Социална фондация „ИНДИ РОМА 97“ приключи успешно проекта „Заедно в служба на обществото – помощ за ромските жени срещу домашното насилие”

 

Broshura1

Социална фондация „ИНДИ РОМА 97“ приключи още един успешен проект. Неправителствената организация изпълни отлично проекта с наименование – „Заедно в служба на обществото – помощ за ромските жени срещу домашното насилие” ,

Проект на СФ "ИНДИ РОМА 97" – „Заедно в служба на обществото – помощ за ромските жени срещу домашното насилие” stop

който се реализира, благодарение на финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм и Дирекция „Международни проекти” към Министерство на вътрешните работи на Република България.

За проекта

Заедно в служба на обществото – помощ за ромските жени срещу домашното насилие”

Проектът се финансира в рамките на Норвежкия  Финансовия механизъм 2009—2014 г.

Основни цели на проекта:

  1. Да се проведе информационна кампания за домашното насилие и насилието, основано на полов признак сред ромската общност на територията на област Пловдив.
  2. Да се насърчи нулева толерантност сред ромската общност на област Пловдив към проявите на домашно насилие и насилие, основано на полов признак.

Специфични цели:

  1. Създадаване на 2 информационни центъра в гр. Куклен и с. Розино, които да разпространяват информация за всички аспекти на проблема, чрез подходящи методи и средства.
  2. Провеждане на информационна кампания сред учениците над 14 години в училища на територията на област Пловдив с концентрация на ромско население, за повишаване на тяхната информираност, знания да идентифицират и противодействат на домашното насилие и насилието, основано на полов признак.
  3. Насърчаване на открит дебат в обществото, чрез провеждането на 3 еднодневни и една тридневна конференция в гр. Пловдив,  където да се представят и дискутират основните аспекти на проблема- психологически, юридически, правни, социални, икономически и др. специфични за ромската общност.
  4. Повишаване информираността на жертвите на ДН и НОПП от ромски произход и ромската общност като цяло на територията на област Пловдив, чрез създаване и разпространение на 10 кратки филма, които третират основните видове насилие, основано на полов признак, специфични за общността.
  5. Насърчаване жертвите и уязвимите групи от ромската общност, както и обществото като цяло, да разпознават проблема, да сигнализират за случаи на насилие, да търсят и получават защита и подкрепа.

Продължителност на проекта: 01.09.2015 –  30.04.2016г.

Обхват на проекта: Област Пловдив

Основни целеви групи:

  1. Жертви на домашно насилие и насилие, основано на полов признак от ромския етнос;
  2. Вторични жертви – деца от ромски произход, живеещи в среда на домашно насилие.
  3. Уязвими общности: ромската общност на територията на област Пловдив.

За всяка от целевите групи са планирани подходящи дейности, методи и средства, които да гарантират ефективността на информационната кампания

финансиран от Норвежкия финансов механизъм и Дирекция „Международни проекти” към Министерство

Проект на СФ „ИНДИ РОМА 97“ – „Заедно в служба на обществото – помощ за ромските жени срещу домашното насилие”

финансиран от Норвежкия финансов механизъм и Дирекция „Международни проекти” към Министерство на вътрешните работи на Република България


spacer

You may also like...