ФОНД „АКТИВНИ ГРАЖДАНИ“

„Инди – Рома 97“ с трето поредно обучение по проекта „С поглед напред” по Фонд „Активни граждани“: Човешките прави и застъпничеството

Екипът на Социална фондация „Инди – Рома 97“ проведе обучение с граждани, активисти и доброволци за човешките прави и застъпничество по проекта „С поглед напред”, който се реализира, благодарение на Фонд „Активни граждани“. Това планираното трето поред обучение по този проект и се проведе на 28 февруари в офиса на СФ ИНДИ РОМА 97.
Основна тема бе : ЗАСТЪПНИЧЕСТВО –  ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗАСТЪПНИЧЕСКА ЦЕЛ ,  С ОСНОВНИ ПОДТЕМИ:   ИЗЯСНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМА –  РЕШЕНИЕ – ЗАСТЪПНИЧЕСКА ЦЕЛ
–   ЧЕТИРИ ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТА НА ЗАСТЪПНИЧЕСТВОТО
 1.Човешките ресурси – хората въвлечени в процеса като действащи и като потребители.
2. Проблем, който трябва да се разреши.
3. Участие и степен на участие
4. Процес, ход на действие.

Разисквани бяха и други основни теми в обучението като  МНОГООБРАЗИЕТО И ЧОВЕШКИ ПРАВА.


Проектът „С поглед напред” се осъществява с финансовата подкрепа на Исландия,
Лихтенщайн и Норвегия по Фонд „Активни граждани“ – България, в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

ЗАБ. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Социална фондация „Инди-Рома 97” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд „Активни граждани“ – България.

Второ обучение: „Инди – Рома 97“ обучава доброволци и лидери по проекта „С поглед напред” по Фонд „Активни граждани“

„Инди – Рома 97“ продължава серията от обучения по проекта „С поглед напред”, който се реализира с подкрепата на Фонд „Активни граждани“ – България. На 12 януари се проведе второто поред обучение, този път на доброволци, лидери и с част от екипа на Социална фондация „Инди – Рома 97“, за повишаване капацитета за извършване на застъпничество, мониторинг и работа с целевите групи – ВЪЗМОЖНИ ОПЕРАТИВНИ СТРАТЕГИИИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ:

По време на обучението бяха разгледани подтемите:

а) Разнообразяване и иновативност на дейностите;
б) Създаване на програми/проекти за мониторинг на сферата на социалните услуги в региона;
в) Осъществяване на обучение на екип и доброволци;
г)Развитие на образователни програми за младежи и за възрастни от непривилегировани
социални групи, с акцент върху ромското малцинство;
д) Разнообразяване на източниците на финансиране – УС ще бъде отговорно за търсене и
привличане на различни източници на финансиране;
е) Развитие на партньорства на различни нива – в гражданския сектор – НПО, неформални
граждански групи; междуинституционални и междусекторни; СФ ИНДИ – РОМА като основен
партньор на институциите и общините в региона в социалната сфера;
ж) Подобряване на общественото влияние и видимост;
з) Работа върху вътрешната организация на СФ ИНДИ РОМА – редовни, желателни месечни,
заседания на УС и срещи с екипа. Изготвяне на оценка на развитието на стратегическия план;

Разисквани бяха и основните етапи на стратегическо планиране и предложенията за обновени ВИЗИЯ И МИСИЯ на организацията.
Проектът „С поглед напред” се осъществява с финансовата подкрепа на Исландия,
Лихтенщайн и Норвегия по Фонд „Активни граждани“ – България, в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

ЗАБ. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Социална фондация „Инди-Рома 97” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд „Активни граждани“ – България.

Първо обучение по проекта „С поглед напред” по Фонд „Активни граждани“

На 22 декември в залата на Социална фондация „ИНДИ РОМА 97“ се проведе първото от серията обучения на екипа по програмата на проекта „С ПОГЛЕД НАПРЕД“ – ЗА ПОВИШАВАНЕ КАПАЦИТЕТА НА СФ „ИНДИ РОМА 97“ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ЗАСТЪПНИЧЕСТВО, МОНИТОРИНГ И РАБОТА С ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ.
Участниците бяха запознати с основните принципи и значение на СТРАТЕГИЧЕСКОТО
ПЛАНИРАНЕ, ВИЗИЯ И МИСИЯ на организацията.
Разисквани бяха основните етапи на стратегическо планиране и предложенията за обновени ВИЗИЯ И МИСИЯ на организацията.
Проектът „С поглед напред” се осъществява с финансовата подкрепа на Исландия,
Лихтенщайн и Норвегия Фонд „Активни граждани“ – България, в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

ЗАБ. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Социална фондация „Инди-Рома 97” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд „Активни граждани“ – България.

