СФ „Инди Рома 97” обяви процедура за определяне на изпълнител по нов образователен проект

Социална фондация „Инди Рома 97” обяви процедура за определяне на изпълнител по новия си образователен проект „Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти и обучение на образователни медиатори в 15 училища и детски градини“ , АДБФП № BG05M2OP001-3.017-0015-C01, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.
Предмет на предвидената процедура е услуга е: „Организация и логистика на краткосрочни обучения по този проект, съобщиха от фодацията.

Описание на предмета на процедурата:
Предмет на процедурата са „Организация и логистика на краткосрочни обучения по проект „Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти и обучение на образователни медиатори в 15 училища и детски градини“ , АДБФП № BG05M2OP001-3.017-0015-C01, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.
Проектът „Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти и обучение на образователни медиатори в 15 училища и детски градини” има за цел създаване на позитивна образователна среда за постигане на успешна образователна интеграция на децата и учениците, чиито майчин език не е български, в 15 училища и детски градини в общините Асеновград, Стамболийски, Садово и Пазарджик.
За да постигне своите цели , проектът предвижда провеждането на обучения за повишаване квалификацията на 262-ма педагогически специалисти и 11 медиатори, чрез различни форми на обучение, за работа в мултикултурна среда, които следва да се организират до края на проекта/ 08.12.2022г./ и изискват реализацията на услуги, предмет на настоящата процедура.

Изпълнителят следва да изпълни като минимум следните задачи при предоставяне на „Организация и логистика на краткосрочни обучения „

1.Еднодневно обучение за 150 участници/по 10 в група и по един обучител на група/

o Осигуряване на зала и технически средства;
o Обучителни материали-папки , химикали,листове
o Изхранване /Кетъринг/
o Пътни обучител
o Място на провеждане област Пловдив и област Пазарджик

2.Двудневно обучение за 150 участници/по 10 в група и по един обучител на група /

o Осигуряване на зала и технически средства;
o Обучителни материали-папки , химикали,листове
o Изхранване /Кетъринг/
o Пътни обучител
o Настаняване за една нощувка на обучител
o Място на провеждане област Пловдив и област Пазарджик

 1. Двудневно обучение /изнесено/за 100 участници/по 10 в група ипо един обучител на група

o Осигуряване на зала и технически средства;
o Обучителни материали-папки , химикали,листове
o Изхранване
o Транспорт/Пътни/
o Хотелско настаняване за една нощувка
o Място на провеждане – места за настаняване с наличие на зали , подходящи за провеждане на обучения , находящи се в качествени хотели;

 1. Тридневно обучение за 150 участници/по 10 в група и по един обучител на група Осигуряване на зала и технически средства;
  o Обучителни материали-папки , химикали,листове
  o Изхранване /Кетъринг/;
  o Пътни лектор
  o Настаняване за две нощувки на лектор
  o Място на провеждане област Пловдив и област Пазарджик

Тридневно обучение /изнесено/ за 100 участници/по 10 в група и по един обучител/

o Осигуряване на зала и технически средства;
o Обучителни материали-папки , химикали,листове
o Изхранване;
o Транспорт /Пътни/
o Настаняване за две нощувки
o Място на провеждане – места за настаняване с наличие на зали , подходящи за провеждане на обучения в качествени хотели;

ДОКУМЕНТИ НА КАНДИДАТИТЕ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ В СГРАДАТА НА СФ „Инди-Рома 97”, Куклен,

ул.”Ал.Стамболиски” №52,

телефон за връзка:

0889 708 630 – Албена Костадинова

ЗАБ.
ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРАТА МОЖЕТЕ ДА ГИ СВАЛИТЕ ОТ ПРИКАЧЕНИТЕ ФАЙЛОВЕ, както и в платформата ИСУН!

http://IndiRomaNews.com/wp-content/uploads/2021/04/1-publichna-pokana.docx

You may also like...