Социална фондация „Инди-Рома 97” приключва успешно проекта  „Заедно в различията, можем повече”

Социална фондация „Инди-Рома 97” приключва в края на юни приключва успешно проекта „Заедно в различията, можем повече”, BG05M2OP001-3.002-0320.
„Инди-Рома 97” е водеща организация по този проект, а нейните партньори са ОУ „Петър Бонев” и ПГЛВ „Хр. Ботев” от Перущица, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – Куртово Конаре, както и асеновградската прогимназия „Цар Иван АсенI I” и „Каритас“- София.
По време на проекта, който приключва на а 30 юни 2019 год. Социална фондация „Инди-Рома 97” постигна отлични резултати по него. Проведени бяха допълнителни обучения по български език за над 250 ученици от 1-ви до 11-ти клас 215 ученици, за които българският език не е майчин. Новите знания и умения, придобити вследствие на изпълнението на дейността са в основата на успешната им интеграция социална, културна и образователна интеграция;
По една от основните дейности от проекта бе подобрена образователната среда в партньорските училища, в които се обучават интегрирано ученици от етническите малцинства. Обхванати бяха над 300 ученици, от които минимум 60 % от малцинствен етнически произход. Създадени бяха и работещи клубове по интереси както следва, с които се създаде предпоставка за успешна социализация на учениците от етническите малцинства, взаимно уважение, разбирателството и сътрудничеството между всички ученици, независимо от етническата им принадлежност.
По друга дейност работихме усилено за съхраняване и развиване на културната идентичност на учениците от етническите малцинства и техните връстници в интеграционна мултикултурна среда, където постигнахме много добри резултати- обясни Албена Костадинова, – ръководител фондацията и на проекта – Създадени бяха условия за развитие на творческите заложби на учениците и запознаване с ромската култура и традиции. Заниманията разшириха познанията на учениците получиха нови умения в областта на сценичното изкуство, насърчи се общуването и приемането на различията чрез изкуство, стимулираха се ефективни взаимоотношения, умения за работа в условията на екипна и творческа среда. Създадени бяха и условия за съхраняване на културната идентичност на ученици от етнически малцинства , включени в клуба „Ромски фолклор и култура“, допълни още тя.
Активно бе насърчавано участието на всички родителите в образователния процес и работа с родители без разлика от етническия им произход за разясняване ползите от образователната интеграция и приемането на различието. В дейността се включиха 80 родители на ученици от всички училища –партньори по проекта.
Костадинова обясни, че са били проведени групови срещи с родители по теми, касаещи възпитателния процес и образователната интеграция на учениците с родителите от етническите малцинства. Проведени са били и индивидуални консултации на родители от етническите малцинства, като са изготвени и изпълнени, съвместно с родителите, 4 програми за дейността на клубовете. „Проведените индивидуални консултации на родители без разлика от етническия им произход преминаха при голям интерес. В тях бяха разяснени ползите от образователната интеграция и приемането на различието, каза още Костадинова.
Проектът „Заедно в различията, можем повече” може да се похвали с реално повишаване на информираността и мотивацията на децата и родителите от уязвими групи, а така също е с повишаване на толерантността от страна на мнозинството, за да бъде създадена истинска приемаща среда, която ще помогне на тези ученици не само да се задържат в образователната система, но и успешно да стигнат до края й. В него работата с родители и семейства за подобряване включването в образователния процес бе основният фокус на работата, а екипът на СФ „Инди-Рома 97” получи много благодарности и похвали в работата си като водеща организация по проекта.
Проектът ”Заедно в различията, можем повече”, е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

ВИЖТЕ ГОДИШНИЯ ДОКЛАД ПО ПРОЕКТА  –  ГОДИШЕН ДОКЛАД 2018

КАКТО И ЗАКЛЮЧИТЕЛНАТА СТАТИЯ ЗА ПРОЕКТА ВЪВ В. „МАРИЦА“ –  СТАТИЯ ЗА ВЕСТНИКА

You may also like...