Център за рехабилитация в Куклен помага на хора с увреждания и техните семейства


Център за социална интеграция и рехабилитация в Куклен работи активно  и ежедневно помага на хора с увреждания и техните семейства, като в него се предоставят иновативни социални услуги.
Той бе създаден със средства по проект „Насърчаване на социалното включване на хора с увреждания и техните семейства по схема BG05M9OP001-2.005-0142, по който Социална фондация „Инди Рома 97“ работи активно. Центърът функционира ежедневно, оборудван е с най-модерна апаратура за рехабилитация и терапия на хора с различни увреждания и помага на много хора с увреждания и техните семейства. Внего се предоставят иновативни социални услуги, това дава възможности и за ултра инфрачервени нагревки, и за магнитотерапии и за десетки процедури — и всичко това се предоставя НАПЪЛО БЕЗПЛАТНО от фондацията, като процедурите се извършват под контрола на квалифициран специалист.

Експерти от 12 страни от Европейския съюз гостуваха на Центъра за социална интеграция и рехабилитация в Куклен, за да проучат работата му като добра европейска практика.

В изпълнение на дейностите по проекта екипът на Центъра очаква да бъде подкрепено индивидуалното развитие, придобити нови способности и самостоятелност на над 100 лица с различни вид и степен на увреждане, чрез успешна интеграция и превенция на социалното изключване, коментира Албена Костадинова – председател на Социална фондация „Инди Рома 97“и ръководител на проекта. — Също така вече се увеличава и броят на хората с увреждания и членовете на техните семейства, които са започнали да търсят работа или са заети – втората не по-малко важна цел на проекта. Успехът на проекта е безспорен – неслучайно Центърът бе посетен и от международна делегация, включваща социални работници от които с интерес се запознаха с опита на Фондацията в тази социална сфера,  отбеляза Костадинова...
Това е един много обещаващ Кукленски експеримент, който е много успешен засега и буди оживление сред хората с увреждания от общината, категорични са специалистите. — Центрове за рехабилитация съществуват в доста общини на страната, но в Куклен този внесе много неща нова.

Център за социална интеграция и рехабилитация за подпомагане на хората с увреждания и техните семейства не е държавна структура, а е създаден от Социалната фондация Инди Рома 97 – една социална организация, добре позната не само в общината, но и в страната.

А завоюваният вече авторитет на тази неправителствена организация е толкова голям, че хората ежедневно идват тук и като в близка до тях гражданска структура, и като в едва ли не институция на държавата.

Още за Центъра:

Центърът за рехабилитация на хора с увреждания и техните семейства в Куклен се помещава в четири просторни помещения в бивша училищна сграда в центъра на града и е не само обзаведен с вкус, но и с мисъл за удобството на посетителите/бенефициенти. Предразполагаща е атмосферата в Приемната, следват специализираните Зала за рехабилитация, кабинет за индивидуални и групови терапии, административен кабинет, кабинет на психолога.

Но подобни услуги има, разбира се, на много места, включително в редица поликлиники. Ала разнообразните консултативни и психотерапевтични дейности, които социалните работници към Центъра предоставят, насочени към създаване, поддържане и разширяване на социалните умения, както и обучение за водене на самостоятелен начин на живот, са още по-важни за някои от бенефициентите. Защото най-важната може би цел на тази инициатива е да се увеличи броя на хората с увреждания, които са самостоятелни и на тези, които търсят работа. А това означава, че се работи не само с местните хора с увреждания, но и с техните семейства.

Не може да не се разкаже и за психотерапевтичната дейност, провеждана от квалифициран психолог. Най-интересна и увличаща е навярно работата в дните и часовете, когато се провежда Арт-терапия – с истинско увлечение участничките се научават да изработват красиви предмети, които са нещо повече от просто украшения и с които, навярно, ще направят голяма изложба в края на проекта.

Важен аспект тук е и работата с близките на лицето с увреждания. На тях се гледа като на ресурс, който след съответна подкрепа да може да допълва професионалната помощ и да поддържа постигнатите резултати напред във времето, включително и след прекратяване ползването на услугата, както и да функционира като естествена система за взаимна помощ.
Установяват се доверителни отношения с близки на потребителя лица, които желаят да съдействат в работата по случая и сами да подкрепят развитието и прилагането на новопридобитите умения от лицето в естествената му социална среда.
Става дума за дейности, като: Информиране и приобщаване към програмите, дейностите, инициативите на услугата; Емоционална подкрепа и консултиране за понижаване на негативните реакции, прекомерна емоционалност, стрес, напрежение, чувството за безпомощност, отчаяние, за вина във връзка с проблемите на техния близък – потребител на услугата и др.; Изграждане на разбиране у близките за проблемите и нуждите на потребителя; Подкрепа на близките за придобиване на умения за грижа за лицето с увреждане; приобщаване към социални групи и общности; помощ за укрепване на междуличностните връзки в семейството и повишаване на вътрешно семейната толерантност към уврежданията на клиента; помощ за поддържане на семейно равновесие, семейни традиции.

В Центъра успешно функционира иновативна форма на социална услуга в общността — предоставяне на почасови услуги за лица с увреждания. Тя цели подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност на лица с различни вид и степен на увреждане, както и подкрепа на лицата, които се грижат за хора с увреждания, чрез целенасочени дейности за интеграция и превенция на социалното изключване.

Услугата включва разнообразни консултативни и рехабилитационни дейности, насочени към създаване, поддържане и разширяване на социалните умения, както и обучение за водене на самостоятелен начин на живот. Консултативните дейности са насочени към кандидат-потребителите,потребителите и/или към техните близки — хора с увреждания и хора, които се грижат за хора с увреждания.

Терапевтичните дейности и обучителните практики имат за цел да развият и/или да създадат социални умения, които са нарушени или загубени; Рехабилитационните и интеграционни програми и дейности са насочени към възстановяване и социална интеграция.

В Центъра си сигурни, че с дейността си по проекта ще бъде подкрепено индивидуалното развитие, придобити нови способности и самостоятелност на над 100 лица с различни вид и степен на увреждане, чрез успешна интеграция и превенция на социалното изключване.  Също така вече се увеличава и броят на хората с увреждания и членовете на техните семейства, които са започнали да търсят работа или са заети – втората не по-малко важна цел на проекта.

ГАЛЕРИЯ СНИМКИ

  

You may also like...