Вижте документацията и дейностите по новия ни образователен проект „Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти и обучение на образователни медиатори в 15 училища и детски градини”

Социална фондация „Инди Рома 97“ Ви предоставя документация по проект „Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти и обучение на образователни медиатори в 15 училища и детски градини”.

Услугата включва логистична организация на обучения на 262 педагогически специалисти, директори и 11 образователни медиатори от 15 партниращи образователни институции като всеки обучаем ще бъде включен в повече от едно обучение за периода на реализация /или общо 650 участника /посочени в Техническата спецификация.

Обученията се осъществяват на групи по 10 участника /обучаеми лица/ и един обучител/ лектор; Обученията са локални и изнесени , в присъствена форма, с включени следните услуги: Локалните обучения ще се провеждат по населените места или в най-близкия общински център и ще включва логистика както следва:

1. Еднодневно обучение за 150 участници /по 10 в група и по един обучител на група/: o Осигуряване на зали с презентационна и компютърна техника;

o Изхранване – обяд и кафе пауза-кафе, чай и минерална вода на обучаеми и обучители/лектори;

o Осигуряване на организиран транспорт /или възстановяване на разходите за транспорт на обучаеми лица и обучители/лектори.

Място на провеждане област Пловдив и област Пазарджик.

2. Двудневно обучение за 150 участници /по 10 в група и по един обучител на група/; o Осигуряване на зали с презентационна и компютърна техника;

o Изхранване – обяд и кафе пауза-кафе,чай и минерална вода на обучаеми; o Изхранване на база пълен пансион за два дни на обучители/лектори;

o Осигуряване на организиран транспорт /или възстановяване на разходите за транспорт на обучаеми лица и обучители/лектори;

o Хотелско настаняване в хотел с категория не по-ниска от 3 звезди за една нощувка на обучители/лектори;

o Място на провеждане област Пловдив и област Пазарджик.

3. Тридневно обучение за 150 участници /по 10 в група и по един обучител на група/ o Осигуряване на зали с презентационна и компютърна техника;

o Осигуряване обяд на обучаемите за три дни и по една кафе пауза – кафе, чай, минерална вода на ден.;

o Изхранване на база пълен пансион за три дни на обучители/лектори и по една кафе пауза – кафе, чай, минерална вода на ден;

o Осигуряване на организиран транспорт или възстановяване на разходите за транспорт на обучаеми и обучители/лектори;

o Хотелско настаняване в хотел с категория не по-ниска от 3 звезди за две нощувки на обучители/лектори/лектори;

Място на провеждане област Пловдив и област Пазарджик

Изнесени обучения в присъствена форма с пълен логистичен пакет, както следва:

1. Двудневно обучение за 100 участници /по 10 в група и по един обучител на група/;

o Изхранване на база пълен пансион за два дни на обучаеми и обучители/лектори и по 2 кафе-паузи на ден;

o Осигуряване на организиран транспорт или възстановяване на разходите за транспорт на обучаеми и обучители/лектори;

o Хотелско настаняване в хотели с категория не по-ниска от три звезди за обучаеми и обучители/лектори/ -по една нощувка;

o Осигуряване на зали с презентационна и компютърна техника;

2. Тридневно обучение за 100 участници /по 10 в група и по един обучител/; o Осигуряване на зали с презентационна и компютърна техника;

o Тридневно изхранване на база пълен пансион за обучаеми и обучители/лектори и по 2 кафе-паузи на ден;

o Осигуряване на организиран транспорт или възстановяване на разходите за транспорт на обучаеми и обучители/лектори

o Хотелско настаняване в хотели с категория не по-ниска от три звезди за обучаеми и обучители/лектори/ – по 2 нощувки;

Място на провеждане на обученията – на територията на Република България.
Във връзка с публична покана № 2 от дата 14.09.2021 год. вече приемаме оферти за участие в избор на изпълнител с предмет: „Логистично осигуряване и организиране на краткосрочни обучения – локални и изнесени, за работа в мултикултурна среда на 262 педагогически специалисти, директори и 11 медиатори, като всеки обучаем ще бъде включен в повече от едно обучение за периода на реализация /или общо 650 участника/ по Дейност II. Б. Краткосрочни обучения, които не завършват с присъждане на квалификационни кредити по договор BG05M2OP001-3.017-0015-C01.


Проектът „Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти и обучение на образователни медиатори в 15 училища и детски градини” се реализира от Социална фондация „Инди Рома 97“ и е финансиран от Оперативна програма  „Наука и образование за интелигентен растеж, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

ЗАБ.
Документацията по проекта може да изтеглите от сайта на ИСУН или от ТУК https://eumis2020.government.bg/bg/s/Offers/Details/8507f577-ce53-4519-8dc5-0883ebbd7c78

You may also like...