ПРОЕКТИ

1lg
Проект   BG051PO001-7.0.07-0145

“Етнически толерантен работодател – трансфер на добри практики за равно третиране”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на европейския съюз

Цел на кампанията
Общата цел на проекта е да се подобри качеството на живот и да се намали безработицата сред етническите малцинства в България и най – вече сред представителите на ромския етнос чрез внедряване и прилагане на модел за етнически толерантен работодател.
Специфична цел на проекта е да се трансферира, адаптира и внедри в България иновативния модел на марката
„Етнически толерантен работодател – трансфер на добри практики за равно третиране”
изградена и приложена в Чехия от организацията “IQ Roma Servise”

 

Целта е да се подпомогнат работодателите да третират равнопоставено представителите на етническите малцинства с акцент върху ромския етнос.

Дейности по кампанията

 • Проучване и анализ на съществуващи практики.
 • Кръгли маси в целевите региони : области Пловдив, Пазарджик, Стара Загора и Хасково.
 •  Две посещения на работни групи в Чехия – Бърно.
 • Разработване на методика за въвеждане на марката „Етнически толерантен работодател” и нейната регистрация.
 • Внедряване на методиката.
 • Проследяване функционирането на въведената методика.
 • Издаване и разпространение на сборник.
 • Информираност и публичност.
 • Провеждане на конференция.

 

 

БЕНЕФИЦИЕНТИ, ВКЛЮЧЕНИ В ПРОЕКТА

Целеви групи в настоящия проект са:

 1. Работодатели – малки, средни и големи предприятия, общини и неправителствени организации.
 2. Представители на ромската общност от  четири области – Пловдив, Хасково, Стара Загора и Пазарджик.

 

         ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

Желания ефект и въздействие върху целевите групи ще се съсредоточи  върху:

 • повишена толерантност на работодателите към етническите малцинства с акцент върху ромският етнос.
 • промяна на изградени негативни стереотипи и  тенденции в българското общество и по – специално сред българските работодатели за промяна на мисленето им.
 • внедрена запазена марка „Етнически толерантен работодател”