„Инди – Рома 97“ обучава доброволци и лидери по проекта „С поглед напред” по Фонд „Активни граждани“

„Инди – Рома 97“ продължава серията от обучения по проекта „С поглед напред”, който се реализира с подкрепата на Фонд „Активни граждани“ – България.  На 12 януари се проведе второто поред обучение, този път на доброволци, лидери и с част от екипа на Социална фондация „Инди – Рома 97“, за повишаване капацитета за извършване на застъпничество, мониторинг и работа с целевите групи – ВЪЗМОЖНИ ОПЕРАТИВНИ СТРАТЕГИИИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ:

По време на обучението бяха разгледани подтемите:

а) Разнообразяване и иновативност на дейностите;
б) Създаване на програми/проекти за мониторинг на сферата на социалните услуги в региона;
в) Осъществяване на обучение на екип и доброволци;
г)Развитие на образователни програми за младежи и за възрастни от непривилегировани
социални групи, с акцент върху ромското малцинство;
д) Разнообразяване на източниците на финансиране – УС ще бъде отговорно за търсене и
привличане на различни източници на финансиране;
е) Развитие на партньорства на различни нива – в гражданския сектор – НПО, неформални
граждански групи; междуинституционални и междусекторни; СФ ИНДИ – РОМА като основен
партньор на институциите и общините в региона в социалната сфера;
ж) Подобряване на общественото влияние и видимост;
з) Работа върху вътрешната организация на СФ ИНДИ РОМА – редовни, желателни месечни,
заседания на УС и срещи с екипа. Изготвяне на оценка на развитието на стратегическия план;

Разисквани бяха и основните етапи на стратегическо планиране и предложенията за обновени ВИЗИЯ И МИСИЯ на организацията.
Проектът „С поглед напред” се осъществява с финансовата подкрепа на Исландия,
Лихтенщайн и Норвегия по Фонд „Активни граждани“ – България, в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

ЗАБ. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Социална фондация „Инди-Рома 97” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд „Активни граждани“ – България.

You may also like...