Социална фондация „Инди – Рома 97“ започва проект за ромските традиции в партньорство с две НПО

Социална фондация „Инди – Рома 97“ започва проект за ромските традиции в партньорство с две  неправетелствени организации  – Национално сдружение за единство и партньорство -България и  „Глич студио“ – Норвегия.
Проектът се финансира Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм в България, програма и се нарича : „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“.
Проектните дейности са ориентирани към повишаване достъпа на ромските общности /от малките населени места/ до култура, както и към съхранение и интензивна социализация на ромските фолклорни изкуства обреди, традиции и обичаи. В момента, в целия свят, милиони хора гледат и създават, чрез своите телефони, видео-клипове, филми и други образци на визуалните изкуства. Проучванията показват, че представителите на ромските общности са относително позитивни към използването на съвременни мобилни устройства и приложения- като основна медия за тяхното социално включване и социално приобщаване. Проектната идея е да бъде подобрен достъпа до култура на малцинствените групи и да бъдат подпомогнати процесите за опазване и разпространение на тяхното движимо фолклорно наследство, на основата на различни видео-формати, оптимизирани за визуализация чрез мобилни устройства и мобилни приложения. Чрез проучване и внедряване на иновативни европейски и норвежки практики ще бъдат създадени електронни инструменти, генериращи културни събития. „Дигитална работилница“ е пространство за публикуване на дигитализирани образци на ромските изкуства, празненства и обичаи. В това пространство ще се визуализират образци на ромското изкуство във видео-формат. Чрез интуитивен интерфейс потребителите ще публикуват и възпроизвеждат видео-клипове на своите телефони, а също така саморъчно ще ги организират в културни спектакли, включвайки се активно в местните празненства и традиционни ритуали.
Именно такива пътуващи спектакли ще бъдат демонстрирани във финалните проектни дейности. Пътуващият спектакъл „Ромската сватба“ ще бъде проведен в малките населени места Ягодово ; Болярци, Йоаким Груево и Мало Конаре. В тях ще се направи демонстрация на организиране и провеждане на иновативни местни, културни спектакли. По аналогичен начин ще бъдат организирани и проведени образователни събития, насочени към запознаване на ромските общности с новосъздадените електронни инструменти в „Дигитална работилница“. Също така ще бъдат демонстрирани и дигитални художествени похвати, популярни в Норвегия.
Проектът се финансира Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм в България.
„Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ е по приоритетна ос за подобрена информираност за изкуства и култура на етнически и културни малцинства, а фокусът му е  основно върху ромската общност.

You may also like...