Кръгли маси в Стара Загора и Пазарджик обсъждат проблеми на етническата толерантност на българските работодатели


wp-content/uploads/2014/01/Eksperti-zelena-infrastruktura2.jpg
В  Стара Загора и Пазарджик се проведоха Кръгли маси , на които се  обсъдиха проблеми на етническата толерантност на българските работодатели.

Форумите се организираха от ръководството на Социална фондация «Инди — Рома 97»  по проект «Етнчески толерантен работодател — трансфер на добри практики за равно третиране»  финансиран по ОП „РЧР” и  събра работодатели, безработни младежи, представители на неправителствени организации, ромски сдружения и социални институции, както представители на местни и национални медии от областите  Пазарджик и Стара Загора.
На събитията експерти и участници  коментираха и дискутираха българското законодателство, спрямо етническата толерантност и дискриминация и бяха изнесени резултати от направения подробен анализ на проведено социологическо проучване у нас доколко са толерантни  българските  работодатели.
Както е известно експерти от Социална фондация «Инди – Рома 97» направиха мащабно проучване в областта на етническата толерантност у нас, а пълните анализи и изводи от него се обобщават на кръглите маси.
По време на  форумите е споделен ценен опит и добри практика в Чехия в тази насока и сравнено тяхното законодатество с българското, спрямо етническата толерантност и дискриминация.
Основна цел на проекта е да се трансферира, адаптира и внедри в България иновативния модел на марката „Етнически толерантен работодател — трансфер на добри практики за равно третиране”,  изградена и приложена в Чехия от IQ Roma Servise”.
Целта е да се подпомогнат работодателите да третират равнопоставено представителите на етническите малцинства с акцент върху ромския етнос.

You may also like...