Фондация "Инди Рома 97“ стартира активна работа по нов социален проект

pressconf
Интензивна 10-месечна кампания в Пловдивска област започна фондация «Инди Рома 97» по нов социален проект „Подкрепа за реализация", с финансовата подкрепа на «Тръст за социална алтернатива». Така популярната неправителствена организация от Куклен стартира активната си работа по програмата на ТСА — „ Изграждане на умения и възможности за работа”.
Екипът на Социална фондация «Инди Рома 97» ще проведе до края на септември 2017 година на територията на общините Перущица, Куклен и «Родопи» серия от обучения, информационно срещи, семинари и конференции с безработни лица, предимно от ромската общност, както и с работодатели.  
Целта на проекта е идентифициране, мотивиране и професионално квалифициране и придобиване и на ключови компетентности на хора от икономически уязвими ромски семейства, с фокус върху жените, за повишаване на тяхната икономическа независимост и преодоляване на социалното изключване.
Ефективното изпъленние на проекта гарантира да осигури професионално обучение, подходящ стаж и практика в предприятието – партньор на ромски жени, от семейства с минимален доход, с фокус върху ромската общност, обучени в курсове за професионална квалификация.
Повишаване качеството на живот и благосъстоянието е една от най-важната цел на проекта, както и осигуряването на трудова заетост, социално осигуряване и интеграция, заявиха от експерти от екипа му.
pressconf-1
В допълнение към дейностите «Инди Рома 97» вече работи за активното свързване на бенефициенти с потенциални работодатели и стимулиране на местни предприемачи чрез новаторски, специфични методи да проявят засилено внимание към уязвимите групи. Така те ще кандидатстват за получаване на марката «Етнически толерантен работодател», която от година вече е патентована от фондацията в Патентното министерство.
На безработните представители на етническите малцинства пък ще бъде повишена мотивацията при търсене на работа при равнопоставен подход и повишено доверие от страна на работодателите.
tsa-1Тръст за социална алтернатива (ТСА) е неправителствена организация, чиято мисия е да се прекъсне порочния кръг на бедността чрез насърчаване на възможности, които помагат на най-непривилегированите граждани на България да постигнат образователен и икономически успех. ТСА подкрепя програми, които със своите почтеност, потенциал за разрастване и прозрачност спомагат за подобряване благосъстоянието на най-бедните хора в България, със специален фокус върху ромите.

You may also like...