ОБРАЗОВАНИЕ

«Инди Рома 97» започва мащабна кампания за образователна интеграция на ученици от 4 общини

Социална фондация «Инди Рома 97» стартира мащабна кампания за  образователната интеграция на ученици от етническите малцинства на територията на 4 общини — Перущица, Асеновград, Куклен и Стамболийски.
В продължение на 2 години над 250 ученици от уязвими групи ще бъдат  подпомогнати с допълнително обучение по български език, обяви Албена Костадинова, председател на набралата вече добра популярност неправителсевна органиация.
Образователни експерти, наети от фондацията, ще работят индивидуално с ученици от ромски етнически произход и техните връстници в четирите училища с мултикултурна среда, като целта е да са се осигурят условия за съхраняване и развиване на културната идентичност, обясни тя.

INDI ROMA logoeslog
Кампанията е част от проекта «Заедно в различията, можем повече», попроцедура «Обравователна интергария на учениците от етническите малцинства и търсещи или получили международна закрила» , финансирани по Оперативна програма «Наука и образование за интелигентен растеж».
По време на проекта експерти ще провеждат периодично индивидуални и групови срещи с родителите на учениците от етническите малцинства в интеграционния процес, както и съвместни дейности с учениците.
Предвидени са серия от информационни кампании на територията на общините Куклен, Стамболийски и Перущица за преодоляване на негативните нагласи по отношение на малцинствата и насърчаване на мултикултурния диалог, обобщи Костадинова.
Според нея проектът пряко ще допринесе за засилване на мотивацията на ученици и родители за участие в образователния процес, ще повиши качеството на образованието в училища, в които се обучават интегрирано ученици от различни етнос, а учениците от различни етноси взаимно ще опознаят културата и тредициите на етносите и ще бъдат възпитавани в дух на толерантност.
Програмата има за цел да създаде условия за успешна социализация и образователна интеграция на учениците от етническите малцинства, обобщи Костадинова.