Обучават родители за етническа толерантност и образователна интеграция на децата от етническите малцинства

Специализиран обучителен семинар за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, както и по проблемите на етническта толерантност в образованието, ще се проведе от 15 до 19 ноември в Хисаря.
Над 50 родители ще усъвършенстват в продължение на няколко дни междукултурния диалог и методи за повишаване на качеството на обучението на интегрирани децата от ромския етнос.
Ще бъдат дискутирани в детайли и проблемите за толерантностността в образованието специално спрямо ромските деца.

Обучението е част от проекта „Заедно можем повече”, който се изпълнява съвместно между община «Марица» и Социална фондация «Инди Рома 97». Той осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Цел му е широкото информиране на родителите както за повишаване на етническата толерантност, качеството и обхвата на образованието, така и за предоставната безвъзмeздна финансова помощ от страна на Европейския социален фонд.
В рамите на проекта се проведе обучение на учителите от детските градини на тема „Интерактивно ръководство за междукултурен диалог”.
Целта на обучението бе повишаване квалификацията на учители от детски градини за образователната интеграция на децата от малцинствен произход и повишаване на качеството на обучението.
Паралелно с това бяха проведени и серия от информационни срещи в селата Костиево, Труд, Скутаре, Рогош, с цел постигане на широка информираност на обществеността, открито управление и постигане на подкрепа от родителската общност.

Бяха организираха и посещения на детските градини на актьори от Театър "Слънчо”.

Проектът „Заедно можем повече”на община „Марица” и Социална фондация «Инди Рома 97» се изпълнява проект е по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”, който се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007—2013 год., съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз.


You may also like...