„Инди-Рома 97” свиква общо събрание на 21 април

Управителният съвет на Социална фондация „Инди-Рома 97”, на основание чл; 26 от ЗЮЛНЦ и чл.7 ал..3 от Устава на фондацията, Ви кани на общо събрание. То ще се проведе на 21.04.2023 год. от 11.00 часа в сградата на фондацията с адрес: град Куклен, ул. ”Ал.Стамболийски” №52 .
Събранието се свиква по инициатива на Управителният съвет, съгласно чл. 7,ал. 2 от Устава на фондацията.
В дневния ред е включено приемане отчета за дейността на организацията, приемане на финансов отчет, дискусия по документи за стратегическо развитие по текущи проекти, по които фондацията работи, приемане на нова програма за работа и развитие на Социална фондация „Инди-Рома 97” за следващата година, обсъждане за работа с нови партньорства, както и разисквания за кандидатстване за нови проекти и на текущи въпроси.
При липса на кворум  на основание чл. 7, ал. 3 от Устава и чл. 26 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе в същия ден, на същото място и при същия дневен ред с един час по-късно. 

В прикачения файл вижте официалната ПОКАНА за общото събрание:

You may also like...