Социална фондация «Инди Рома 97» свиква Общо събрание на 15-и март

INDI ROMA logo
Управителният съвет на Социална фондация «Инди Рома 97», на основание на член 26 от Закона за юридически лица с нестопанска цел, както и член 7, алинея 3 от Устава на фондацията,  кани всички свои членове на Общо събрание на организацията.  То ще се проведе на 15-ти март 2017 година от 15 часа в офиса на фондацията в Куклен, ул. Александър Стамболйски № 52  
Общо събрание се свиква по инициатива на председателя на Управителния съвет, съгласно член 7, алинея 2 от Устава на фондацията.
В дневния ред на събранието са залигнали следните точки:
1.   Приемане отчет за дейността на фондацията за 2016-та година.
2.  Приемане на финансовия отчет за 2016-та година.
3.  Избор на нов Управителен съвет.
4.  Други.
Материалите във вразка с общото събрание ще бъдат на разположение на всички членове на
Общото събрание в офиса на фондацията всеки ден от 10  до 17 часа и всеки може да се запознае с тях.
indi roma-logo
При липса на кворум на Общото събрание, на основание на член 26 от Закона за юридически лица с нестопанска цел, както и член 7, алинея 3 от Устава на фондацията, Общото събрание ще се проведе в същия ден, на съшото място, но един час по-късно и ще бъде валидно.

Подпис:
Председател на Управителният съвет
на Социална фондация «Инди Рома 97»

14 февруари 2016 година
Куклен

You may also like...