Определен бе победителят  в обществената поръчка за транспортна услуга по образователния проект на  Социална фондация „Инди Рома 97“


Определен бе победителят  в обществената поръчка за транспортна услуга по образователния проект  на  Социална фондация „Инди Рома 97“ - проект  „Заедно в различията – можем повече“, № BG05M2OP001-3.002-0320, по процедура BG05M2OP001-3.002 «Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила», по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР). Той е  с предмет: Транспортна услуга за провеждане на еднодневни и двудневни образователни екскурзии, и летен лагер” по своя 

ВИЖТЕ КОЙ Е ПОБЕДИТЕЛЯТ В КОНКУРСА ТУК

 Протокол от комисия

Обществената поръчка бе във връзка с реализацията на дейност 2 — „Подобряване на образователната среда в училища, в които се обучават интегрирано ученици от етническите малцинства” по проект „Заедно в различията – можем повече“, № BG05M2OP001-3.002-0320, финансиран по Процедура BG05M2OP001-3.002 «Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила»,  по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР), с подкрепа на Европейския съюз и Европейския социален фонд, е необходимо да се осигури транспортна услуга за провеждане на 12 еднодневни и 8 двудневни образователни екскурзии, и летен лагер.

You may also like...