпис „Предлагани ценови параметри“, който/които съдържа/т ценовото/ите предложение/я на участника, което/ито се представя/т на хартиен и в електронен формат.
 3. Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатана или скъсана опаковка.

VІ. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

Възложителят назначава комисия за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на офертите. Комисията се състои от нечетен брой членове.

По отношение на членовете на комисията не трябва да е налице конфликт на интереси с кандидатите или участниците.

Действията на комисията се протоколират.

Решенията на комисията се вземат с мнозинство от членовете й. Когато член на комисията е против взетото решение, той подписва протокола с особено мнение и писмено излага мотивите си.

При промяна в датата, часа или мястото за отваряне на офертите участниците се уведомяват чрез профила на купувача по реда на чл 96, ал.3 ППЗОП, във връзка с чл. 188, ал.2 от ЗОП.

Действия на комисията при разглеждане на оферти, подадени на хартиен носител:

 1. Комисията по чл.97, ал.1 ППЗОП започва работа след получаване на представените оферти.
 2. Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 3. Комисията отваря по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни опаковки и обявява ценовите предложения на участниците.
 4. 4. Публичната част от заседанието на комисията приключва след извършването на действията по т. 3.
 5. Комисията разглежда документите за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, и съставя протокол.
 6. При разглеждане на офертите, когато е необходимо, се допуска извършване на проверки по заявените от участниците данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица.
 7. Комисията не разглежда техническите предложения на участниците, за които е установено, че не отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор. Комисията разглежда допуснатите оферти и проверява за тяхното съответствие с предварително обявените условия.
 8. Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия.
 9. Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в съответствие с определения критерий за оценка.
 10. Комисията съставя протокол за извършване на подбора на участниците, разглеждането, оценката и класирането на офертите.
 11. 12. Възложителят утвърждава протокола по реда на чл. 97, ал.4 от ППЗОП.
 1. Отстраняване от участие в процедурата:

Освен на основанията по чл. 54 от ЗОП възложителят отстранява от процедурата:

 1. участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията;
 2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на:

а) предварително обявените условия на поръчката;

б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 на ЗОП;

 1. участници, които са свързани лица.
 1. Определяне на изпълнител на обществената поръчка
 2. Възложителят определя за изпълнител на поръчката участник, за когото са изпълнени следните условия:

1.1. не са налице основанията за отстраняване от процедурата, освен в случаите по чл. 54, ал. 3 от ЗОП, и отговаря на критериите за подбор;

1.2. офертата на участника е получила най-висока оценка при прилагане на предварително обявените от възложителя условия и избрания критерий за възлагане.

 1. Прекратяване на възлагането

Възложителят, на основание чл.194 от ЗОП, може да прекрати възлагането на поръчката до сключване на договора за възлагане на обществената поръчка, като публикува съобщение на профила на купувача, в което посочва и мотиви за прекратяване.

Възложителят може да прекрати възлагането на поръчката до сключване на договора за възлагане на обществената поръчка  и при условията на чл.193 от ЗОП

 1. Сключване на договор

Възложителят сключва с определения изпълнител писмен договор за обществена поръчка, при условие че при подписване на договора определеният изпълнител:

 1. представи документ за регистрация заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва след като изпълнителят представи пред възложителя;
 2. изпълни задължението по чл. 67, ал. 6 от ЗОП;
 3. представи определената гаранция за изпълнение на договора.

Възложителят не сключва договор, когато участникът, класиран на първо място:

 1. откаже да сключи договор;
 2. не изпълни някое от условията по чл. 112, ал. 1 от ЗОП, или
 3. не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата.

В тези случаи възложителят може да измени влязлото в сила решение в частта за определяне на изпълнител и с мотивирано решение да определи втория класиран участник за изпълнител.

Договорът трябва да съответства на проекта на договор, приложен в документацията, допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз основа на които последният е определен за изпълнител на поръчката. Промени в проекта на договор се допускат по изключение, когато е изпълнено условието по чл. 116, ал. 1.

 Възложителят сключва договора в 30 (тридесет) дневен срок от датата на определяне на изпълнител. 

 1. Допълнителна информация, свързана с участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка:

Информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към услугите, предмет на поръчката, както следва:

6.1. Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

Национална агенция по приходите:

–        Информационен телефон на НАП – 0700 18 700;

–        интернет адрес: http://www.nap.bg/

6.2. Относно задълженията, опазване на околната среда:

Министерство на околната среда и водите:

–        Информационен център на МОСВ; работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.;

–         София1000, ул. „У. Гладстон“ № 67,Телефон: 02/ 940 6331;

–        Интернет адрес:  http://www3.moew.government.bg/

6.3.Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:

Министерство на труда и социалната политика:

–        Интернет адрес:  http://www.mlsp.government.bg

–        София 1051, ул. Триадица №2, Телефон: 8119 44

 

VІІ. ЕТИЧНИ КЛАУЗИ И ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

 1. Желаещите да получат документация за участие в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка могат да направят това, като я изтеглят безплатно от Профила на купувача на СФ „ИНДИ-РОМА 97”.
 2. Условията за искане и съответно – получаване на разяснения по документацията за участие – са подробно разписани в ЗОП. В случаите, когато Възложителят предоставя разяснения, същите са неразделна част от документацията за участие в процедурата. Съгласно ЗОП, Възложителят изпраща разяснението до всички лица, чрез публикуването му.
 3. Комуникация:

3.1. Обменът на информация може да се извърши по пощата, по факс, по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис или чрез комбинация от тези средства по избор на Възложителя.

