„Инди Рома“ изпълнява успешно проект за преодоляване на насилието над жени и ранните бракове

Социална фондация  „Инди Рома“ изпълнява успешно проект за преодоляване на насилието над жени и ранните бракове. Той е чест от кампанията за развитие на организацията и е по програмата за рефинансиране на организационните и административни нужди на организации, работещи за правата на жените в България. Финансиран е от Фондация „Български фонд за жените” .
Дейностите по проекта, който продължава до 31 август 2023 год. включват в първо направление сформиране на координиращ екип от общността, организационни сесии и супервизии на двата екипите, обучение на екипа за работа с общности, Превенция на дистрес на екипа.
Второто направление, което цели развиване на политики за директна работа на терен с общността и мотивиране да се ползват услугите на организацията, както и да се развият партньорства с местни, национални организации и организации от чужбина, включва дейности, като:
Работа на терен и привличане участието на жени в програмите на организацията; Организиране на дейности свързани с представянето постиженията на общността чрез арт ателие и дамски клуб; Комуникация с партньори и привличане на нови партньори , включително онлайн.За подобряване качеството на програмата за предоставяне на услуги и разширяване на обхвата се извършва:
Психологическо консултиране и терапия както на преживели насилие, така и при други психични проблеми
Групова терапия с жени
Арт терапия
Групова работа за млади момичета в рискова възраст с цел преодоляване на ранните бракове
Трениране на родители на деца от ранна детска възраст за партниране на децата им . Образователна информация.
Особен интерес предизвикват инициативите „ Слънчева вода“ – включване в световното събитие към световната организация за танц в защита чистотата на водата – и Майчинство и земя – изнесен тренинг сред природата за развитие на женското начало чрез силата на природата.
Очакваните резултати от проекта включват: диференциране на експертен екип и екип от общността. Овластяване на ромската жена и повишаване на мотивацията им за развитие, разширяване обхвата работа на терен и мотивиране на хората от общността да бъдат по смели в ползването на предлаганите услуги, изградени нови партньорства с организации; участие в партньорски мрежи и събития, иницииране на кампании; мотивиране на общността за по-добър живот; популяризиране творчеството на общността.
Включени са десетки майки и млади жени и девойки, проведени над 60 консултации, разширен обхват на програмните дейности; устойчивост на програмата на организацията; създаване на пространство и възможности за активно участие на жените от етноса в обществения живот;

ВИЖТЕ ПРОГРАМАТА ЗА РЕФИНАНСИРАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ И АДМИНИСТРАТИВНИ НУЖДИ НА ОРГАНИЗАЦИИ, РАБОТЕЩИ ЗА ПРАВАТА НА ЖЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ

По ПРОГРАМА за рефинансиране на организационните и административни нужди на
организации, работещи за правата на жените в България на 01.03.2023 г. в гр. София се
сключи договор между Фондация „Български фонд за жените” и СФ „Инди Рома 97” във
връзка с безвъзмездно финансиране на организационни и/или административни нужди
в размер на 25 000 лева за периода 01.03.2023 г. до 31.08.2023 г. включително
Основните цели на програмата ще бъдат реализирани по следните теми:

 1. Да увеличаваме екипа и развиваме неговите компетенции на организационно и
  експертно ниво. В тази връзка ще бъдат извършвани следните дейности:
   Договаряне с експертен екип, който ще изпълнява определени роли и отговорности за
  следващите шест месеца.
   Сформиране на координиращ екип от общността
   Организационни сесии и супервизии на двата екипа.
   Обучение на екипа за работа с общности.
   Превенция на дистрес на екипа.
  Очаквани са следните резултати:
  Количествени: минимум 6 души експертен състав, минимум 3 души екип от ромската общност,
  координиращ програмите, минимум пет брой организационни сесии и супервизии, едно
  проведено обучение за работа с общности, едно проведен тренинг за превенция на дистрес.
  Качествени: Повишаване на екипа. Диференциране на експертен екип и екип от общността.
  Овластяване на ромската жена и повишаване на мотивацията им за развитие. Разширяване
  обхвата работа на терен и мотивиране на хората от общността да бъдат по смели в ползването
  на услугите, които предлагаме.
 2. Да развием политики за директна работа на терен с общността и да ги мотивираме да
  ползват услугите на организацията
  Да развиваме партньорства с местни, национални организации и организации от чужбина
  В тази връзка ще бъдат извършвани следните дейности:
   Работа на терен и привличане участието на жени в програмите на организацията
   Организиране на дейности свързани с представянето постиженията на общността чрез
  арт ателието и дамски клуб.
   Комуникация с партньори, привличане на нови партньори -онлайн и присъствено.

Очаквани са следните резултати:
Количествени: минимум 20 сесии проведени на терен; минимум привлечени нови 12жени и 6
момичета; минимум организиране на три публични събития за представяне постиженията на
общността, минимум привлечени 4 нови партньора.
Качествени: изградени нови партньорства с организации; участие в партньорски мрежи и
събития, иницииране на кампании; мотивиране на общността за по-добър живот;
популяризиране творчеството на общността.

 1. Подобряване качеството на програмата за предоставяне на услуги и разширяване на
  обхвата и.
  В тази връзка ще бъдат извършвани следните дейности:
   Психологическо консултиране и терапия както на преживели насилие, така и при други
  психични проблеми
   Групова терапия с жени
   Арт терапия
   Групова работа за млади момичета в рискова възраст с цел преодоляване на ранните
  бракове
   Трениране на родители на деца от ранна детска възраст за партниране на децата им .
  Образователна информация.
   „ Слънчева вода“-включване в световното събитие към световната организация за танц в
  защита чистотата на водата.
   Майчинство и земя- изнесен тренинг сред природата за развитие на женското начало
  чрез силата на природата.
   Дискусии в дамски клуб по теми предложени от жените от общността.
  Очаквани са следните резултати:
  Количествени: 60 броя консултации; пет групови сесии, пет сесии с арт терапия; минимум
  участници 12 бр. жени участващи в групови сесии; минимум 12 бр. жени посещаващи
  продължителна терапия; минимум 9 момичета участващи в тренинг сесии, минимум 3 броя
  групови сесии за превенция на бракове; минимум; минимум 24 майки участващи в програмата
  за трениране на родители; минимум четири сесии за трениране на майки; минимум 12
  участника в световното събитие посветено на опазване на водата; минимум една арт постановка
  посветена на опазване на водата; минимум два тренинга свързани с екофеминизъм, климат и
  съзнание, минимум 12 х 2 участници; минимум 6 дискусии в дамски клуб; минимум 24
  участници в дискусии.
  Качествени: разширен обхват на програмните дейности; устойчивост на програмата на
  организацията; създаване на пространство и възможности за активно участие на жените от
  етноса в обществения живот; усещане за признателност, доверие и възможности у личността.
  Този документ е създаден в рамките на договор 2022/03/CF -1, който се осъществява с финансовата подкрепа на БФЖ. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от СФ „Инди – Рома

You may also like...