„Инди Рома 97“ проведе серия от обучения по проекта „С поглед напред“ на Фонд „Активни граждани – България“

Серия от обучения през месеците март и април проведе екип на Социална фондация „Инди Рома 97“. Те бяха по проекта „С поглед напред“, по който фондацията работи активно, с финансовата подкрепата на Фонд „Активни граждани – България“, по Финансовия механизъм на ЕИП.
Повишаване капацитета на борда за организационно управление и организационни политики, управление на информацията и
комуникациите, както и обмяна на знания и опит със сходни НПО, бяха организираните обучения семинари през март. В обучението се включиха колеги и доброволци, а темата за организационно управление и организационни политики, управление на информацията и извършената
дейност по обмяна на знания и опит със сходни НПО в страната за прилагане на
положителни практики, предизвика голям интерес.
Екип на Сдружението , съвместно с обучителите, се спря на следните добри практики от организациите: „Сдружение инициатива за развитие – Кърджали решава”
(Росица Средкова), Фондация ГАВРОШ; Хасково – Фондация ХАЛО; Алианс за регионално сътрудничество и развитие – Хасково.
Добрите практики (иновативни идеи), които бяха подробно разгледани и по които се дадоха редица препоръки, включително за прилагане на част от тях, включваха:
1. Ангажиране иинтереса на подрастващото поколение към еколоичните проблеми и
развитие на еко-култура с поставяне на атрактивни – тип арт-инсталации –
устройства (кошове) засъбиране на пластмасови бутилки.
2. Директно излъчване на виртуални заседания, виртуални конференции и
пресконференции на нашата фондация; стрийминг излъчване на събития, работни
групи, мероприятия, тържества.
3. Обявяване и провеждане 4 пъти в годината на ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ, в който граждани ще могат на място, в просторния, добре обзаведен и приветлив офис на СФ ИНДИ РОМА 97 да бъдат запознати с дейностите на фондацията,
социалните услуги, която тя предоставя, културните проекти и инициативи,
възможностите не на последно място за сътрудничество и доброволческа дейност.
4. Инициатива за засилване гражданския интерес и участие в общинските дела, чрез
инициатива тип „Граждански бюджети“ .

Следващото от поредицата обучения бе за работа с целиви групи – за определяне, анализ, работа с тях; застъпническа дейност. Лидерски умения: изледване силни и слаби страни, начин на комуникация, експертни знания. Тренинг.
ледване силни и слаби страни на участниците, лидерски тренинг.
Разгледани бяха подтемите: ОПРЕДЕЛЯНЕ НА Застъпническа цел : – изясняване на проблема – решение – ЗАСТЪПНИЧЕСКА ЦЕЛ.

А. Връзки с местна власт и общност. Анализ на силите. Възможни коалиции.
Упражнения .
Заинтересовани страни. Карта на силите.
Упражнения.
Б. Послания и посланици
Ефективни послания.
Избор на посланици.
В. Разработване на завладяваща застъпническа история.;
г. Работа с медиите. създаване на прес лист; упражнения.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по
Финансовия механизъм на ЕИП. Цялата отговорност за съдържанието на документа се
носи от Фондация „ИНДИ РОМА 97“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че
този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство и оператора – Фонд „Активни граждани-
България“.

You may also like...