Голям интерес към семинар за родители по проблемите на етническата толерантност и образователна интеграция

Голям интерес предизвика започналият в Хисаря специализиран обучителен семинар за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, както по проблемите на етническа толерантност в образованието. Форумът ще продължи в куротния град до19 ноемврии събра над 50 родители, които ще усъвършенстват междукултурния диалог и методи за повишаване на качеството на обучението на интегрирани децата от ромския етнос.
Ще бъдат дискутирани в детайли и проблемити по толерантността в образованието спрямо ромите.
Обучението е част от проекта „Заедно можем повече”, който се изпълнява съвместно между община «Марица» и Социална фондация «Инди Рома 97». Той осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
«Чрез такива форуми искаме да дадем публичност на предоставената безвъзмeздна финансова помощ от страна на Европейския социален фонд за работатая по този проект, както и да повишим знанията по етническата толерантност. Така ще се подобри е качеството и обхвата на образованието», коментира Албена Костадинова, председател на Социялна фондеция «Инди Рома 97».
В рамките на проекта се проведе и обучение на учителите от детските градини на тема „Интерактивно ръководство за междукултурен диалог”.
Целта на форума беше повишаване квалификацията на учители от детски градини за образователната интеграция на децата от малцинствен произход и повишаване на качеството на обучението.
Паралелно с това бяха проведени и серия от информационни срещи в селата Костиево, Труд, Скутаре, Рогош, с цел постигане на широка информираност на обществеността, открито управление и постигане на подкрепа от родителската общност.
Проектът „Заедно можем повече” на община „Марица” и Социална фондация «Инди Рома 97» се изпълнява проект е по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”, който се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007—2013 год., съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз.

You may also like...