Започва конкурс за елиминиране на насилието срещу жени, по проекта „Слънчево колело“

Проектът „Слънчево колело“, по конкурса за елиминиране на насилието срещу жени с дог.№2022/11/EVAW-7/2022 г,,се реализира на територията на Община Куклен и Община Карлово, село Розино. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Български фонд за жените.
В рамките на проекта се оказва индивидуална помощ , кризисни интервенции, социална правна помощ.
Жените, 24 на брой, от град Куклен, които вече имат опит в дейностите на организацията , участват в група за личен опит и обучение да бъдат ментори на други жени, които преживяват травма, на жени от ромско гето в село Розино, Организират се и арт дейности, свързани с превенция на насилие, като в дейностите жените са преки участници: арт изложба и театър, движение и ритъм, природа, ще организират прожекция на филми и дискусии. Характерно за проекта е че дейностите ще бъдат изпълнявани от целевата група, с подкрепата и менторството на екипа и експертите.

Целта на проекта е да се оказва подкрепа на жени и млади момичета, жители на община Куклен и ромско гето в село Розино, жертви и застрашени от насилие, както и жертва на ранни бракове и насилствени действия от страна на възрастни .Основна цел: Целта на проекта е да се оказва подкрепа на жени и млади момичета, жители на община Куклен и ромско гето в село Розино, жертви и застрашени от насилие, както и жертва на ранни бракове и насилствени действия от страна на възрастни .
Основните задачи са следните, които следваме са:
Осигуряване на място и пространство за индивидуални и групови консултации на жени жертви на насилие.
Организиране на група за личен опит за жени от ромски етнос.
Обучение на жени от ромски етнос, преминали през група за личен опит да бъдат ментори на други жени, преживяващи травма и на жени от ромско гето в село Розино.
Подкрепа на обучените жени да организират артистични практики за превенция на насилие
Мотивираността на екипа да работят по темата за насилие, да помагат на жените за тяхното развитие ни правят подходящи. Настоящата тема е следствие на досегашната ни работа и като продължение и надграждане. От една страна има надграждане и овластяване на жените, които вече са вземали участие в дейностите по превенция на насилие, от друга страна, като ги овластяваме влизаме в една общност, ромско гето, за което се иска сила, мотивираност, отдаденост и желание за помощ. Това, са качествата, които притежаваме като екип.
На национално ниво, на общинско ниво има стратегии както за интегриране на ромите, така и за превенция на насилие, но конкретно за гето-дори ида има, нищо не се прави. Това е и предизвикателство за нас като екип

Проектът е насочен към:
Преки бенефициенти:
Жени и момичета жертва на насилие – 60
Жени, от ромски етнос, участващи в група за личен опит и обучение-24 бр., над 24 години.
Жени, от ромски и други етноси , представители на неформални групи и участващи активно в обществения живот.
Жени и момичета от ромски етнос, населяващи гето от село Розино- 30 души.
Непреки бенефициенти:
Местна власт, социални и здравни институции, правни организации

Дейности:
Индивидуална психологична помощ на хора жертви на насилие се провежда от психолог , психотерапевт. Провеждат се по заявка на пострадал, в продължение на 60 мин., а при кризисна интервенция съобразно необходимостта.
Група за личен опит.. Участие вземат жени, от ромски етнос, над 24 години. По време на участие в групата същите отработват емоции, чувства, поведение, взаимоотношения- така, че предотвратяват ситуации на насилие.
Обучителна група за ментори на жени, преживяващи травма. Жените, които са участвали в групата за личен опит могат да продължат в обучение за ментори. В обучението ще развиват умения да подкрепят търсещите помощ, да водят , първоначално с експерт група за самопомощ, да работят на терен в ромско гето, което ще бъде и като практическа задача.
Арт клуб- организират се дейности в клуб, като същите ще бъдат представени пред публика. Целта е чрез изкуство да се води кампания за превенция на насилието .Клуба ще се води от ромски жени под наставничество на екипа и експертите. Всеки месец екип от две до четири жени ще организират артистична практики : рисуване, фотография, работа с глина, театър, природа и др. На всеки три месеца ще се организира представяне пред публика
Работа на терен в ромско гето в село Розино.

Този документ е създаден в рамките на договор 2022/11/EVAW -7, който се осъществява с финансовата подкрепа на БФЖ. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от СФ „Инди – Рома 97“.

You may also like...