Работим активно по проекта „Заедно в различията, можем повече”


Проект  
BG05M2OP001-3.002-0320  „Заедно в различията, можем повече”

  Финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

Един от нерешените проблеми в сферата на интеркултурното образование, така както е посочен в Стратегията за образ. интеграция на деца и ученици от етническите малцинства (2015 – 2020 г.)е,  че не се използват в достатъчна степен форми на извънкласна работа, както и „заниманията по интереси“ и „организирания отдих и спорт“ в рамките на целодневната организация на учебния ден.

Дейност 2 цели именно преодоляване на този дефицит, като осигури възможност на учениците за участие в различни клубове по интереси.

Изпълнението на дейността  подпомага пълноценната социализация на учениците от етническите малцинства и утвърждаването на интеркултурното образование като неотменна част от процеса на модернизация на българската образователна система.

Във връзка с дейност 2 „Подобряване на образователната среда в училища, в които се обучават интегрирано ученици от етническите малцинства” във всяко от четирите училища – партньори и Сдружение „Каритас“ се организира Клуб “ Млад пътешественик“.

На 01.11.2018 стартира провеждането на еднодневни и двудневни екскурзии за учениците от всички клубове. Всяка от екскурзиите  включва по 45 ученика, като подборът е осъществен на база активно включване в извънкласните форми и Социално-икономически критерии.

В деня на будителите 45 ученици от 3 етноса от ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” село Куртово Конаре, посетиха Парламента и се срещнаха с народни представтели, които подробно ги запознаха със спецификата на ежедневната си работата. 

Парламентаристи разказаха пред  децата как на практика работи Народното събрание и коментираха с тях смисъла на мотото написано над сградата :  „Съединението прави силата“.

Ученици от партньорските училища се запознаха с две свещени за всеки българин  исторически места, част от 100-те български туристически обекта от национално значение.  Те посетиха емблематичната и могъща крепост „Царевец“  на едноименния хълм в средновековния и старопрестолен Търновград над Велико Търново. Те се запознаха с главната българска крепост по време на Второто българско царство (1185 – 1393), когато Търново е столица на царството.

В Габрово  посетиха  Етнографския музей на открито „Етъра“,  който  представлява възстановка на българския бит, култура и занаятчийство. Той е първият по рода си музей в България и в него се намира единствената в България сбирка на народна техника за вода.

          Посещението в „Царевец“  и  „Етъра“кореспондира с  информационните кампании на Социална фондация „Инди Рома 97“  и работата на екипа й по същия проект, с цел утвърждаване на Музеи на етносите по места, в които се експонират музейни сбирки със съвременни и традиционни предмети, продукти на изкуството на различните етноси, както и исторически свидетелства от бита и културата на етническите малцинства.

Тези нетрадиционни извънкласни форми на обучение с посещения на обществени институции и на културно-исторически забележителности са  част от дейностите по проекта,  добри  за преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност, които включват още и провеждане на информационна кампания на територията, насочени към  недопускане на  дискриминация, основана на раса, етнически произход или религиозна принадлежност и популяризиране на ромската култура и идентичност.        

Насочени са към широката общественост и целят да насърчат мултикултурния диалог в общностите, чрез популяризиране на ромската култура, традиции и изкуство чрез използването на разнообразни форми за стимулиране на широкото включване на целевата група – учениците от етническите малцинства и техните родители в дейността.

Изпълнението на дейността ще създаде предпоставки за успешна социализация на учениците от етническите малцинства, като  поощрява взаимното уважение, разбирателството и сътрудничеството между всички  ученици, независимо от етническата им принадлежност.

Дейността съответства на всички приоритети и мерки, залегнали в съществуващите общински планове за действие, в съответствие с областната стратегия за интегриране на ромите.

Изпълнението на дейността подпомага пряко постигането на три от Стратегическите цели, определени в Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012 – 2020 г., а именно: пълноценна социализация на деца и ученици от етническите малцинства; гарантиране на равен достъп до качествено образование за децата и учениците от етническите

Малцинства и утвърждаване на интеркултурното образование като неотменна част от процеса на модернизация на българската образователна система.

статия за вестник МОН (1)

You may also like...