„Инди Рома 97“ започва нов проект, ще мотивира гражданското общество и бизнеса

Социална фондация „Инди Рома 97“ и в партньорство с Областна администрация – Пловдив започва кампания за мотивиране гражданското общество и бизнеса, както и тяхното активно участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство.  Това стана възможно благодарение на спечелен нов проект „Аз решавам – ефективно гражданско участие чрез пилотен механизъм за устойчиво партньорство с гражданството на областно ниво“, който се финансира от оперативна програма „Добро управление“. Той е по процедура BG05SFOP001-2.025 за предоставяне на  БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЧРЕЗ ПОДБОР
„ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО“
Приоритетната му ос е № 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“, с административен договор № BG05SFOP001-2.025-0126-C01
Срокът на договора е от 22.08.2022 до 22.08.2023 година, а  бюджет му е  55 529,17 лв.
На 17.08.2022 година Социална фондация „Инди–Рома 97”, подписа договор №BG05SFOP001-2.025-0126-C01 за предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ, представляваща минимална помощ по Оперативна програма „Добро управление” по процедура „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“.
Проектът „Аз решавам – ефективно гражданско участие чрез пилотен механизъм за устойчиво партньорство с гражданството на областно ниво“ е в пълно съответствие с хоризонталните принципи, залегнали в чл.7 и чл.8 на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета:
Проектът е разработен и ще се изпълнява в партньорство от НПО – Социална фондация „Инди Рома 97“ и Областна администрация – Пловдив.
Една от основните цели на проекта е именно партньорско управление с гражданите чрез пилотно въвеждане на механизъм за постоянно партньорство с гражданите в област с административен център Пловдив. Планирани са широк спектър от дейности за провеждане на консултации със заинтересованите страни, обществени обсъждания, осъществяване на съвместни действия и др.

Основните целеви групи по проекта са:
НПО и бизнес организации, регистрирани на територията на област Пловдив;
Граждани от Пловдивска област;
Служителите от Областна администрация – Пловдив и общинските администрации на територията на областта.Гражданското участие е неизменна част от определянето на приоритетите за развитие на страната в различни обществени сфери, както за вземането на решения и провеждането на политики, имащи за цел да отговорят на важни обществени потребности, така и за доброто функциониране на държавната администрация. Гражданското участие е в основата при прилагането на принципите на прозрачност, откритост и ефективност на държавното управление.

Гражданите трябва да имат възможността и да участват в работата на държавните органи и институции и да влияят при вземането на решения, изработването и изпълнението на политики, стратегически документи, закони и други нормативни актове, за да се постигне максимална съгласуваност и консенсус между тях и държавата по различни теми от обществения дневен ред.Чрез гражданското участие в процесите на вземане на решения се дава възможност за периодичен граждански мониторинг върху действията, решенията и политиките, провеждани от държавата. Създава се и възможност идеите на гражданите да могат пряко да се реализират. Така мнението на обществото може да бъде своеобразен коректив на политическите приоритети и цели и по този начин да бъде инструмент за обществен контрол върху държавната политика.

Състоянието и механизмите на гражданско участие в България са обект на анализ и в Стратегията за развитие на държавната администрация 2014-2020 г. (СРДА) Отчетено е, че механизмите за взаимодействие с гражданските организации не са достатъчно добре развити и не създават условия за активно гражданско участие. Идентифицираните проблеми в сферата на обществените консултации и активното публикуване на информация от страна на държавните институции показват, че държавата следва да развива и използва паралелно различни форми и инструменти за включване на граждани и техни организации при формиране на политики и вземане на решения.

В резултат от изпълнението на проекта, се очаква повишено взаимодействие между Областна администрация Пловдив и гражданите и бизнеса, както и нарастване на активността на НПО при изпълнението и мониторинга на политиките и законодателство в областта на регионалното развитие на территорията на Пловдивска област.

Планираните проучвания, включително социологически, анализите и препоръките за работата на Областна администрация, както и представяне на добри европейски практики и гражданския мониторинг върху действията на администрацията ще подпомогнат постигането на още по-добра достоверност и конкретика на нуждите и потребностите на целевите групи. Проектът обхваща пилотно въвеждане на нов модел за ефективно гражданско участие – пилотен механизъм за партньорство с гражданството на областно ниво чрез механизмите на делиберативната/ротационна демокрация.

Досегашните форми на гражданско участие са познати като не особено ефективни, а освен това те са почти изключително само на общинско ниво – на практика отсъстват такива на областно ниво, поради известния факт, че това второ ниво на децентрализация у нас не е развито, липсва аналог на местната/общинска власт – общинските съвети.

Проектът предвижда въвеждането на експериментален модел, който е реалистичен, новаторски и носи предимствата на делиберативната и дигитална демокрация (моделът е създаден преди години в Пловдивския университет, реализиран на общинско ниво в Пловдив, представян е в Европарламента и на други международни форуми под името „Жребийна/Ротационна демокрация“). Изпълнението на проекта ще допринесе за: – повишаване на взаимодействието между администрацията и гражданите в Пловдивска област; – анализ на мнения и препоръки на гражданите, НПО, бизнес и местни власти за работата на Областна администрация – Пловдив;

– усъвършенстван и експериментиран нов модел за ефективно гражданско участие във формиране на политики на областно ниво, подобряване на работата на администрацията.
Дейности по проекта:
Извършване на проучвания, анализи и препоръки за работата на Областна администрация – Пловдив;
Извършване на проучвания на добри практики за гражданско участие в работата на администрацията в България и в страни от ЕС със сравними обществено-икономически условия;
Граждански мониторинг върху действията на администрацията;
Разработване/усъвършенстване на нов модел за ефективно гражданско участие;
Информационна кампания.

Проектът обхваща пилотно въвеждане на нов модел за ефективно гражданско участие – пилотен механизъм за партньорство с гражданството на областно ниво чрез механизмите на делиберативната/ротационна демокрация. Досегашните форми на гражданско участие са познати като не особено ефективни, а освен това те са почти изключително само на общинско ниво – на практика отсъстват такива на областно ниво, поради известния факт, че това второ ниво на децентрализация у нас не е развито, липсва аналог на местната/общинска власт – общинските съвети.

Изпълнението на проекта ще допринесе за повишаване на взаимодействието между администрацията и гражданите в Пловдивска област; – анализ на мнения и препоръки на гражданите, НПО, бизнес и местни власти за работата на Областна администрация – Пловдив; усъвършенстван и експериментиран нов модел за ефективно гражданско участие във формиране на политики на областно ниво, подобряване на работата на администрацията.
Очакваните резултати са изготвяне на социологическо представително проучване; анкетно проучване сред минимум 20 фирми; анкетно проучване сред служители – Областна администрация и представители на общини в Пловдивска област и анализ на резултатите от проведените 6 фокус-групи с граждани и със служители в администрациите, включително общинските администрации;
Ще бъде изготвен аналитичен доклад с резултати от проведени контент-анализ, вторичен анализ на данни и др. – включително анализ на нормативни и стратегически документи и свързани с тях методически насоки, ръководства и др. подобни; Ще бъдат направени предложения за преформулиране на политики, с акценти за подобряване на средата за гражданско участие в управлението и за предотвратяване на условия за корупционни практики.

You may also like...