3.2. Решенията на възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, се изпращат на адрес посочен от участника, на електронна поща или с препоръчано писмо с обратна разписка, или по факс. Достатъчно е достигането до адресата по поне един от посочените начини. Прилагат се условията на Закона за обществените поръчки.

 1. Всеки опит на участник да се сдобие с поверителна информация, да сключи незаконно споразумение с конкуренти или да окаже влияние върху комисията или Възложителя по време на процеса на разглеждане, оценка и класиране на офертите може да доведе до отстраняване на участника от процедурата или до административни наказания.
 2. Всички приложения, описани в настоящата документация представляват неразделна част от същата.

Списък с полезни връзки към публични регистри и компетентни органи, съгласно действащото законодателството в Република България:

Търговски регистър към Агенция по вписванията (ТР) – http://www.brra.bg/

Национална агенция за приходите (НАП) – www.nap.bg/

Портал за електронни услуги на НАП – https://inetdec.nra.bg/

Министерство на правосъдието на Република България – http://mjs.bg/

Публични регистри – проект на Фондация Програма Достъп до Информация – www.publicregisters.info/

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) – http://sf.mon.bg

(списъкът не е изчерпателен)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ VІII. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

 

П Р О Е К Т   Н А  Д О Г О В О Р

 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Днес, … ………………..год.  в гр. Куклен между:

1) Социална фондация „Инди – Рома 97“, с адрес на управление: гр. Куклен, ул. ……………………………………№ ………………, ЕИК 115148365, представлявано от Албена Костадинова – Председател на УС, наричано по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна и от друга

            2). ……………………………………………. , от друга страна, наричана за краткост по-долу “ИЗПЪЛНИТЕЛ”,

на основание утвърден Протокол от …………………. на комисията, определена със Заповед на Възложителя, относно определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет:  „Доставка на компютърна техника” по Проект № BG05M2OP001-3.002-0320 „Заедно в различията – можем повече“, по Процедура BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“, по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР)след събиране на оферти чрез покана, се сключи настоящият договор за следното:  

 

 1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши доставка и монтаж на компютърна техника, описана подробно в техническото предложение на Изпълнителя.

(2) Предметът на договора следва да бъде изпълнен в съответствие с Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и Техническото предложението за изпълнение на поръчката, представляващи неразделна част от Договора, при спазване на разпоредбите на действащото законодателство.

(3) Място на изпълнение – Община Куклен, гр. Куклен, ул. …………………………………………..

 

ІІ. СРОКОВЕ

Чл. 2.  (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му.

(2) Срок за изпълнение на доставката, предмет на договора, е ………………… (словом……………) календарни дни, считано от датата на подписване на договора.

Чл. 3. (1) Срокът за изпълнение на доставката е съгласно Техническото предложение за изпълнение на поръчката.

            (2) Доставката ще се извършва периодично, в срок до 10 работни дни, след получаване на възлагателно писмо от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) Доставеното и монтирано компютърно оборудване, трябва да отговарят на всички действащи нормативни документи на Българското законодателство, Европейски директиви, регламенти и правила към датата на доставка.

(4) Задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се считат за изпълнени след подписване на приемно – предавателен протокол от страните по настоящия договор.

 

ІІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

         Чл.4. (1) Цената за изпълнение предмета на договора, съгласно предложена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приета от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Ценова оферта, е …………………………….(словом………………………………………………………………….) лева без ДДС или …………………………..(словом…………………………………………………………………….) лева  с ДДС.

 (2) Цената на договора е фиксирана и не подлежи на промяна. В цената са включени всички необходими разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение предмета на договора, включително доставката на място до ……………………………………………………………..

(3) Плащането се извършва периодично, след доставка по възлагателно писмо на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в срок до 5 календарни дни след представяне на фактура, с данни на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и двустранно подписан приемо-предавателен протокол за получаването.

 1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.5. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договореното възнаграждение за извършената доставка, съгласно условията на настоящия договор.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да оказва необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като при необходимост, своевременно да предоставя необходимите сведения и указания.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е отговорен за утвърждаване на разходите и не подписва приемо-предавателен протокол, ако при приемането на доставката има неотговарящи параметри от Техническата оферта на участника или открити технически неизправности и недостатъци, спрямо Техническата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

 1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

            Чл.6. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни предмета на настоящия договор, на свой риск, срещу договорената цена.

 (2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни качествено и в срок доставката, предмет на настоящия договор.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава във всеки момент от действието на настоящия договор да предоставя информация за изпълнението на доставката, при поискване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поеме всички разходи по транспортирането и организирането на доставката до посочения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ адрес.

