Банер на проекта «Заедно в различията, можем повече»

banner - 247x87

За проекта «Заедно в различията, можем повече»: той е по процедура «Обравователна интергария на учениците от етническите малцинства и търсещи или получили международна закрила» , финансирани по Оперативна програма «Наука и образование за интелигентен растеж».
По време на проекта експерти ще провеждат периодично индивидуални и групови срещи с родителите на учениците от етническите малцинства в интеграционния процес, както и съвместни дейности с учениците.
Предвидени са серия от информационни кампании на територията на общините Куклен, Стамболийски и Перущица за преодоляване на негативните нагласи по отношение на малцинствата и насърчаване на мултикултурния диалог.

You may also like...