Социална фондация „Инди Рома 97“ обявява обществена поръчка за транспортна услуга по образователен проект


Социална фондация „Инди Рома 97“ обявява обществена поръчка с предмет: Транспортна услуга за провеждане на еднодневни и двудневни образователни екскурзии, и летен лагер” по своя проект  „Заедно в различията – можем повече“, № BG05M2OP001-3.002-0320, по процедура BG05M2OP001-3.002 «Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила», по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР)]
Обществената поръчка е във връзка с реализацията на дейност 2 — „Подобряване на образователната среда в училища, в които се обучават интегрирано ученици от етническите малцинства” по проект „Заедно в различията – можем повече“, № BG05M2OP001-3.002-0320, финансиран по Процедура BG05M2OP001-3.002 «Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила», по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР), с подкрепа на Европейския съюз и Европейския социален фонд, е необходимо да се осигури транспортна услуга за провеждане на 12 еднодневни и 8 двудневни образователни екскурзии, и летен лагер.

Изпълнението на дейността ще създаде предпоставки за успешна социализация на учениците от етническите малцинства, като поощрява взаимното уважение, разбирателството и сътрудничеството между всички ученици, независимо от етническата им принадлежност.

Целева група на образователните екскурзии и летния лагер са 250 ученици, от които минимум 60 % от малцинствен етнически произход, участващи в Дейност 2 „Подобряване на образователната среда в училища, в които се обучават интегрирано ученици от етническите малцинства” по проект „Заедно в различията – можем повече“ № BG05M2OP001-3.002-0320. Всяка от екскурзиите ще включва по 45 ученика, летния лагер е за 80 ученици, по 20 от всяко училище. Подбора им ще бъде осъществен на база активно включване в извънкласните форми и социално-икономически критерии.
Поръчката обхваща осигуряването на транспортна услуга за провеждане на 12 еднодневни, 8 двудневни образователни екскурзии и летен лагер.
В образователните екскурзии ще вземат участие още: педагози от Партньорите по проекта – ОУ «Св.Св. Кирил и Методий» — с. Куртово Конаре, ОУ «П. Бонев» — гр. Перущица, ПГЛВ «Хр. Ботев» — гр. Перущица, ПГ „Цар Иван – Асен II” — гр. Асеновград, Сдружение «Каритас-София» и членове на екипа за организация и управление от СФ „Инди – Рома 97” (общо от 3 до 5 лица за всяка екскурзия).
В летния лагер ще вземат участие още: педагози от партньорите по проекта – ОУ «Св.Св. Кирил и Методий» — с. Куртово Конаре, ОУ «П. Бонев» — гр. Перущица, ПГЛВ «Хр. Ботев» — гр. Перущица, ПГ „Цар Иван – Асен II” — гр. Асеновград, Сдружение «Каритас-София» и членове на екипа за организация и управление от СФ „Инди – Рома 97” (общо от 8 до 10 лица).
В програмата на всички еднодневни и двудневни образователни екскурзии следва да бъдат включени посещения на подходящи исторически и природни обекти, включени в учебния материал. 
Обща прогнозна стойност на поръчката е 48 333, лева, без ДДС.

Посочената стойност е лимитна за Възложителя и ценово предложение, което я надхвърля, няма да бъде разглеждано.

Лице за контакт — Албена Костадинова,
Телефон: 088 9708630, е-mail: indiroma@mail.bg

ВИЖТЕ ПО-ДОЛУ В ЛИНКОВЕТЕ
ПОВЕЧЕ ПОДРОБНОСТИ ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

ОБЯВА  И ДОКУМЕНТАЦИЯ

INFO _ AOP

Obyava pа

Документация на поръчката 2018-1

 

You may also like...