Чл.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съпътстващите доставката документи, необходими за по-нататъшното й ползване по предназначение, като сертификати, разрешителни, инструкции и други.

Чл.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предаде на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ компютърна техника, предмет на настоящия договор, съгласно техническите спецификации, неразделна част от настоящия договор, като доставката следва да се прехвърли на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необременена с тежести или вещни права в полза на трети лица, финансови институции или други подобни.

Чл.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съответното възнаграждение за изпълнение на договора. 

           Чл.10. За извършване на плащане ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изготвя фактура.

           Чл.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предаде и монтира компютърната техника в готовност за експлоатация.

 1. VI. НЕУСТОЙКИ

            Чл. 12. (1) При неизпълнение на задълженията по отношение на сроковете за изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5 % от стойността на доставката за всеки просрочен ден, но не повече от 10% от цената на договора.

            (2) При неизпълнение на някои от задълженията, посочени в Раздел V от настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 10% от общата стойност на договора

            (3) При неизпълнение на задълженията, посочени в чл. 4.(3) от настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,5% от стойността на доставката за всеки просрочен ден, но не повече от 10% от цената на договора.

            (4) В случай на пълно неизпълнение или на некачествено изпълнение на задължението на Изпълнителя по чл. 1, същият дължи на Възложителя неустойка в размер на 20% от стойността на договора, като плащане от Възложителя не се дължи.

            (5) Заплащането на уговорената неустойка не лишава изправната страна от възможността да претендира за обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи по общия ред.

VII.  ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

            Чл. 13 (1) Настоящият договор се прекратява при следните хипотези:

 1. с изпълнение на задълженията на страните по него.
 2. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма.
 3. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора – с 5 – дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна.
 4. по реда на чл.118 от ЗОП.  

(2) Възложителят може да прекрати договора без предизвестие, когато Изпълнителят:

 1. забави изпълнението на задълженията си по договора с повече от 10 кал. дни
 2. не изпълни точно някое от задълженията си по договора.
 3. бъде обявен в неплатежоспособност или когато бъде открита процедура за обявяване в несъстоятелност или ликвидация.

 (3) Настоящият договор може да бъде прекратен при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа, като това следва да се докаже от страната, която твърди, че такава невъзможност е налице.

VIII.  ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл.14. (1)   Настоящият договор се изменя само когато:

 1. поради непредвидени обстоятелства е възникнала необходимост от извършване на допълнителни доставки, които не са включени в първоначалната обществена поръчка, ако смяната на изпълнителя:

 а) би предизвикала значителни затруднения, свързани с поддръжката, експлоатацията и обслужването или дублиране на разходи на възложителя;

 1. поради обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди, е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора;
 2. се налага замяна на изпълнителя с нов изпълнител при някое от следните условия:

 а) първоначалният изпълнител не е в състояние да продължи изпълнението на договора 

 б) налице е универсално или частично правоприемство в резултат от преобразуване на първоначалния изпълнител, чрез вливане, сливане, разделяне или отделяне, или чрез промяна на правната му форма, включително в случаите, когато той е в ликвидация или в открито производство по несъстоятелност и са изпълнени едновременно следните условия:

 аа) за новия изпълнител не са налице основанията за отстраняване от процедурата и той отговаря на първоначално установените критерии за подбор;

 бб) промяната на изпълнителя не води до други съществени изменения на договора за обществена поръчка и не цели заобикаляне на закона;

 1. се налагат изменения, които не са съществени;
 1. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

Чл.15. (1) За извършване на дейностите по договора Изпълнителят сключва договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата.

(2) В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител,  изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП.

(3) Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

(4) Не е нарушение на забраната по ал. 3 доставката на стоки, материали или оборудване, необходими за изпълнението на обществената поръчка, както и сключването на договори за услуги, които не са част от договора за обществената поръчка, съответно от договора за подизпълнение.

 

Х. ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.16. (1) Гаранцията за изпълнение е в размер на 3 % /три процента/ от цената на договора без ДДС или ……………………………… (словом……………………………………………………………………………..) лева, със срок на валидност най – малко 30 дни от датата на приключване на договора.

               (2) Гаранцията за изпълнение се освобождава в пълен размер в срок до 30 (тридесет) календарни дни след изпълнението на договора.

               (3) Гаранцията за изпълнение се усвоява от Възложителя при пълно неизпълнение и забавено изпълнение.

              (4) Гаранцията за изпълнение се задържа от Възложителя, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.

              (5) В случаите по ал. 2 Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода, през който средствата са престояли при него.

ХI.  ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

            Чл. 17. (1) Гаранционият срок, съгласно представена техническото предложение на Изпълнителя е………………………………../в месеци/.

(в съотвествие с Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ), считани от датата на подписване на приемно-предавателния протокол.

            (2) Гаранционната поддръжка се извършва в сервизни бази на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при необходимост на адрес на Възложителя. Разходите за транспортиране на техниката до сервиз са за сметка на Изпълнителя.

