СОЦИАЛНА ФОНДАЦИЯ „ИНДИ – РОМА 97“ започва реализация на проект

Договор № BG05SFPR002-2.005-0012-С01, финансиран от Европейския социален фонд + чрез Програма “Развитие на човешките ресурси” 2021-2027.

 

  СОЦИАЛНА ФОНДАЦИЯ „ИНДИ – РОМА 97започва реализация на проект: „Социално включване и равни възможности на групите в неравностойно положение от общините Куклен, Родопи и Перущица“ , финансиран от  Оперативна програма Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, договор № BG05SFPR002-2.005-0012-С01.

  Целта на проекта е да повиши качеството на живот, да насърчи социалното включване и да интегрира в обществото групите в неравностойно положение чрез подобряване достъпа им до пазара на труда и интегрирана подкрепа от общините Куклен, Родопи и Перущица чрез осигуряване на комплекс от дейности:

– Идентифициране на лица от целевата група и определяне на индивидуален набор от мерки (план) за тяхното активно приобщаване, вкл. и по отношение на достъпа до и предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги – целта е на базата на обективно проучване и анализ, изхождайки и от интересите на личността и досегашната житейска, образователна и професионална история, общото здравословно и физическо състояние да се набележи прагматичен план на базата на установените т.н. сфери на пригодност. Така ще се подпомагат работодателите при избора на подходящия работник и осигуряване на подкрепа на работното място. Това е крайната цел на тази дейност-да позволи намирането на подходящо приложение на възможностите на лицата в неравностойно положение, от което имат интерес те самите-самочувствие, доход, професионален опит, нова подкрепяща среда; потенциалните работодатели намират нов човешки ресурс и постигат своите икономически показатели. Оценката на специфичната работоспособност ще даде възможност желаещите да се върнат на пазара на труда.

– Подкрепа за търсене на работа, връзки с работодатели и подготовка за включване в заетост.

– Активна работа с потенциални работодатели за намиране на работа на лицата.

Целевата група по проекта са:

 • участници в неравностойно положение:
 •  хора в уязвимо положение, включително хора, понасящи или изложени на риск от бедност, социално изключване или дискриминация;
 •  Лица с увреждания;
 •  Малцинства, вкл. маргинализирани общности като ромите.

 

РЕЗУЛТАТИ:

 • Идентифицирани 50 лица в неравностойно положение от общините Куклен, Родопи и Перущица.
 •  Извършен набор от услуги за всяко едно от 50 лица от целевата група – хора в неравностойно положение – предоставена иформация и подкрепа за лицата, според техните индивидуални нужди;
 •  Осъществени подкрепящи мерки за мотивационно обучение за активно поведение на пазара на труда;
 •  Предоставено професионално ориентиране и кариерно консултиране на хора в неравностойно положение от мениджъра на случай;
 •  Осигурена психологическа подкрепа за лицата, според техните индивидуални нужди и при необходимост.
 • Резултат за 25 от лица от целевата група:

– регистрация в държавно бюро по труда с цел намиране на работа;

 – регистрация в частни бюра, агенции, фирми, извършващи посредническа дейност по наемане на работа;

 – подаване или отговаряне на обяви за работа в печатни или електронни медии; – качване или актуализиране на автобиография (CV) онлайн.

Резултат за 5 лица от целевата група:

 • при напускане на операцията имат работа, вкл. като самостоятелно заети лица
 • Проведени минимум 3 работни срещи с участието на работодатели, експерти – мениджъри на случаи, екип на проекта, лица от заинтересовени институции и лица от целевата група във всяка една от общините – Куклен, Родопи и Перущица.
 •  Проведена изнесена трудова борса и/или друг вид инициативи, на територията на област Пловдив с участието на работодатели, експерти – мениджъри на случаи, екип на проекта, лица от заинтересовени институции и лица от целевата група.

 

Очакван ефект върху целевите групи:

Изпълнението на проекта ще разшири възможностите на хората в неравностойно положение и техните семейства, ще повиши мотивацията им за независим и самостоятелен живот и ще насърчи равните възможности на тези лица за заетост и интеграция на пазара на труда. След приключване на проектните дейности, организацията ще продължи да извършва, както и до момента на доброволни начала, социални дейности сред ромската общност и в частност хората с увреждания.

Договор № BG05SFPR002-2.005-0012-С01, финансиран от Европейския социален фонд + чрез Програма “Развитие на човешките ресурси” 2021-2027.

You may also like...