Пак дават за пример «Инди Рома 97» като добра практика по европроект

bd867a9bbdf0a7524f39371b0f199a20
В серия от информационни събития в Пловдивска област, проведени от експерти по европейските фондове, екипът на Социална фондация „ИНДИ РОМА 97“ отново бе дадена за пример като организация с добра практика.
Повод за признанието бе приключият успешно проект. Неправителствената организация изпълни отлично проекта с наименование – „Заедно в служба на обществото – помощ за ромските жени срещу домашното насилие” .
Програмата се реализира, благодарение на финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм и Дирекция „Международни проекти” към Министерство на вътрешните работи на Република България.

От екипа на «Инди Рома» разясниха какво бе заложено в проекта — да се проведе информационна кампания за домашното насилие и насилието, основано на полов признак сред ромската общност на територията на област Пловдив.
Да се насърчи нулева толерантност сред ромската общност на област Пловдив към проявите на домашно насилие и насилие, основано на полов признак.
Продължителностга на проекта бе близо година, а обхватът му — в област Пловдив

Основни целеви групи бяха жертви на домашно насилие и насилие, основано на полов признак от ромския етнос; Вторични жертви – деца от ромски произход, живеещи в среда на домашно насилие.  Уязвими общности: ромската общност на територията на област Пловдив.
За всяка от целевите групи са планирани подходящи дейности, методи и средства, които да гарантират ефективността на информационната кампания

“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от СФ „Инди-Рома 97” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз или Министерство на труда и социалната политика.”

You may also like...