            (3) В рамките на срока за гаранционна поддръжка ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прави рекламации пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за констатирани явни недостатъци, липси или появили се скрити недостатъци на доставеният товарния автомобил и допълнителното оборудване, като иска отстраняването или коригирането им за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Уведомлението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за наличието на недостатъци се осъществява по поща, факс и ел. поща.

            (4) В рамките на срока за гаранционна поддръжка, при получаване на уведомление за недостатъци или гаранционни повреди, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предприеме незабавни действия и да ги отстрани за своя сметка, в срок до 10 работни дни.

ХII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

Чл.18.  Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала и известна при или по повод изпълнението на този договор.

Чл.19. За неупоменати в този договор условия, се прилагат общите и специални нормативни актове, уреждащи тази дейност.

Този договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Неразделна част от настоящия договор са:

 1. Техническа спецификация на Възложителя
 2. Ценова оферта на Изпълнителя
 3. Предложение за изпълнение на Изпълнителя

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:                                      ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

 

…………………………………………….                               …………………………………

                                              

 

РАЗДЕЛ IX. ОБРАЗЦИ

 

 1. Образец № 1 – Представяне на участника;
 2. Образец № 2 – Опис на представените документи;
 3. Образец № 3 – Декларация по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП – подписва се от лицата, които представляват участника;
 4. Образец № 4 – Декларация по чл.54, ал.1, т.3-5 от ЗОП– подписва се от лицето, което представлява участника; когато участника се представлява от повече от едно лице, декларацията се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява;
 5. Образец № 5 – Техническо предложение;
 6. Образец № 6 – Ценово предложение;
 7. Образец № 7 – Списък на изпълнените дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката;
 8. Образец № 8 – Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец № 1

 

ДО

СФ „ИНДИ-РОМА 97“

гр. КУКЛЕН 

УЛ.”АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ” №52

 

 

 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА

 

подал оферта за участие в реда за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на компютърна техника” по Проект № BG05M2OP001-3.002-0320 „Заедно в различията – можем повече“, по Процедура BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“, по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР)

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ:

Наименование на участника  
Единен идентификационен код/ БУЛСТАТ/ друга идентифицираща информацияа [1]  
Седалище и адрес на управление:

·      пощенски код, населено място:

·      ул./бул. №, блок №, вход, етаж:

 
Адрес за кореспонденция:

·     Пощенски код, населено място:          

·     Ул./бул. №, блок №, вход, етаж:

 
Телефон:  
Факс:  
E-mail адрес:  
(в случай че участникът е обединение, информацията се попълва за всеки участник в обединението, като се добавя необходимият брой полета)
Лица, представляващи участника по учредителен акт: (ако лицата са повече от едно, се добавя необходимият брой полета)
Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес  
   
Участникът се представлява заедно или поотделно (невярното се зачертаваот следните лица: 1.

………………………………………………….

2.

………………………………………………….

Данни за банковата сметка:

· Обслужваща банка

·   IBAN

·   BIC:

·   Титуляр на сметката:

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

 1. Във връзка с публикувана от Вас обява за събиране на оферти заявяваме, че желаем да участваме в реда за възлагане на поръчка с предмет: „Доставка на компютърна техника” по Проект № BG05M2OP001-3.002-0320 „Заедно в различията – можем повече“, по Процедура BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“, по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР)
 1. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в документацията за участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай че същата ни бъде възложена.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

__________________________ (име и фамилия)

__________________________ (длъжност на представляващия Участника) 

__________________________ (дата)

 

 

Образец № 2

ОПИС

на приложените към офертата документи за участие в ред за възлагане на обществена поръчка с предмет:  „Доставка на компютърна техника” по Проект № BG05M2OP001-3.002-0320 „Заедно в различията – можем повече“, по Процедура BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“, по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………..2016г.                                                                Участник:…………………………………………

                                                                                                                         (подпис и печат)

Образец № 3

Д Е К Л А Р А Ц И Я

За отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 ЗОП

Долуподписаният /-ната/ …………………………………………………………..….., с лична карта № …………………………, издаденa на …………………….. от ………………….., с ЕГН ……………, в качеството ми на ………………..(посочете длъжността) на…………………………….. (посочете наименованието на участника/подизпълнителя, когато е приложимо) – участник/подизпълнител (невярното се зачертава) в обществена поръчка с предмет:  „Доставка на компютърна техника” по Проект № BG05M2OP001-3.002-0320 „Заедно в различията – можем повече“, по Процедура BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“, по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР)

Д Е К Л А Р И Р А М:

 1. Не съм осъден с влязла в сила присъда/реабилитиран съм /вярното се подчертава/, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;
 2. Не съм осъден с влязла в сила присъда/реабилитиран съм /вярното се подчертава/, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава-членка или трета страна.
 3. Не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да уведомя Възложителя в 3-дневен срок от настъпването им.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

             ……………………г.                                           Декларатор: ……………………….

          (дата на подписване)                                                                       (подпис и печат)

Забележка: Декларацията се попълва съгласно изискванията на чл. 97, ал. 6 от ППЗОПвъв връзка с чл. 40 от ППЗОП.

