„Инди – Рома 97” бори дезинформацията и фалшивите новини с нов спечелен проект по фонд „Активни граждани“

Екипът на Социална фондация „Инди – Рома 97” започва активна борба срещу дезинформацията и фалшивите новини, след като спечели нов социален проект по Фонд „Активни граждани“. Това стана възможна след спечелен проект от конкурса по четвъртата извънредна сесия от схемата за малки инициативи.
Новият проект е с наименование „С ПОГЛЕД НАПРЕД”, а  срокът на договора е от 01.08.2022 год. до 31.05.2023 год. Бюджетът му е 19 321 евро.
Проектът „С поглед напред” се осъществява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.
Партньор по проекта СНЦ  „Медии с човешко лице”
СФ „Инди –Рома 97” подписа договор №83 с фонд „Активни граждани“, в рамките схемата за финансиране на малки инициативи по тематичен приоритет №6: Подобряване на капацитета и устойчивостта на гражданския сектор, в това число на гражданските организации.
Проектът „С поглед напред“ си поставя задача да подкрепи активно обществеността и в частност ромите, като особено уязвима група, в борбата за разпознаването на истината в морето от информационни източници, противодействие на агресивни дезинформационни кампании и платена журналистика, и изграждане на критично мислене и отстояване на собствено мнение.
В отговор на предизвикателствата, партньорите по проекта ще реализират следните дейности:
1. Подобряване на капацитета на екипа и доброволците на СФ Инди-Рома97, за идентифициране и противодействие на дезинформацията, главно свързани с войната в Украйна и ковид пандемията, с фокус върху ромската общност;
2. Изграждане на капацитет за ефективна комуникация, за набиране на средства, за подобряване на работа с целевите групи, включително въвеждане на иновации и др;
3. Стратегическото развитие на организацията, като основа за подобряване на лидерския капацитет и разширяване на партньорската мрежа;
Проектът ще обхване три селски общини в област Пловдив – общините Куклен, Родопи и Перущица, с допълнителна насоченост към едни от най-уязвимите групи от страна на медийни манипулации и фалшиви новини – ромската общност.
Дейностите по проекта ще повишат информираността на гражданите и тяхното критично мислене относно разнопосочните медийни послания.
Партньорската
експертиза ще повиши обхвата и устойчивостта на дейността на СФ Инди-Рома 97 в ежедневната работа с гражданския сектор и в частност ромската общност в справянето с предизвикателства като отношението към войната в Украйна, ковид пандемията, екологични и икономически кризи и всички последствия върху живота на гражданите и тяхното право да отстояват демократичните ценности
Резултати:
Ефективна комуникация и подобряване на работа с целевите групи, включително въвеждане на иновации. Важен момент е и дейността за стратегическото развитие на СФ Инди-Рома 97, като основа за подобряване на лидерския капацитет и разширяване на партньорската мрежа. Допълнително дейността по осигуряване публичност и устойчивост ще подобри качеството и достъпа до разширена аудитория, както и представяне на материали и брошура за борба с дезинформацията и оповестяване на подкрепата, получена от Фонд „Активни граждани“ – България.

N.B. Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм (ФМ) на Европейското икономическо пространство (ЕИП).
Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Социална фондация «Инди — Рома 97» и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този сайт отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Оператора на Фонд Активни граждани България.“

You may also like...