Аз решавам – ефективно гражданско участие чрез пилотен механизъм за устойчиво партньорство с гражданството на областно ниво

ПРОЕКТ № BG05SFOP001-2.025 -0126 

„Аз решавам – ефективно гражданско участие чрез пилотен механизъм за устойчиво партньорство с гражданството на областно ниво“

ПО ПРОЦЕДУРА BG05SFOP001-2.025 ПО ОПДУ

През пролетните месеци продължиха основните дейности по проекта, като при някои имаме вече и окончателните резултати. Така например, по Дейност 1 вече имаме изцяло приключен аналитичен обобщаващ доклад по Социологическото представително проучване сред  350 пълнолетни  жители на областта (обхванати бяха 12 населени места), а така също и Анкетното проучване сред  НПО, фирми и сред служители на общини в Пловдивска област. Проведени бяха 6 фокус групи с граждани и служители в администрациите и изготвени аналитични доклади както за проучването сред служители, НПО и бизнес, така за проведените  фокус-групи, проведените контент-анализ и вторичен анализ на данни, като бяха изготвени и предложения за подобряване на средата за гражданско участие в управлението.

По дейност 2 бе изготвен аналитичен доклад с анализ и препоръки въз основа на подходящи за прилагане в Пловдивска област добри практики от  страни от Е С и също от България.

По Дейност 3 с аналитичен доклад приключи наблюдението на т.нар. граждански наблюдатели на дейности в Областната управа.

You may also like...