„Инди Рома 97“ набира обучители по нов образователен проект

Социална фондация „Инди-Рома 97”-гр.Куклен като бенефициент на проект BG05M2OP001-3.017-0015-С01 ,,Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти и обучение на образователни медиатори в 15 училища и детски градини” и е финансиран по ОП НОИР 2014-2020. обявява свободни позиции за:

 1. ЛЕКТОРИ /ОБУЧИТЕЛИ ЗА ОБУЧЕНИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ , ДИРЕКТОРИ И ОБРАЗОВАТЕЛНИ МЕДИАТОРИ ЗА РАБОТА В МУЛТИКУЛТУРНА СРЕДА:
 2. МЯСТО НА РАБОТА ЗА ЛОКАЛНИТЕ ОБУЧЕНИЯ ПО ГРАФИК в следните училища и детски градини обхванати в проекта : – ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ – с.Мало Конаре;
  ПГ „Цар Иван Асен II” – Асеновград;
  ДГ Мир” – Асеновград;
  ОУ „Св.Св.Кирил и Методий”- с. К. Конаре;
  ОУ”Проф. д-р Асен Златаров”, с. Боянци;
  ДГ „Върбица”, гр.Пазарджик;
  ДГ „Детски Рай”- К.Конаре;
  ОУ „Отец Пайсий”- с.Мулдава;
  ДГ „Радост”- кв.Долни Воден;
  ОУ „Н.Вапцаров”- гр.Асеновград;
  ОУ „Св.Св.Кирил и Методий”- с.Чешнегирово;
  ОУ „Стефан Захариев” – гр.Пазарджик;
  ОУ „Хр.Ботев”- с. Сарая;
  ОУ „Г.С.Раковски”- с.Болярци;
  ОУ „Климент Охридски” – с.Златовръх ;


Проектът BG05M2OP001-3.017-0015-С01 ,,Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти
и обучение на образователни медиатори в 15 училища и детски градини” е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.


ИЗНЕСЕНИТЕ ОБУЧЕНИЯ СА НА ТЕРИТОРИЯТА НА Р. БЪЛГАРИЯ

 1. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
  ОБРАЗОВАНИЕ: ВИСШЕ –БАКАЛАВЪР/МАГИСТЪР
  ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ – МИНИМУМ 3 ГОДИНИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СТАЖ .
 2. ДРУГИ:
  ВИД ДОГОВОР: ГРАЖДАНСКИ
  НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
 3. Заявление по образец,
 4. Документи за придобита образователна степен и професионална
  квалификация
 5. Автобиография( CV);
 6. Копия от трудови/граждански договори;
  ДОКУМЕНТИ НА КАНДИДАТИТЕ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ
  ОТ: 20.12.2020г.
  ДО: 30.12.2020г.
  В сградата на СФ „Инди-Рома 97”, гр.Куклен,ул.”Ал.Стамболиски” №52
  Телефон за връзка:0889 708 630
  Албена Костадинова –ръководител проект и председател на УС

You may also like...