СФ «Инди Рома 97» пусна документацията за участие в обществена поръчка за доставка на офис и учебни материали и помагала по своя образователен проект

Etnosi
Готова е документацията за  участие на ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА  за доставка на канцеларски и офис и учебни материали и  помагала по образователния проект на «Инди Рома 97» — № BG05M2OP001-3.002-0320 „Заедно в различията – можем повече“, по Процедура BG05M2OP001-3.002 «Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила», по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР)

 ПОДРОБНОСТИ

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Uslovia za dostavka

профил на купувача

Uslovia za dostavka

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА – СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА, С ПРЕДМЕТ:

„Доставка на канцеларски и офис материали, учебна и специализирана литература, дидактически материали, учебни пособия и помагала” по Проект № BG05M2OP001-3.002-0320 „Заедно в различията – можем повече“, по Процедура BG05M2OP001-3.002 «Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила», по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР)

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Uslovia za dostavka

You may also like...