„Отвъд бариерите“ по фонд „Заедно“

На 15.03.2024 г. Социална фондация „Инди – Рома 97“  сключи договор с фондация „Работилница за граждански инициативи“ за изпълнението на инициативата „Отвъд бариерите“ по проект „Права и ценности“.

 

Специфична  цел: Повишено разбиране и приемане сред гражданите в общността на международните стандарти за правата на човека  и избягване на на дискриминация.

 

Дискриминацията срещу ромската общност в България е добре документирана през годините в различни доклади на международни организации, като Европейската комисия срещу расизма и нетолерантността (ЕКРИ) и Амнести Интернешънъл. В същото време забраната на дискриминацията е основен принцип на ЕС и е законодателно установена в България и ЕС (чл. 4 от Закон за защита от дискриминация, чл. 21 от Хартата на основните права, Директива 2000/43/ЕО на Съвета относно прилагане на принципа на равно третиране на лица без разлика на расата или етническия произход). Борбата с дискриминацията срещу ромската общност в България изисква целенасочени усилия и системна работа по повишаване информираността по въпросите на дискриминацията. Антидискриминационното обучение е от решаващо значение за справяне с предразсъдъците, овластяване на общността, насърчаване зачитането на човешкото достойнство, разбирането на идеите за равенство на хората и за недопускане на дискриминация. Такава е мотивацията ни да предложим следната концепция за инициатива: 1) Подготвяне и осъществяване на серия интерактивни обучения „Отвъд бариерите“съвместно с представители на ромската общност и служители на общинската администрация, чиято цел е да повиши осведомеността и разбирането и да предостави практически инструменти за борба с дискриминацията и поспециално с анти-ромските настроения в общините Куклен, Родопи и Перущица. Интерактивните обучения ще насърчат участниците да се включат в критичен диалог, да споделят опит и да разработят стратегии за насърчаване на приобщаване, уважение и равни възможности за всички. Включването на представители на ромската общност и служители на общинската администрация в антидискриминационното обучение ще спомогне за изграждане на доверие и насърчаване на сътрудничество и ще гарантира по-устойчив ефект от проекта. 2) Подготовка и излъчване на 3 дискусионни телевизионни предавания в Пловдивска обществена телевизия по темата за дискриминацията и анти-ромските настроения, което да достигне до широката общественост в областта.

 

Основните дейности, които ще се изпълнят в рамките на проекта са:

1. Информационни срещи и подготовка на серия интерактивни обучения „Отвъд бариерите

а. Ще се проведат информационни кампании, свързани с представяне на проекта, неговите цели и дейности по проекта.

б. Разработване на програма и съдържание: модули или сесии, които обхващат различни аспекти на недискриминацията, като исторически контекст, стереотипи, правна рамки, културна чувствителност, комуникационни умения и стратегии за социална промяна б. Избор и подготовка на интерактивни методи на обучение с участие, за активно ангажиране на участниците (вкл.“Утвърждаване на европейски ценности в житейски ситуации – разиграване сред целеви групи на Форум театър и др. интерактивни форми, ангажиращи активно едновременно хора от двете общности за „игрово“ представяне на типични ситуации.)

Дейността ще обхване 120 човека -100 представители на ромите и 20 служители и общински съветници от общините Куклен, Перущица и Родопи.

2. Осъществяване на серия интерактивни обучения „Отвъд бариерите“.

Ще бъдат проведени 4 интерактивни обучения на целевата група, свързани с насърчаване на зачитането на човешкото достойнство, разбирането на идеите за равенство на хората и за недопускане на дискриминация, уважение към многообразието , както и насърчаването на практики и действия за солидарност и приобщаване.

Дейността ще обхване 100  представители на ромите; 

 

3. Подготовка, отпечатване и предоставяне на практически инструменти за борба с дискриминацията(Наръчник) – 900 бр., които ще се разпространяват сред крайните ползватели. Наръчникът ще бъде създаден и в електронен формат и ще се разпространява през различни електронни медии.

4. Цикъл от 3 дискусионни интерактивни телевизионни предавания по темата за дискриминацията -излъчване на телевизионните предавания в Пловдивска обществена телевизия „Тракия“.

 

Продължителността на инициативата е 8 месеца и ще приключи на 15 ноември 2024 г.

 

Размерът на общата стойност на инициативата е  14 996.05 евро.

You may also like...