Месечен архив: декември 2020

„Инди Рома 97” обяви свободни позиции за юрист и социолог по новия образователен проект

Социална фондация „Инди-Рома 97” като бенефициент на проект BG05M2OP001-3.017-0015-С01 — «Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти и обучение на образователни медиатори в 15 училища и детски градини», финансиран по ОП НОИР 2014—2020. Обявявате се свободна позиция...

Нов образователен проект на Социална фондация „Инди Рома 97” повишава квалификацията на педагози в 15 училища и детски градини в Пловдивска област

Нов образователен проект на Социална фондация «Инди Рома 97» ще повиши квалификацията на педагогически специалисти в 15 училища и детски градини в Пловдивска област. Той ще се изпълнява в продължение на две години и...