„Инди –Рома 97“ набира участници в семинар „Влиянието на фалшивите новини върху мнението на хората“

Социална фондация „Инди – Рома 97“ – Куклен, набира кандидати за участие в обучителен семинар за борба срещу фалшивите новини и манипулацията. Обучението е по ключова дейност 1. „Образователна мобилност“, програма „Еразъм+“ , сектор „Младеж“ – „Дейности за младежко участие“, договор № 2022-1-BG01-KA154-YOU-000067296.
Проектът е с наименование „Влиянието на фалшивите новини върху мнението на хората“ и е на стойност 24 960 евро.
В този семинар участниците ще се учат от експерти в своята област по темите,
свързани с речта на омраза, ще получат и знания как да разпознават фалшивите новини.
Ще подготвим участниците в дейностите по следните теми:
 Историята на фалшивите новини преди съвременните технологии;
 Въздействието на фалшивите новини върху междуетническото напрежение;
 Въздействието на фалшивите новини върху политическите кампании;
 Ще се проведе уъркшоп на тема: Как да разпознаем фалшивите новини по време
на различни медийни кампании;
 Ще бъде споделен опит от млади роми на тема: Как младите роми са жертви на
фалшиви новини;
 Борбата на държавите – членки на ЕС срещу речта на омраза и фалшивите новини:
законови разпоредби и свобода на словото;
 Как да се справим с фалшивите новини.
Участието в дейностите ще се проведе във вила „Юстина“, село Устина, в периода 29.03.2023 – 04.04.2023 г., с партньор Сдружение на гражданите за популяризиране на човешките, расовите,
социалните и икономическите права – „ЗОРНИЦА“, Скопие – Република Северна Македония.
Заявленията за участие в проекта се приемат в офиса на фондацията до 31.01.2023 година.
Селекционната комисия ще проведе събеседване с кандидатите в определено време от ръководството на фондацията.
Целевата група за семинара е:
 Младежи на възраст между 18 – 30 години;
 Младежи с увреждания, роми и други малцинствени групи;
 Млади хора от селските райони.

Критерии за подбор и селекция са:
 Баланс между полове;
 Ще се даде предпочитание на хора с по-малко възможности;
 Ще се вземат предвид мотивационното писмо и автобиографията на
участника, представена във формат Europass на български език;
 Умения за работа в екип.

За контакти:
Социална фондация „Инди – Рома 97“ – Куклен
4101 – Куклен,
ул. „Ал. Стамболийски“ №52
GSM: 0889 708 630,
e-mail:
indiroma@abv.bg или indiroma@mail.bg

–––––––––––––––––

ВИЖТЕ КАК ТРЯБВА ДА ИЗГЛЕЖДА ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА УЧАСТИЕ В СЕМИНАРА

До
Председателя на УС на СФ „Инди –Рома 97“
град Куклен

З А Я В Л Е Н И Е

От …………………………………………………………………………………………………………
ЕГН ………………………………………………..
Мобилен телефон ……………………………………………….
Адрес …………………………………………………………………………………………………….

Желая да участвам в селекцията за включване в семинар по Ключова дейност
1 „Образователна мобилност“, програма „Еразъм+“ , сектор „Младеж“ – „Дейности за
младежко участие“, дог. 2022-1-BG01-KA154-YOU-000067296 ,проект „Влиянието на
фалшивите новини върху мнението на хората младежко участие по програма „ЕРАЗЪМ+“, който ще се провеждат в България от 29.03.2023 – 04.04.2023г.

Запознат съм с общите критерии за подбор на кандидатите.

Дата …………………. С уважение :…………………………….
гр ……………………..

You may also like...