Силен старт на проекта «От неактивни млади хора на пазара на труда – до практическа професионална реализация»

amalipe_01

Социална фондация „Инди-Рома 97” направи силен старт по нов проект, които реализира.  Той е под наслов «От неактивни млади хора на пазара на труда – до практическа професионална реализация» и по проекта вече се работи активно.  Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на Инициативата за младежка заетост и Европейския социален фонд  и Социална фондация „Инди-Рома 97”

 


eslogПроект:lr4r
„От неактивни млади хора на пазара на труда – до практическа професионална
реализация”

 

Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-1.002-0147
На 20.04.20416г. СФ „Инди-Рома 97” стартира проект: „От неактивни млади хора на пазара на труда – до практическа професионална реализация” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014—2020г.” процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-1.002 -„Активни” на стойност 358 418.32 лева с продължителност 12 месеца.
Общата цел на проекта е интеграция на 100 младежи, които не са нито в образование или обучение, нито в заетост, включително не са регистрирани като безработни лица в АЗ, на възраст от 15 до 29 години, живеещи на територията на общините Куклен, Перущица и Марица.
Специфични цели на проекта:
1. Идентифициране и активиране на минимум 100 младежи от целевата група на основата на предварително изготвена методология, част от проекта, 30 от тях ще бъдат върнати в системата на обучение и 70 ще получат ново професионално обучение и работа.
2. Придобиване на професионална квалификация за част от професия по две специалности: „Основни и довършителни работи“ с общо обучени 35 лица и "Озеленяване и цветарство с общо обучени 35 лица.
3. Включване в 6 месечна заетост в общините Куклен, Перущица и Марица, в качеството им на работодатели, чрез сключване на общо 70 срочни трудови договори с продължителност 6 месеца Основни дейности:
1. Идентифициране и активиране на минимум 100 младежи
2. Придобиване на пофесионална квалификация за част от професия
3. Включване в 6 месечна заетост в общините Куклен, Перущица и Марица
4. Организация и управление;
5. Публичност и визуализация.

You may also like...