„Инди Рома 97” обяви свободни позиции за юрист и социолог по новия образователен проект

Социална фондация „Инди-Рома 97”-гр.Куклен като
бенефициент на Проект BG05M2OP001-3.017-0015-С01 ,,Повишаване
квалификацията на педагогическите специалисти и обучение на
образователни медиатори в 15 училища и детски градини” и е
финансиран по ОП НОИР 2014-2020.
обявява свободна позиция за следните длъжности:

 1. ДЛЪЖНОСТ: ЮРИСТ; БРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА:1
 2. ДЛЪЖНОСТ: СОЦИОЛОГ; БРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА:1
 3. МЯСТО НА РАБОТА И ЗА ДВЕТЕ ДЛЪЖНОСТИ: ПО
  ГРАФИК
  в следните училища и детски градини ОБХВАНАТИ В
  ПРОЕКТА :
 4. ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“,с.Мало Конаре;
  2.ПГ „Цар Иван Асен II”,гр. Асеновград;
  3.ДГ Мир” ,гр.Асеновград;
  4.ОУ „Св.Св.Кирил и Методий”-с.К.Конаре;
  5.ОУ”Проф.д-р Асен Златаров”, с. Боянци;
  6.ДГ „Върбица”,гр.Пазарджик;
  7.ДГ „Детски Рай”- .К.Конаре;
  8.ОУ „Отец Пайсий”-с.Мулдава;
  9.ДГ „Радост”-кв.Долни Воден;
  10.ОУ „Н.Вапцаров”-гр.Асеновград;
  11.ОУ „Св.Св.Кирил и Методий”-с.Чешнегирово;

–––––––––––––––––– www.eufunds.bg ––––––––––––––––––
Проект BG05M2OP001-3.017-0015-С01 ,,Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти
и обучение на образователни медиатори в 15 училища и детски градини”.
финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
12.ОУ „Стефан Захариев” –гр.Пазарджик;
13.ОУ „Хр.Ботев”-с.Сарая;
14.ОУ „Г.С.Раковски”-с.Болярци;
15.ОУ „Климент Охридски”-с.Златовръх ;
ОБХВАНАТИ В ПРОЕКТА

 1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТТА:
   Разработване и актуализиране програми, планове, анализи,
  препоръки, компетентностни профили и др. на 15 училища и
  детски градини за работа в мултикултурна среда, според
  идентифицираните им нужди ;
   Идентифициране на нуждите на училищата и детските градини
  – партньори по проекта, от подобряване на работата в
  мултикултурна среда, вкл. оценка на работата на
  педагогическите специалисти с родителите и с децата, оценка на
  работата на заинтересованите страни, в т.ч. на представителите
  на маргинализирани общности, на училищното настоятелство и
  др.
   Изготвяне и анализ на нуждите от обучение и план за
  провеждане на обучения за работа в мултикултурна среда на
  педагогическите специалисти и директорите в партниращите
  образователни институции – детски градини и/или училища.
   В партньорите, където има образователни медиатори да се
  анализира и тяхната дейност до момента и приноса им към
  работата в мултикултурна среда.
   Въз основа на изготвените анализи, компетентностни профили
  и друга обобщена информация за всеки от 15-те партньора –
  училища или детски градини да бъде изготвена Програма и

–––––––––––––––––– www.eufunds.bg ––––––––––––––––––
Проект BG05M2OP001-3.017-0015-С01 ,,Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти
и обучение на образователни медиатори в 15 училища и детски градини”.
финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
План за изпълнение към нея. В партньорите, които имат такава
програма или стратегия, тя да бъде оценена и актуализирана;

 1. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА ЮРИСТ:
  ОБРАЗОВАНИЕ: ВИСШЕ –БАКАЛАВЪР/МАГИСТЪР
  ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ – МИНИМУМ 3 ГОДИНИ
  ОПИТ В РАЗРАБОТВАНЕТО НА СТРАТЕГИИ И/ИЛИ
  АНАЛИЗИ И/ИЛИ ПЛАНОВЕ И/ИЛИ ПРОГРАМИ
 2. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
  СОЦИОЛОГ;
  ОБРАЗОВАНИЕ: ВИСШЕ –БАКАЛАВЪР/МАГИСТЪР
  ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ – НАД 7 ГОДИНИ
  ОПИТ В РАЗРАБОТВАНЕТО НА СТРАТЕГИИ И/ИЛИ
  АНАЛИЗИ И/ИЛИ ПЛАНОВЕ И/ИЛИ ПРОГРАМИ
  ДРУГИ:
 3. ВИД ДОГОВОР: ТРУДОВ – ОБЩО ПО 279 ЧАСА НА ВСЕКИ
  ЕКСПЕРТ
  РАБОТНО ВРЕМЕ: – ПЪЛНО
  Работата е свързана с дейност в и извън образователните
  институции.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

 1. Заявление по образец,
 2. Документ за самоличност – копие;
 3. Документи за придобита образователна степен и професионална квалификация
 4. Автобиография( CV);
 5. Копия от трудови/граждански договори по европейски и др. програми;/проекти

ДОКУМЕНТИ НА КАНДИДАТИТЕ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ
ОТ: 15.12.2020г.
ДО: 21.12.2020г.

В СГРАДАТА НА СФ „Инди-Рома 97”, Куклен,ул.”Ал.Стамболиски” №52, телефон за връзка: 0889 708 630 – Албена Костадинова

ОБЯВАТА ЗА КОНКУРСА ВИЖТЕ ТУК

You may also like...