 

 

 

 

 

 

 

Образец № 4

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я

За отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 5 от

Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /-ната/ ………………………………………………………..….., с лична карта № …………………………, издаденa на …………………….. от ………………….., с ЕГН ……………, в качеството ми на ……………….. (посочете длъжността) на …………………………….. (посочете наименованието на участника/подизпълнителя, когато е приложимо) – участник/подизпълнител (невярното се зачертава) в обществена поръчка с предмет: „Доставка на компютърна техника” по Проект № BG05M2OP001-3.002-0320 „Заедно в различията – можем повече“, по Процедура BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“, по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР)

Д Е К Л А Р И Р А М:

 1. Участникът, който представлявам:
 • няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата и към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, или
 • има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, но е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила.

                                                         (невярното се зачертава)

 1. Не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;
 2. Участникът, когото представлявам, не е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
 3. За участника, когото представлявам не е установено, че не е предоставял изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да уведомя Възложителя в 3-дневен срок от настъпването им.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

             ……………………г.                                           Декларатор: ……………………….

          (дата на подписване)                                                                       (подпис и печат)

 

Забележка: При деклариране на обстоятелствата следва да бъдат спазени изискванията на чл. 97, ал. 6, изр. второ от ППЗОП.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец № 5

ДО

СФ „ИНДИ-РОМА 97“

гр. КУКЛЕН  4101

УЛ.”АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ” №52

 

 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

 

 

от …………………………………………………………………………………………………………………………………….

(наименование на участника)

и подписано………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

(трите имена и ЕГН)

в качеството му на ………………………………………………………………………………………………………

(на длъжност)

с ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/друга индивидуализация на участника или подизпълнителя (когато е приложимо):………………………………………………………………………………………………;

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

      С настоящото Ви представям оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка с предмет: „Доставка на компютърна техника” по Проект № BG05M2OP001-3.002-0320 „Заедно в различията – можем повече“, по Процедура BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“, по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР)

 • Заявявам, че желая да участвам в обществената поръчка за избор на изпълнител при условията, обявени от Възложителя и приети от нас.
 • Декларирам, че съм получил документацията за участие и съм запознат с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура, с изискванията на ЗОП и ППЗОП.
 • Удостоверявам и потвърждавам, че……………………………………………….

                                                                          /наименование на участника/

            отговаря на изискванията и условията, посочени в документацията за участие.

 • Заявявам, че в случай че поръчката ми бъде възложена, ще изпълня поръчката в съответствие с изискванията, заложени в настоящата поръчка, както и при спазване на разпоредбите на законодателството на Република България.
 • В случай, че предложението ми бъде избрано, поемам ангажимента да представя гаранция за изпълнение в размер на 3 /три/ % от стойността на договора без ДДС, валидна за срока на изпълнение на договора
 • Заявявам, че ако поръчката ми бъде възложена, до подписване на договора настоящата оферта ще представлява споразумение между нас и възложителя.
 • Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с  участието в настоящата обществена поръчка.
 • Заявявам, че съм запознат с условията за извършване на доставката и монтажа, с условията за финансиране и плащане на цената, както и с всички документи, включени в документацията на поръчката, и приемам да изпълня всички задължения, произтичащи от обявените условия.
 • Нося пълна отговорност за вреди, произтекли от доставени от мен некачествени стоки;
 • При изпълнението на обществената поръчка няма да ползвам/ще ползвам (вярното се подчертава) подизпълнители.
 • Отговарям за действията, бездействията и качеството на изпълнение на посочените подизпълнители, като за свои действия, бездействия и качество на изпълнение (когато се предвижда участие на подизпълнители);
 • Друго: ……………………………………………… (по желание на участника).

Предлагам следните срокове за изпълнение на поръчката

  1. Срокът за доставка и монтаж на компютърната техниката е ………… /……………/ календарни дни и започва да тече от датата на получаване на възлагателно писмо от Възложителя или посочения от него представител.
  2. Срокът за гаранционна поддръжка на доставеното е:
 • …………….. /…………./ календарни дни и започва да тече от датата на приемането от страна на Възложителя.
 • …………….. /…………./ календарни дни и започва да тече от датата на приемането от страна на Възложителя /колкото пъти е необходимо/

Декларирам, че съм съгласен с клаузите на приложения проект на договор към документацията за участие в процедурата.

Декларирам, че срокът на валидност на представената оферта е …………… дни (не по-малко от 60 календарни дни).

Декларирам, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Прилагам:

 1. Документ за упълномощаване (когато лицето, което подава офертата, не е законния представител на участника).
 2. Декларация, че участника ще осигури сервизна база на територията на Област Пловдив за срока на гаранционната поддръжка на компютърната техника.

Дата : ___________  г.                                             Подпис и печат :………………………..

(длъжност и име)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец № 6

 

ДО

СФ „ИНДИ – РОМА 97“

гр. КУКЛЕН  4101

УЛ.”АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ” №52

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от ……………………………………………………………………………………………………………………………..,

/наименование на участника/

Долуподписаният/ата …………………………………………………………………………………….

