„Инди – Рома 97“ проведе обучение за човешките права и застъпничество по проекта „С поглед напред” по Фонд „Активни граждани“

Екипът на Социална фондация „Инди – Рома 97“ проведе обучение с граждани, активисти и доброволци за човешките прави и застъпничество по проекта „С поглед напред”, който се реализира, благодарение на Фонд „Активни граждани“. Това планираното трето поред обучение по този проект и се проведе на 28 февруари в офиса на СФ ИНДИ РОМА 97.

Основна тема бе : ЗАСТЪПНИЧЕСТВО – ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗАСТЪПНИЧЕСКА ЦЕЛ , С ОСНОВНИ ПОДТЕМИ: ИЗЯСНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМА – РЕШЕНИЕ – ЗАСТЪПНИЧЕСКА ЦЕЛ
– ЧЕТИРИ ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТА НА ЗАСТЪПНИЧЕСТВОТО
1.Човешките ресурси – хората въвлечени в процеса като действащи и като потребители.
2. Проблем, който трябва да се разреши.
3. Участие и степен на участие
4. Процес, ход на действие.

Разисквани бяха и други основни теми в обучението като МНОГООБРАЗИЕТО И ЧОВЕШКИ ПРАВА.
Проектът „С поглед напред” се осъществява с финансовата подкрепа на Исландия,
Лихтенщайн и Норвегия по Фонд „Активни граждани“ – България, в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

ЗАБ. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Социална фондация „Инди-Рома 97” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд „Активни граждани“ – България.

You may also like...