Чешки експерти хвалят фондация «Инди Рома 97» за работата й по пилотен проект за етническа толерантност на работодателите у нас

Чешките експерти по проекти Даниела Дрнкова и Йозеф Влах от неправителствената организация «IQRomaServise», похвалиха Социална фондация «Инди Рома 97» за работата й по пилотния проект за етническа толерантност на работодателите у нас. Двамата доказани специалисти от Бърно бяха специални гости на първия от поредицата от 5 семинара, които се организират в изпълнение на проекта „Етнически толерантен работодател — трансфер на добри практики за равно третиране“, по който нашата организация работи успешно близо година.
Дрнкова е главен координатор проекти в «IQ Roma Servise», а Влах – PR експерт и мениджър в същата чешката организация. Форумът се проведе при голям интерес в Куклен и на него присъстваха и много работодатели от Пловдивска област, експерти, представители на неправителствени организации и медии.
„Това, което виждам при вас е много похвално, отбеляза Дрнкова. — Благодарение на Социална фондация «Инди-Рома 97» и работата й по настоящия проект, този социален експеримент е на път да стане иновативен и в България, като той вече се е утвърдил в Чехия. Този модел отдавна е патентован в Чехия от нашето Министерство на труда. Термин «етнически толерантен работодател» в Чехия е популярен като «Приятелски настроен работодател» и вече над 60 работодатели са наградени от нас за добрата си работа. Важно е самите работодатели да осъзнаят важността на тази иновация и да спазват стриктно изработените вътрешни правила".
Албена Костадинова, председател на Управителния съвет на СФ «Инди-Рома 97» сподели, че има вече няколко запитвания от български фирми, които търсят съдействие от фондацията за намиране на добри специалисти за работа.
«Тези семинари са част от мащабната ни работа по този проект, по който нашата организация работи успешно.  Той е финансиран по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, а схемата на проекта за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се нарича „Без граници“.повече от половин година», обясни Албена Костадинова. И допълни, че инициативата е част от мащабната кампания на организацията, целяща да се подпомогнат работодателите да третират равнопоставено представителите на етническите малцинства, с акцент върху ромския етнос.
По време на семинара бе представена методиката и свързаните с нея правила и процедури, както и изяснени индикаторите за наблюдение на ефективността на изградената система за антидискриминационна среда. Бяха анализирани и нагласите за интеграция на етнически малцинства и очаква широка общeствена подкрепа.
Проектът трансферира, адаптира и внедрява в България иновативния модел на марката «Етнически толерантен работодател — трансфер на добри практики за равно третиране», която вече е  изградена и приложена в Чехия от местната неправителствена организация «IQRomaServise», която е партньорска организация на Социална фондация «Инди-Рома 97», с богат опит от реализиране на международни проекти.
Проектът е един социален експеримент, успешно разработен и приложен в Чехия, който ще бъде трансфериран и изпробван и в България. Целевата група са потенциалните жертви на дискриминация въз основа на раса или етнически произход, работодатели и органи, участващи на пазара на труда, добави Костадинова. — Проектът ни дава възможност да вземем опита на партньорите от Чехия и ще ни позволи да обменим идеи, знания и да приложим това ноу-хау за недискриминационен подход при подбора на работници от малцинствени групи.

За повече подробности:
Албена КОСТАДИНОВА,
председател на УС на СФ «Инди-Рома 97»
e-mail: indiroma@mail.bg
телефон:0895 463 600;

You may also like...