(трите имена)

в качеството си на ……………………… в/на ………………………………………….., ЕИК (БУЛСТАТ)……………………, със седалище и адрес на управление ……………………………………………………………………, участник в обществена поръчка с предмет: „Доставка на компютърна техника” по Проект № BG05M2OP001-3.002-0320 „Заедно в различията – можем повече“, по Процедура BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“, по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР)

      УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас процедура за възлагане на обществената поръчка както следва:

Общата цена за изпълнение на всички дейности от предмета на обществената поръчка е: ……………………. лв. (словом…………………………………………лв.) без ДДС и ………………………. лв. (словом ………………………………лв.) с начислен ДДС, съгласно Приложената таблица, в която са посочени единичните стойности, която е представена на хартиен и в електронен вариант, като същата е неразделна част от настоящото ценово предложение.

Посочените единични цени следва да  включват всички разходи по доставката.

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата.

Задължаваме се, ако нашата оферта бъде приета и сме определени за изпълнители, да изпълним доставката, съгласно сроковете и условията, залегнали в договора. Декларираме, че сме съгласни заплащането да става съгласно клаузите залегнали в (проекто) договора, като всички наши действия подлежат на проверка и съгласуване от страна на Възложителя, вкл. външни за страната органи.

При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, не по-късно от датата на сключване на договора ние се задължаваме да представим гаранция за изпълнение по договора в размер на 3 % от сумата по посочена по-горе, без ДДС!

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията и техническата спецификация по процедурата.

Запознати сме, че ако участник включи елементи от ценовото си предложение извън съответния плик, ще бъде отстранен от участие в процедурата.

Посочената обща цена не подлежи на промяна през целия срок на действие на договора за изпълнение на поръчката.

 

Приложение: Таблица с единични и общи цени

 

 

Дата: ………….                                          ДЕКЛАРАТОР: …………………….……….

                                                                     …………………….………..………..………..

                                                                                  /име и фамилия на представляващия, подпис и печат/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение

 

Компютърна техника за изпълнението на – Дейност 1 Допълнително обучение по български език за 215 ученици, за които българският език не е майчин по Проекта

Позиция Вид артикул Тип/Материал/Размер Брой Единична цена в лв. без ДДС Обща цена в лв. без ДДС
1 Лаптопи КАПАЦИТЕТ RAM : 4 GB

КАПАЦИТЕТ HDD : 1000 GB

ТИП ПРОЦЕСОР : INTEL PENTIUM N3700 QUAD

РАЗМЕР НА ЕКРАНА В INCH : 15.6″

ТИП ГРАФИЧНА КАРТА : Intel HD Graphics

ТИП RAM ПАМЕТ: DDR3L

БЕЗЖИЧЕН АДАПТОР 802.11 B/G/N

СЪВМЕСТИМОСТ ДРАЙВЕРИ WINDOWS 8.1 64/10 64

ДРУГИ ПОРТОВЕ CARD READER, LAN, VGA

DVD-Writer

или еквивалентни параметри

5    
2 Мултифункционално устройство ПРИНТЕР, КОПИР, СКЕНЕР

СКОРОСТ НА ПЕЧАТ – минимум 23 СТР./МИН ЧЕРНО

РЕЗОЛЮЦИЯ НА ПРИНТИРАНЕ – минимум 600 X 600 DPI

СКЕНЕР – ЦВЕТЕН  600 X 600 DPI

ИНТЕРФЕЙС USB, lan, WiFi

5    
3 Преносима интерактивна дъска Прожекционен екран до 125″

(в класическия 4:3 формат)

Ниско тегло и малки размери

Гъвкава инсталация

Ергономична електронна писалка (ePen) с подобрена издръжливост

Hotkey стикер, позволяваща бърз достъп до най-използваните функции на софтуера

или еквивалентни параметри

5    
4  Екран Диагонал  минимум 87 in (218 cm)

Размер  минимум 174 cm x 130 cm

Формат  4:3

Вид монтаж – статив

5    
5 Мултимедия ФОРМАТ 4:3 , 16:9

ПРОЕКЦИОННА СИСТЕМА DLP

КОНТРАСТ 20000:1

ЯРКОСТ 3000 ANSI

ВИД ЛАМПИ – мин. 190 W

ЖИВОТ НА ЛАМПАТА 6000 часа

РЕЗОЛЮЦИЯ SVGA (800X600)

ВХОДОВЕ VGA,

S-VIDEO,USB,COMPOSITE VIDE

ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

ФУНКЦИИ DLP 3D READY

или еквивалентни параметри

5    
6 Озвучителна уредба МИНИ СИСТЕМА 

ОБЩА МОЩНОСТ  120 W

ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНИ ФОРМАТИ  CD-R/-RW, MP3

РАДИО ТУНЕР  FM

ПАМЕТ СТАНЦИИ  мин. 30

USB

BLUETOOTH

ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ 

5    
7 Мишка Безжично

Резолюция -1000

Сензор – оптичен

 Интерфейс -USB

 

5    

Компютърна техника за изпълнението на – Дейност 2 Подобряване на образователната среда в училища, в които се обучават интегрирано ученици от етническите малцинства по Проекта

