Нов образователен проект на Социална фондация „Инди Рома 97” повишава квалификацията на педагози в 15 училища и детски градини в Пловдивска област

Нов образователен проект на Социална фондация «Инди Рома 97» ще повиши квалификацията на педагогически специалисти в 15 училища и детски градини в Пловдивска област. Той ще се изпълнява в продължение на две години и е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014—2020”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Общата му стойност е 271 656 лева.
Проектът «Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти и обучение на образователни медиатори в 15 училища и детски градини» /проект BG05M2OP001-3.017-0015-С01/ стартира в средата на декември, а целта му е създаване на позитивната образователна среда за постигане на успешна образователна интеграция на децата и учениците, чиито майчин език не е български. Ще обхване училища и детски градини в общините Асеновград, Стамболийски, Садово и Пазарджик.
Дейностите по проекта включват разрботване и актуализация на програми за работа в мултиетническа среда на образователните институции – партньори, краткосрочни обучения, които завършват с присъждане на квалификационни кредити, както и такива които подкрепа на педагогическите специалисти за участие в процедури за придобиване на професионално-квалификационни степени за работа в мултикултурна среда.
Специфичните цели на проекта са:

  1. Да се разработят и актуализират стратегии, планове, програми, анализи, препоръки, компетентностни профили и др. на 15 училища и детски градини за работа в мултикултурна среда, според идентифицираните им нужди.
  2. Да се повиши квалификацията на 262-ма педагогически специалисти и 11 медиатори, чрез различни форми на обучение, за работа в мултикултурна среда с оглед равноправно участие на всички ученици в българската образователна система, повишаване на мотивацията за учене, включително за изучаване на майчиния език, и подкрепа на културната идентичност на децата и учениците.
  3. Да се създаде подходящ социално-психологически климат в 11 училища и 4 детски градини, където се обучават 2766 деца и ученици, от които 2337 от етнически общности. Проектното предложение допринася за постигането на Инвестиционен приоритет: № 9ii „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите“ и Специфична цел 1 към него: «Повишаване броя на успешно интегрираните чрез образователната система деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми».

Проектът ще подобри предоставянето на качествено приобщаващо образование, особено за ромите и други групи в неравностойно положение, в съответствие със Стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства (2015—2020), Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012—2020) и на Плана за действие за нейното изпълнение.
Целевите групи по проекта са две:

  1. Учители, директори и други педагогически специалисти от образователните институции — училища и детски градини — партньори по проекта.
  2. Образователни медиатори от училищата и детските градини — партньори по проекта.

Броят на лицата от целевите групи, които е планирано да се включат в проектните дейности е конкретно определен. Участие в обученията ще вземат 262-ма учители, директори и други педагогически специалисти от училищата –партньори.

Партньори по проекта са: ОУ «Н. Вапцаров»- гр. Асеновград ; ОУ «Климент Охридски» — с. Златовръх, общ.Асеновград , ПГ «Цар Иван Асен II» — гр. Асеновград; ДГ «Мир» — гр. Асеновград; ОУ «Проф. д-р Асен Златаров» — с. Боянци, общ. Асеновград ; ОУ «Отец Паисий» — с. Мулдава, общ. Асеновград; ДГ «Радост» — гр. Асеновград; ОУ «Стоян Захариев» — гр. Пазарджик; ОУ «Хр. Ботев» — с. Сарая, общ. Пазарджик; ДГ «Върбица» — гр. Пазарджик ; ОУ «Св.Св.Кирил и Методий» — с. Мало Конаре, общ.Пазарджик; ОУ «Св.Св.Кирил и Методий» — с.Чешнгирово, общ. Садово ; ОУ «Г.С.Раковски» — с. Болярци, общ. Садово — ; ОУ „Св. Св.Кирил и Методий“ — с. Куртово Конаре, общ. Стамболийски; ДГ «Детски Рай»- с. Куртово Конаре, общ. Стамболийски; Бургаски Свободен Университет.

Началото на проекта е 8 декември 2020 година и ще приключи също на 08 декември 2022 год.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОЕКТА ВИЖТЕ ТУК

You may also like...