Конкурс за подбор на образователен медиатор, срокът е до 25-и май 

 
Etnosi
Социална фондация „Инди-Рома 97” в качеството си на партньор на община Пловдив по проект „Всички заедно – за по-добро образование и здраве“, обявява подбор за набиране на персонал за следната длъжност на граждански договор. Конкурсъст е по проект „Всички заедно – за по-добро образование и здраве“, финансиран от Българо – Швейцарска програма за сътрудничество
                 ПОДРОБНОСТИ ЗА КОНКУРСА
І. Образователен медиатор ,  1 бр. 
1. Кратко описание на длъжността: 
да  работи с децата и техните семейства от ромски произход за мотивирането за редовно посещаване на детска градина и училище и продължаване на образованието;
 да улеснява процеса на комуникация между местната общност и хората, работещи в институциите;
 да съдейства на учителите и ръководството на училището за привличане и задържане на децата в училище.
2. Минималните изисквания за заемане на длъжността:
Образователна степен — завършено средно образование;
Професионален опит — не се изисква;
3. Специфични изисквания за заемане на длъжността:
Принадлежност към местна уязвима етническа общност;
Познаване на  социални проблеми на общността;
Владеене на езика на общността – ромски и/или турски;
Много добри комуникативни умения.
 
II. Необходими документи за кандидатстване:
1. Писмено заявление за участие по образец;
2. Автобиография по образец;
3. Копие от документ за самоличност;
4. Копие от документи за придобитата образователна степен, допълнителни квалификации;.
 
III. Начин на провеждане на подбора:
1. Първи етап — разглеждане и проверка на подадените от кандидатите документи за съответствие със обявените изисквания за съответната длъжност.
2. Втори етап — интервю с допуснатите кандидати;
 
IV. Място и срок за подаване на документите: 
Документите се подават лично или чрез пълномощник на следния адрес: 
гр.Куклен,ул. „Ал.Стамболийски“ №52 офиса на фондацията, 
всеки работен ден от 8.30 до 12.00 часа и от 13.00 до 17.00 часа.
 
Срок за подаване на документите: от 8.30 ч. на 17.05.2017г. до 17.00 ч. на 29.05.2017 г.
 
За контакти и повече информация: 
Албена Костадинова — тел. 0889 708 630 

You may also like...