Позиция Вид артикул Тип/Материал/Размер Брой Единична цена в лв. без ДДС Обща цена в лв. без ДДС
1 Проектор DLP Technology

SVGA (800×600)

3000 ANSI Lumens

20000:1 Contrast

3D, VGA,USB

или еквивалентни параметри

3    
2 Монитори ДИСПЛЕЙ  LED

РАЗМЕР НА ЕКРАНА В INCH  20.7″

РАЗМЕР НА ЕКРАНА В СМ  52.6 см

РЕЗОЛЮЦИЯ  1920×1080

МЕЖДУТОЧКОВО РАЗСТОЯНИЕ  0.239 mm

ОСВЕТЕНОСТ  200 cd/m²

ВРЕМЕ ЗА РЕАКЦИЯ  5 ms

ИНТЕРФЕЙС  DVI, D-Sub

30    
3 Лаптопи КАПАЦИТЕТ RAM : 4 GB

КАПАЦИТЕТ HDD : 1000 GB

ТИП ПРОЦЕСОР : INTEL PENTIUM N3700 QUAD

РАЗМЕР НА ЕКРАНА В INCH : 15.6″

ТИП ГРАФИЧНА КАРТА : Intel HD Graphics

ТИП RAM ПАМЕТ: DDR3L

БЕЗЖИЧЕН АДАПТОР 802.11 B/G/N

СЪВМЕСТИМОСТ ДРАЙВЕРИ WINDOWS 8.1 64/10 64

ДРУГИ ПОРТОВЕ CARD READER, LAN, VGA

DVD-Writer

или еквивалентни параметри

33    
4 Мишки Свързаност USB 2.0, Интерфейс на свързване -с кабел 30    
5 Двуместни маси за компютри Минимум 118 на 50 см.,

Височина 76 см

МДФ

18    
6 Професионален рутер Брой портове LAN: 10 порта

LAN скорост: 10/100/1000 Mbit/s

Wi-Fi скорост: 300 Mbit/s

Работна честота: 2,4 GHz

3    
7 24- портов суич • 24x 10/100/1000 Mbps порта

• 2x 100/100Mbps SFP слота

• Лесно уеб базирано управление

3    
8 Преносима интерактивна дъска Прожекционен екран до 125″ (в класическия 4:3 формат)

Ниско тегло и малки размери

Гъвкава инсталация

Ергономична електронна писалка (ePen) с подобрена издръжливост

Hotkey стикер, позволяваща бърз достъп до най-използваните функции на софтуера

или еквивалентни параметри

1    
9  Екран Диагонал  минимум 87 in (218 cm)

Размер  минимум 174 cm x 130 cm

Формат  4:3

Вид монтаж – статив

3    
10 Мултимедия ФОРМАТ 4:3 , 16:9

ПРОЕКЦИОННА СИСТЕМА DLP

КОНТРАСТ 20000:1

ЯРКОСТ 3000 ANSI

ВИД ЛАМПИ – мин. 190 W

ЖИВОТ НА ЛАМПАТА 6000 часа

РЕЗОЛЮЦИЯ SVGA (800X600)

ВХОДОВЕ VGA,

S-VIDEO,USB,COMPOSITE VIDE

ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

ФУНКЦИИ DLP 3D READY

или еквивалентни параметри

1    
11 Фотоапарати РЕЗОЛЮЦИЯ 20.0 MPX

ОПТИЧНО ПРИБЛИЖЕНИЕ 35

РАЗМЕР НА ЕКРАНА В INCH 3.0 “

РАЗМЕР НА ЕКРАНА В СМ 7.6 СМ

РАЗМЕР НА МАТРИЦАТА 1/2.3 CCD

БРОЙ ПИКСЕЛИ 20.1 MP

ISO 80/3200

Резолюция -Видео Клип 1280х720

ВИД КАРТА С ПАМЕТ  SD/SDHC/SDXC/ Pro Duo

ОПТИЧНА СТАБИЛИЗАЦИЯ НА ИЗОБРАЖЕНИЕТО

10    
12 Рутер • Брой портове LAN: 4 порта

• LAN скорост: 10/100/1000 Mbit/s

• WAN интерфейс: 10/100/1000 Mbit/s

• Wi-Fi скорост: 300 Mbit/s

• Работна честота: 2,4 GHz

1    
13 Цветен принтер Технология на печат: Мастилоструен

Тип: Цветен

Скорост на печатане (Цветно): 15 страници на минута

Скорост на печатане (Черно): 24 стр. на мин.