Проектът „Изследване и превенция на насилието над ромски жени в общините Куклен, Перущица и Родопи“,  се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 9 887,60 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021.

Социален проект на фондация „Инди Рома 97“ бори насилието над ромски жени, с подкрепата на Фонд „Активни граждани — България“ по финансовия механизъм на ЕИП

Мащабно изследване за дискриминацията, неравенството, малтретирането у дома и насилието над ромски жени започва екип на социална фондация „Инди Рома 97“ в три общини на Пловдивска област – Куклен, Перущица и Родопи. Това съобщи председателят на Управителния съвет на неправителствената организация Албена Костадинова, която е и ръководител на проекта.

Според нея, както и според експерти, голяма част от жените с ромски произход са малтретирани от своите съпрузи, но те не считат за необходимост да информират институциите.

Хуманната социална кампания ще се реализира по проекта „Изследване и превенция на насилието над ромски жени в общините Куклен, Перущица и Родопи“, с финансовата подкрепа на Фонд „Активни граждани — България“ по финансовия механизъм на Европейската икономическо пространства 2014—2021.

Специфични му цели са провеждане на изследвания за причините, следствията и възможните подходи за предотвратяване на насилието, основано на пола и във връзка с равенството по отношение на пола.

По време на програмата са предвидени да се провеждат мониторинг на публични политики и практики по проблемите на домашното насилие и насилието, основано на пола, както и стратегическа комуникация и застъпнически кампании. Ще бъдат проведени серия от задълбочени социологически проучвания с помощта на разнообразен изследователски инструментариум.

Защо има нужда от проекта и какви са целите му? 

Защото идентичността на ромските жени включва особености,  които се основават на пресичането на няколко модели на дискриминация – като  жени от една патриархална система и като част от етнически стигматизирана група. Насилието срещу жени в ромския етнос често се приема като нормално явление. 

Проблемът се усложнява и от дълбоко вкорененото недоверие на ромите към институциите, обясни Албена Костадинова. Тя допълни, че целта на проекта е, да се навлезе дълбоко в тази специфична проблематика чрез серия от проучвания, наблюдения и анализи, да изгради мост между институциите и ромските общности на местно ниво и да спомогне за изграждане на доверие между тях, да повлияе на местните политики чрез изработване на съобразен с местните условия модел за работа на институциите в общините Родопи, Куклен, Перущица  по случаи на насилие в ромските общности. 

Проектът ще допринесе да се предотврати насилието над ромските жени, като в дейността са включени провеждането на задълбочени изследвания и анализи за причините и възможните подходи за предотвратяване на насилието, широка публичност по темата за информиране на обществеността, рисковите групи и вземащите решения по темата насилие и неравенство.

С изпълнението на проекта ще се очакват добри резултати по създаване на доверие между институциите и ромските общности  и редуциране проявите на насилие чрез създаване на местен механизъм за работа с жертви на насилие, основано на пола, уточни Костадинова.

По думите й важна целева група, които обхваща проектът са публичните институции на местно ниво, оторизирани да работят по проблемите на насилието над жени, а преките ползватели са конкретно ромски жени  и момичета, жертви на насилие, основано на пола. 

Проектът „Изследване и превенция на насилието над ромски жени в общините Куклен, Перущица и Родопи“,  се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 9 887,60 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021.

Основната цел на проекта „Изследване и превенция на насилието над ромски жени в общините Куклен, Перущица и Родопи“, е навлизайки дълбоко в проблематиката чрез серия от проучвания, наблюдения и анализи, да се изгради мост между институциите и ромските общности на местно ниво и да спомогне за изграждане на доверие между тях, да повлияе на местните политики чрез изработване на съобразен с местните условия модел за работа на институциите в общините Родопи, Куклен и Перущица  по случаи на насилие в ромските общности. 

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Социална фондация „Инди-Рома 97” и при никакви обстоятелства не може да се приема,че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и оператора на Фонд Активни граждани — България.“

ОФИЦИАЛНО ПЪРВО ПРЕССЪОБЩЕНИЕ ПО ПРОЕКТА

PRESS