Проектът „С поглед напред“ оставя дългосрочни обществени ползи

Проектът „С поглед напред“, реализиран от СФ „Инди – Рома 97“ в общините Куклен, Родопи и Перущица приключва успешно.
Амбициозната задача на проекта бе да подкрепи активно обществеността и в частност ромите, като особено уязвима група, в борбата за разпознаването на истината в морето от информационни източници, противодействие на агресивни дезинформационни кампании и изграждане на критично мислене и отстояване на собствено мнение. Съвремието, в което живеем, постави хората в трудна среда относно обосновано лично мнение и вземане на отговорни решения, свързани с многобройните презизвикателства: войната в Украйна, Ковид пандемията, проблеми на демократичните устои на обществото, нарастващи икономически и екологични проблеми.
По отношение на осъществените по проекта дейности и постигнатите резултати , експертите и бенефициентите са категорични, че изпълнението на проекта е постигнало своите цели и в дългосрочен план.
“Времената, в които живеем, са трудни. Има война, инфлация, болести. Всичко  днес  изглежда плашещо и странно. Новият вирус, който зарази целия свят, достигна и до България и внесе много промени. Мероприятията по проекта ми помогнаха да отправя поглед напред в бъдещето, и да повярвам, че скоро всичко ще отмине и бъдещето ще ни донесе само доброта и щастливи моменти!“- споделя участник в проекта.
„Днешните изпитания ни подготвят за бъдещето.  Колкото и да не искаме – трудностите са неизбежна част от житейския ни път. Трябва да променим гледната си точка и да търсим път към промяна. С участието си в проекта“ С поглед напред“ за себе си намерих този път.“- е мнението на друг участник.
Проектът ще продължава да допринася за устойчивостта на дейността на СФ „Инди-Рома97“ в ежедневната работа с гражданския сектор и в частност ромската общност в справянето с предизвикателства като отношението към войната в Украйна, Ковид пандемията, екологични и икономически кризи и всички последствия върху живота на гражданите и тяхното право да отстояват хуманността и демократичните ценности.
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Социална фондация „Инди-Рома 97” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.“

You may also like...