«Инди Рома 97» с отговор за запитване за обществената поръчка за доставка на компютърна техника

do
Ръководството на Социална фондация «Инди Рома 97» направи бърз и компетентeн отговор за запитване за обществената поръчка за доставка на компютърна техника по Проект № BG05M2OP001-3.002-0320 „„Заедно в различията – можем повече“, по Процедура BG05M2OP001-3.002 «Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила», по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР).
Официалното становище отговор на СФ «Инди Рома 97» — в прикачения файл / линк .

отговор относно обществена поръчка (3)

отговор относно обществена поръчка 

You may also like...