ОБЯВА

Социална фондация „Инди-Рома  97”- гр. Куклен, като бенефициент по  проект“ Социално включване и равни възможности на групите в неравностойно положение…