Разделителна способност на печат минимум: 600 x 1200

2    

Компютърна техника за изпълнението на – Дейност 5 Преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност по Проекта

Позиция Вид артикул Тип/Материал/Размер Брой Единична цена в лв. без ДДС Обща цена в лв. без ДДС
1 Лаптопи КАПАЦИТЕТ RAM : 4 GB

КАПАЦИТЕТ HDD : 1000 GB

ТИП ПРОЦЕСОР : INTEL PENTIUM N3700 QUAD

РАЗМЕР НА ЕКРАНА В INCH : 15.6 „“

ТИП ГРАФИЧНА КАРТА : Intel HD Graphics

ТИП RAM ПАМЕТ: DDR3L

БЕЗЖИЧЕН АДАПТОР 802.11 B/G/N

СЪВМЕСТИМОСТ ДРАЙВЕРИ WINDOWS 8.1 64/10 64

ДРУГИ ПОРТОВЕ CARD READER, LAN, VGA

DVD-Writer

или еквивалентни параметри

2    
2 Цветен принтер Технология на печат: Мастилоструен

Тип: Цветен

Скорост на печатане (Цветно): 15 страници на минута

Скорост на печатане (Черно): 24 стр. на мин.

Разделителна способност на печат минимум: 600 x 1200

2    
3 Проектор DLP Technology

SVGA (800×600)

3000 ANSI Lumens

20000:1 Contrast

3D, VGA,USB

или еквивалентни параметри

2    
4 Екран Диагонал  минимум 87 in (218 cm)

Размер  минимум 174 cm x 130 cm

Формат  4:3

Вид монтаж – статив

2    
5 Мултимедия ФОРМАТ 4:3 , 16:9

ПРОЕКЦИОННА СИСТЕМА DLP

КОНТРАСТ 20000:1

ЯРКОСТ 3000 ANSI

ВИД ЛАМПИ – мин. 190 W

ЖИВОТ НА ЛАМПАТА 6000 часа

РЕЗОЛЮЦИЯ SVGA (800X600)

ВХОДОВЕ VGA,

S-VIDEO,USB,COMPOSITE VIDE

ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

ФУНКЦИИ DLP 3D READY

или еквивалентни параметри

1    
6 Фотоапарати РЕЗОЛЮЦИЯ 20.0 MPX

ОПТИЧНО ПРИБЛИЖЕНИЕ 35

РАЗМЕР НА ЕКРАНА В INCH 3.0 “

РАЗМЕР НА ЕКРАНА В СМ 7.6 СМ

РАЗМЕР НА МАТРИЦАТА 1/2.3 CCD

БРОЙ ПИКСЕЛИ 20.1 MP

ISO 80/3200

Резолюция -Видео Клип 1280х720

ВИД КАРТА С ПАМЕТ  SD/SDHC/SDXC/ Pro Duo

ОПТИЧНА СТАБИЛИЗАЦИЯ НА ИЗОБРАЖЕНИЕТО

2    

 

 

 

Образец № 7

 

СПИСЪК

на изпълнените дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката

Подписаният/ата…………………………………………………………………………………………………………

(трите имена)

данни по документ за самоличност…………………………………………………………………………………. (номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на………………………………………………………………………………………………………..

(длъжност)

на ………………………………………………………………………………………………………………………………,

(наименование на участника)

 

ЕИК/БУЛСТАТ ……………………………………………… – участник в ред за възлагане на обществена поръчка с предмет: …………..(посочва се наименованието на обществената поръчка), заявяваме, че през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на нашата оферта сме изпълнили описаните по-долу дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката:   

  Предмет на изпълнените дейности – доставки (кратко описание на изпълнените доставки, в съответствие с дефиницията за „дейности с предмет, идентичен или сходен с тези на поръчката“) Стойност/цена (без ДДС) на изпълнените дейности Крайна дата на изпълнение на доставките Възложител
1        
2        
3        

За посочените в таблицата доставки, изпълнени от нас, прилагаме и следните доказателства:

1…………………………………………………………………………………………………………………………..

2……………………………………………………………………………………………………………………………

3……………………………………………………………………………………………………………………………

 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата:  
Име и фамилия:  
Подпис на лицето (и печат):

Документът се подписва от законния представител на участника или от упълномощено от него лице.

 

Образец № 8

ДЕКЛАРАЦИЯ

По чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

от участник/подизпълнител

 

Долуподписаният /-ната/                                                                 , в качеството ми на            _________________________ (посочете длъжността) на                                                                                                      (посочете фирмата на участника) – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на компютърна техника” по Проект № BG05M2OP001-3.002-0320 „Заедно в различията – можем повече“, по Процедура BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“, по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР),

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

 1. Представляваното от мен дружество е /не е регистрирано в юрисдикция с

                                                     /ненужното се зачертава/

преференциален данъчен режим, а именно:……………………………………………………………….

 1. Представляваното от мен дружество е / не е свързано с лица, регистрирани в

                                                    /ненужното се зачертава/

юрисдикции с преференциален данъчен режим, а именно:………………………………………

 1. Представляваното от мен дружество попада в изключението на чл. 4, т. …… от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

Забележка: Тази точка се попълва, ако дружеството е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим.

 1. Запознат съм с правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по чл. 6, ал. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, вр. §7, ал. 2 от Заключителните разпоредби на същия.

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящия документ подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: ………….                                         ДЕКЛАРАТОР: …………………….……….

                                                                     …………………….………..………..………..

                                                                                  /име и фамилия на представляващия, подпис и печат/

 

Add a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *