Фондация «Инди Рома 97» организира серия от семинари «Етнически толерантен работодател»

 Серия от семинари за етническа толерантност на българските работодатели подготвя Социална фондация «Инди — Рома 97» през месеците май и юни. Проявите са част от мащабната кампания на организацията, целяща да се подпомогнат работодателите да третират равнопоставено представителите на етническите малцинства, с акцент върху ромския етнос.
Информационните форуми ще бъдат в градовете Пловдив, Пазарджик, Стара Загора и Хасково и ще се проведат в рамките на два дни от двама експерти, разработили методиката.
„Тези семинари са част от работата ни по проект «Етнчески толерантен работодател — трансфер на добри практики за равно третиране», по който нашата организация работи успешно повече от половин година.”, обяни Албена Костадинова, председател на Управителния съвет на Социална фондация „Инди-Рома 97”. Тя добави, че проектът е финансиран по оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, а схемата на проекта за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се нарича "Без граници – Компонент 1 – Фаза 2 и е по бюджетна линия:
BG051PO001-7.0.07  Проектът „Етнически толерантен работодател — трансфер на добри практики за равно третиране” е много добър и очакваме от него широка общeствена подкрепа.  

Имаме големи очаквания от планираните от нас семинари в четирите области, свързани с проекта. През месец май се очаква присъствието на тези форуми и на представители от наша партньорска организация, участие ще вземат двама приложни експерти и доказани специалисти от чешката организация “IQRomaServise”, която е активен партньор на нашата фондация. Функционален експерт на кандидатите ще работят по сформиране на групи от по 30 работодатели за всяка от 4-те области за участие в семинарите в Пловдив, Пазарджик, Стара Загора и Хасково, допълни Албена Костадинова.
Основните елементи на всеки семинар ще включва теоретична част, представяне на методиката и свързаните с нея правила и процедури. Ще бъдат изяснени индикаторите за наблюдение на ефективността на изградената система за антидискриминационна среда. Ще се обмени пълна контактна информация между участниците. Проведените семинари ще подпомагнат изграждането на взаимно доверие и ще се отрази позитивно при стартиране на дейността. Наемането на приложните специалисти ще позволи да се внедри и тества модела в практиката, обясни още Костадинова.

В рамките на семинарите ще бъдат проучени нагласите и очакванията на целевите групи и заинтересованите страни за изграждане на пилотна система за създаване на антидискриминационна среда.  След това ще бъдат презентирани резултатите от изготвен аналитичен доклад и социологическо проучване и ще се проведе обществен дебат по представената проблематика, добави намеренията си Костадинова. И допълни, че този проект е насочен изцяло към интеграция на етнически малцинства, а Социална фондация „Инди-Рома 97” работи от самото си създаване по същите проблеми и най-вече по проблемите на ромите.

Организацията е направила мащабно проучване доколко са толерантни българските работодатели и вече регистрира марката „Етнически толерантен работодател”. Тази марка е възможност за трансфер на иновативна методология за България за намаляване на случаите на етническа нетолерантност и увеличаване на достъпа на ромите до пазара на труда, на равно с другите етноси.
Проектът трансферира, адаптира и внедрява в България иновативния модел на марката „Етнически толерантен работодател — трансфер на добри практики за равно третиране”, която вече е  изградена и приложена в Чехия от местнете неправителствена организация “IQRomaServise”, която е партньорска организация на Социална фондация „Инди-Рома 97”, с богат опит от реализиране на международни проекти.
Целта на проекта «Етнчески толерантен работодател — трансфер на добри практики за равно третиране» е да се подобри качеството на живот на етносите и да се намали безработицата сред етническите малцинства в България и най – вече сред ромите, чрез внедряване и прилагане на модел за етнически толерантен работодател.
Проектът е един социален експеримент, успешно разработен и приложен в Чехия, който ще бъде трансфериран и изпробван и в България. Целевата група са потенциалните жертви на дискриминация въз основа на раса или етнически произход, работодатели и органи, участващи на пазара на труда, добави Костадинова. Освен консултации за потенциалните жертви на дискриминация, основното съдържание на проекта е създаването на концепция за културата на недискриминационни подходи въз основа на раса или етнически произход в областта на заетостта. Така ще се подпомогнат работодателите да третират равнопоставено представителите на етническите малцинства, с акцент върху ромския етнос.

Проектът ще даде възможност на Социална Фондация „Инди-Рома 97” да почерпи от опита на партньора от Чехия, ще позволи обмяна на идеи, знания, ноу-хау при съвместното изпълнение на дейности, при които може да се очаква добавена стойност.

Проектът стимулира пряко и подкрепя една социална иновация, както насърчава разпространението и трансфера на иновативните резултати в прилаганите политики и практиката в България. Основният ефект от прилагането на транснационалното сътрудничество ще се наблюдава при разработването на решения за справяне с дискременацията на работното масто на етнически малцинства и основно представители на ромската общност. Ще бъдат проучени нагласите и очакванията на целевите групи и заинтересованите страни относно изграждането на пилотна система за създаване на антидискриминационна среда.  Презентиране на резултатите от изготвения аналитичен доклад и социологическо проучване и провеждане на обществен дебат по представената проблематика,  каза още Костадинова.

Идеята на проекта „Етнически толерантен работодател — трансфер на добри практики за равно третиране” е да се въведе у нас ноу-хау от Чехия и по примера на чешки партньорски организации за недискриминационен подход при подбора на работници от малцинствени групи, както и прилагане на конкретни механизми за осигуряване на устойчива заетост на роми в активна трудова възраст заедно с представители на работодателите, синдикатите, общините и организациите на ромската общност и насърчаване на социалния и гражданския диалог в подкрепа на трудовата реализация на ромите.

Според експерти този проект на Социална Фондация „Инди-Рома 97” може да се приеме като социална иновация, както за решаването на конкретен социален проблем – дискриминация на представителите на етническите малцинства, с фокус върху ромите, на работното място), така и от гледна точка на средствата за реализацията им  — прилагане на нови форми на организация на процесите, необходима за постигане на определени резултати и лобиране и застъпничество пред работодатели наемане на безработни роми.

Проектът „Етнически толерантен работодател – трансфер на добри практики за равно третиране” ще се изпълнява на територията на областите Пловдив, Пазарджик, Хасково, Стара Загора и чешкия град Бърно.

You may also like...