Обучение за по-добра комуникация

На 15 март се проведе поредното от серията обучения на екипа и доброволци на Социална
фондация ИНДИ РОМА 97. Този път основна тема бе подобряване на комуникацията с различни
обществени групи и разширяване присъствието в медиите.
В досегашната си дейност фондацията е използвала редица форми за комуникация, като
например срещи на място, Фейсбук страници и групи, дежурства за социални консултации и
други. За разлика от повечето НПО, разположени в малки или отдалечени населени места, СФ
ИНДИ РОМА 97 е успяла последните години да създаде стабилни партньорски отношения със
значими регионални медии.

От телевизиите това са Пловдивска обществена телевизия – ПОТВ „Тракия“, както и Асеновградската телевизия САТ ком; от новинарските сайтовете – „Пловдивски новини“, Тemponews.net и други; от радиата – Радио Пловдив. Активен е сайтът и най-вече няколкото фейсбук страници и фейсбук-групи на симпатизанти.
В момента очевидно интернетните форми са водещи, особено сред младите хора,
включително младите хора от ромски, турски и друг малцинствен произход, които много малко
гледата телевизии или слушат радио. Затова бе напрегнато на необходимостта още по-значимо
да се разшири влиянието чрез социалните медии – Фейсбук групи и страници, касаещи не само
конкретните области на действие, но и по-широк спектър.
Относно нови медийни канали за публичното представяне на СОЦИАЛНА ФОНДАЦИЯ
ИНДИ РОМА 97 бяха предложени:
Печатни медии: – • Безплатно разпространяваното Списание „032“
Телевизии: – ТВ Евроком ТВ България 24
Новинарски сайтове: 1. www.podtepeto.com 2. www.temponews.net 3..www.trafficnews.bg
4 www.mediacafe.bg 5 www.plovdivtime.bg (Обучението е в рамките на проект С ПОГЛЕД
НАПРЕД, финансиран от Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на ЕИП.)

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България
по Финансовия механизъм на ЕИП. Цялата отговорност за съдържанието на документа
се носи от Фондация „ИНДИ РОМА 97“ и при никакви обстоятелства не може да се приема,
че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани
България

You may also like...