ОБЯВА

Социална фондация „Инди-Рома  97”- гр. Куклен, като бенефициент по  проект“ Социално включване и равни възможности на групите в неравностойно положение от общините Куклен, Родопи и Перущица“ по процедура „Активно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение“ по ПРОГРАМА РЧР 2021 – 2027 г., административен договор BG05SFPR002-2.005-0012-С01, обявява свободни позиции  за следната длъжност:

 

МЕНИДЖЪР НА СЛУЧАЙ/КЕЙС МЕНИДЖЪР

 

БРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА – 5

МЯСТО НА РАБОТА – НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В ОБЩИНИТЕ КУКЛЕН, ПЕРУЩИЦА И РОДОПИ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

  • Идентифицирани на лица в неравностойно положение от общините Куклен, Родопи и Перущица;
  • Подкрепа за лицата, според техните индивидуални нужди;
  • Осъществяване на подкрепящи мерки за мотивационно обучение за активно поведение на пазара на труда;
  • Предоставено професионално ориентиране и кариерно консултиране на хора в неравностойно положение;
  • Подкрепа на лицата в неравностойно положение за търсене на работа;
  • Връзки с работодатели и подготовка за включване в заетост;
  • Оказване на персонална подкрепа на лицата от целевата група чрез съдействие при подготовка на документи за кандидатстване (автобиография, мотивационно писмо и др.), подготовка за явяване на интервю, съдействие при подготовката на документи за започване на работа, посредничество между лицата от целевата група и потенциални работодатели за по-добра интеграция в работната среда и др.

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

 • Образование:  Висше –бакалавър/магистър
 • Вид  договор: Трудов договор  – 12 месеца – от 02.05.2024 -30.04.2025 г.
 • Работно време:– от 8.00 – 17.00 ч.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

 1. Заявление по образец
 2. Документи за придобита образователна степен и професионална квалификация
 3. Автобиография( CV)
 4. Документи, доказващи опит като мениджър или работа по европейски програми и проекти

 

Документи на кандидатите ще се приемат от 15.04.2024 г. до 25.04.2024 г. в сградата на  СФ „Инди-Рома 97”, гр. Куклен, ул.”Ал.Стамболийски” №52  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА СФ „ИНДИ – РОМА 97“

Албена Костадинова

Тел. за връзка 0889 708 630

Програма „Развитие на човешките ресурси“

Договор № BG05SFPR002-2.005-0012-С01, финансиран от Европейския социален фонд + чрез Програма “Развитие на човешките ресурси” 2021-2027.

You may also like...