„Инди–Рома 97” –  партньор по образователния проект „РАСТЕМ ЗАЕДНО“


Социална фондация „Инди–Рома 97”  е активен  партньор в работата по  образователния проект „РАСТЕМ ЗАЕДНО“. Той е в областта на предучилищното образование и се реализира с финансовата подкрепа на оперативната програма „Наука и образование  за интелигентен растеж”,  по процедура  „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“ и съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Проектът „Растем заедно” е на Район „Източен”  и е с  регистрационен номер BG05M2OP001-3.001-0015. Партньори по проекта освен Социална фондация „Инди–Рома 97”, са още «Национално сдружение за социални дейности, обучение и образование», ДГ”Наталия” и ДГ”Лилия”

Дългосрочната цел на проекта е да допринесе за образователната и културна интеграция на децата от етническите малцинства, като група застрашена от ранно отпадане или невключване в образователната система

Специфичните негови цели с създаване на предпоставки за преодоляване на трудностите и създаване на равни възможности за изява на деца от етническите малцинства, чрез участие в културни и образователни мероприятия, подобряване на образователната среда посредством използване на нови технологии в областта на интерактивното обучение;  както и подкрепа на деца от малцинствата за тяхното включване като активни участници в културни прояви с цел повишаване на взаимодействието, комуникацията и толерантността между различните етнически общности в Пловдив.

Подробности за проекта ще намерите в прикачения файл ТУК

ПРОЕКТ РАСТЕМ ЗАЕДНО

You may also like...