Първо обучение по проекта „С поглед напред” по Фонд „Активни граждани“

На 22 декември в залата на Социална фондация „ИНДИ РОМА 97“ се проведе първото от серията обучения на екипа по програмата на проекта „С ПОГЛЕД НАПРЕД“ – ЗА ПОВИШАВАНЕ КАПАЦИТЕТА НА СФ „ИНДИ РОМА 97“ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ЗАСТЪПНИЧЕСТВО, МОНИТОРИНГ И РАБОТА С ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ.

Участниците бяха запознати с основните принципи и значение на СТРАТЕГИЧЕСКОТО
ПЛАНИРАНЕ, ВИЗИЯ И МИСИЯ на организацията.
Разисквани бяха основните етапи на стратегическо планиране и предложенията за обновени ВИЗИЯ И МИСИЯ на организацията.


Проектът „С поглед напред” се осъществява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд „Активни граждани“ – България, в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

ЗАБ. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Социална фондация „Инди-Рома 97” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд „Активни граждани“ – България.

You may also like...