„Инди Рома 97” обяви свободни позиции за юрист и социолог по новия образователен проект

Социална фондация „Инди-Рома 97” като бенефициент на проект BG05M2OP001-3.017-0015-С01 — «Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти и обучение на образователни медиатори в 15 училища и детски градини», финансиран по ОП НОИР 2014—2020.

Обявявате се свободна позиция за следните длъжности:

 1. ДЛЪЖНОСТ: ЮРИСТ; БРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА:1
 2. ДЛЪЖНОСТ: СОЦИОЛОГ; БРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА:1
 3. МЯСТО НА РАБОТА И ЗА ДВЕТЕ ДЛЪЖНОСТИ: ПО ГРАФИК
  в следните училища и детски градини ОБХВАНАТИ В ПРОЕКТА :
 4. ОУ «Св.Св.Кирил и Методий»,с.Мало Конаре;
 5. ПГ „Цар Иван Асен II”,гр. Асеновград;
 6. ДГ Мир” ,гр.Асеновград;
 7. ОУ „Св.Св.Кирил и Методий”-с.К.Конаре;
 8. ОУ”Проф.д-р Асен Златаров”, с. Боянци;
 9. ДГ „Върбица”,гр.Пазарджик;
 10. ДГ „Детски Рай”- .К.Конаре;
 11. ОУ „Отец Пайсий”-с.Мулдава;
 12. ДГ „Радост”-кв.Долни Воден;
  10.ОУ „Н.Вапцаров”-гр.Асеновград;
  11.ОУ „Св.Св.Кирил и Методий”-с.Чешнегирово;
  12.ОУ „Стефан Захариев” –гр.Пазарджик;
  13.ОУ „Хр.Ботев”-с.Сарая;
  14.ОУ „Г.С.Раковски”-с.Болярци;
  15.ОУ „Климент Охридски”-с.Златовръх ;

ОБХВАНАТИ В ПРОЕКТА

 1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТТА:
 • Разработване и актуализиране програми, планове, анализи, препоръки, компетентностни профили и др. на 15 училища и детски градини за работа в мултикултурна среда, според идентифицираните им нужди ;
 • Идентифициране на нуждите на училищата и детските градини – партньори по проекта, от подобряване на работата в мултикултурна среда, вкл. оценка на работата на педагогическите специалисти с родителите и с децата, оценка на работата на заинтересованите страни, в т.ч. на представителите на маргинализирани общности, на училищното настоятелство и др.
 • Изготвяне и анализ на нуждите от обучение и план за провеждане на обучения за работа в мултикултурна среда на педагогическите специалисти и директорите в партниращите образователни институции – детски градини и/или училища.
 • В партньорите, където има образователни медиатори да се анализира и тяхната дейност до момента и приноса им към работата в мултикултурна среда.
 • Въз основа на изготвените анализи, компетентностни профили и друга обобщена информация за всеки от 15-те партньора — училища или детски градини да бъде изготвена Програма и План за изпълнение към нея. В партньорите, които имат такава програма или стратегия, тя да бъде оценена и актуализирана;
 1. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

ОБРАЗОВАНИЕ: ВИСШЕ –БАКАЛАВЪР/МАГИСТЪР
ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ — МИНИМУМ 3 ГОДИНИ
ОПИТ В РАЗРАБОТВАНЕТО НА СТРАТЕГИИ И/ИЛИ АНАЛИЗИ И/ИЛИ ПЛАНОВЕ И/ИЛИ ПРОГРАМИ

ДРУГИ:
ВИД ДОГОВОР:
ГРАЖДАНСКИ – 3 МЕСЕЦА, по 93 ЧАСА МЕСЕЧНО НА ВСЕКИ ЕКСПЕРТ
РАБОТНО ВРЕМЕ:– 93 ч. месечно, /279 часа общо за 3 месеца за всеки експерт/. Работата е свързана с дейност в и извън образователните институции.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

 1. Заявление по образец,
 2. Документ за самоличност – копие;
 3. Документи за придобита образователна степен и професионална квалификация
 4. Автобиография( CV);
 5. Копия от трудови/граждански договори по европейски и др. програми;/проекти

ДОКУМЕНТИ НА КАНДИДАТИТЕ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ
ОТ: 15.12.2020г.
ДО: 21.12.2020г.

В СГРАДАТА НА СФ „Инди-Рома 97”, Куклен,ул.”Ал.Стамболиски” №52, телефон за връзка: 0889 708 630 — Албена Костадинова

ОБЯВАТА ЗА КОНКУРСА ВИЖТЕ ТУК

Може да харесате още...